สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MVP บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.42 7.30 / 3.16 20.42 2.38 153.55 1,050.29 1,222.22 28.68 18.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ก.ย. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กันยายน 2565
06 ก.ย. 2565 07:35   แจ้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (ปรับปรุง)
25 ส.ค. 2565 21:04   แจ้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
16 ส.ค. 2565 08:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (แก้ไข)
15 ส.ค. 2565 22:24   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204
เบอร์โทรสาร 0-2735-2719
URL http://www.mvisioncorp.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/01/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2561
ราคา IPO (บาท) 1.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจการจัดงาน 2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่สื่อออนไลน์และผู้ทรงอิทธิพล 3. ธุรกิจพาณิชย์และอิ่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.16% 2,462 40.08% 918
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.65% (ณ วันที่ 05/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.23% (ณ วันที่ 05/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.72 -2.36 -0.05
  20 วัน -13.20 -10.45 -12.82
  60 วัน 4.91 -4.23 -7.94
  120 วัน -41.03 -41.16 -39.90
  YTD -20.09 -24.24 -28.15
  P/E (X) 20.42 38.25 58.42
  P/BV (X) 2.38 3.73 3.33
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.43 0.19 0.50

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@31 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุระ คณิตทวีกุล 48,927,400 16.68
  2. CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 45,000,000 15.34
  3. นาย บัญชา พันธุมโกมล 20,809,200 7.09
  4. นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ 20,040,000 6.83
  5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 16,033,600 5.46
  6. นาย สาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 4.34
  7. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 12,000,000 4.09
  8. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 11,123,100 3.79
  9. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 10,300,000 3.51
  10. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต 4,500,000 1.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต กรรมการ
  4. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการ
  5. น.ส. ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการ
  6. น.ส. อัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการ
  7. นาง อรทัย วานิชดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  05 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 307.10  243.05  200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,050.29  1,040.25  248.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.42  4.28  1.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.44  0.90  0.74 
  P/BV (X) 2.38  4.76  1.67 
  P/E (X) 20.42  70.55  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 571.69  588.68  47.54 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 42.50  18.89  0.55 
  Beta 1.57  0.92  0.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.09  245.16  -29.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วิเชียร ปรุงพาณิช/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25.24 33.21 10.50 4.46 14.75
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 153.45 115.42 169.36 116.50 193.26
  สินค้าคงเหลือ 88.03 10.18 15.69 7.49 8.79
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 354.09 223.23 252.70 139.22 230.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 267.49 115.88 110.94 111.31 93.51
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 285.29 170.26 150.45 150.41 128.00
  รวมสินทรัพย์ 639.38 393.49 403.15 289.63 358.68
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 17.73 1.17 - - 20.90
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 51.80 43.33 43.47 59.84 88.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.46 39.09 9.68 5.28 4.28
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 126.20 220.79 94.22 84.10 132.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 71.14 47.85 79.65 79.57 60.76
  รวมหนี้สิน 197.33 268.63 173.87 163.67 193.01
  ทุนจดทะเบียน 153.55 100.00 124.21 100.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 153.55 100.00 124.21 100.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 297.43 88.10 121.99 88.10 88.10
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -8.78 -60.97 -16.39 -61.69 -22.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 442.20 127.13 229.81 126.41 166.08
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.15 -2.27 -0.53 -0.45 -0.41
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 139.27 75.91 241.03 206.19 333.40
  รายได้อื่น 1.55 0.19 1.41 2.89 0.82
  รวมรายได้ 140.83 76.11 242.44 209.08 334.42
  ต้นทุน 81.55 40.26 160.50 178.27 224.89
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 41.92 26.30 66.83 70.85 70.16
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 126.77 72.36 261.08 249.11 295.05
  EBITDA 28.68 13.88 53.07 -23.88 51.25
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14.83 10.13 23.33 16.16 11.89
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 13.85 3.75 29.74 -40.04 39.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6.84 0.72 45.30 -43.46 30.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.00 0.21 -0.22 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -30.83 -27.93 -27.82 4.01 -37.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -163.50 66.90 -6.58 -8.70 5.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 209.07 -10.21 40.44 -5.60 4.85
  เงินสดสุทธิ 14.74 28.76 6.04 -10.29 -27.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.81 1.01 2.68 1.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.07 -17.91 25.44 -29.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.72 -5.36 8.59 -12.35
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 2.15 0.76 1.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.55 0.70 0.64
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.44 46.96 33.41 13.54
  EBIT Margin (%) 9.84 4.93 12.27 -19.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.76 -1.45 2.30 -20.90

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 มี.ค. 2565 PP 45,000,000 293,411,700 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 83.46 -4.53 16.89 -38.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 102.55 -35.57 -9.96 -20.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 85.03 -7.53 15.95 -37.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 75.20 -26.85 4.80 -15.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 855.03 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.26 1.41 1.69 1.33
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 161.21 259.73 216.44 274.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.11 16.85 13.85 21.90
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 88.82 21.66 26.36 16.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.24 2.42 3.11 2.40
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 86.04 150.54 117.46 151.92
  วงจรเงินสด (วัน) 163.99 130.85 125.34 138.92


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List (ระดับ 2) 21 ก.พ. 2565 - 01 เม.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ MVP-W1, MVP-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้