สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
26.00 35.00 / 22.90 33.59 10.05 200.00 5,200.00 5,289.19 48.25 25.89
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2565 17:05   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 17:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
12 ก.ค. 2565 13:01   รายงานการใช้งินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
20 มิ.ย. 2565 08:47   บริษัทย่อยลงนามในสัญญาโครงการระหว่างกิจการค้าร่วม เอสบีซี กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2620-1800
เบอร์โทรสาร 0-2612-3051
URL http://www.netbay.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/11/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2559
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มี.ค. 2565 18 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.00% 6,448 49.00% 5,219
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.52% (ณ วันที่ 15/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.99% (ณ วันที่ 15/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.70 -2.78 -4.09
  20 วัน 10.17 -7.45 1.11
  60 วัน 2.97 -1.36 0.72
  120 วัน 10.17 -18.34 15.43
  YTD 10.17 -11.45 4.22
  P/E (X) 33.59 52.86 52.28
  P/BV (X) 10.05 7.90 3.16
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33 0.72 0.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 101,999,990 51.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,445,260 4.22
  3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,634,000 3.82
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,721,200 3.36
  5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 4,767,500 2.38
  6. BBHISL NOMINEES LIMITED 2,801,100 1.40
  7. นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ 2,500,000 1.25
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 1,751,700 0.88
  9. นาย สาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ 1,749,900 0.87
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 1,721,500 0.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย วิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. นาย สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาง สุวิภา วรรณสาธพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 200.00  200.00  200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,200.00  4,720.00  5,550.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 26.00  23.60  27.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.59  2.16  2.06 
  P/BV (X) 10.05  10.95  13.47 
  P/E (X) 33.59  28.64  35.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 82.38  103.45  51.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 31.05  22.67  12.44 
  Beta 0.62  0.76  0.86 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.17  -14.95  -13.28 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.06  3.31  3.51 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.03  0.95  1.25 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.7945 บาท 24 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.7819 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.9743 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.85 92.31 66.46 52.40 39.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 62.04 63.39 61.84 65.57 65.30
  สินค้าคงเหลือ - - - - 0.21
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 520.14 448.97 479.01 410.37 387.61
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 22.80 26.87 16.85 30.26 31.18
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 153.34 182.03 160.56 199.04 259.61
  รวมสินทรัพย์ 673.48 631.00 639.58 609.41 647.22
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 7.58 6.37 8.65 5.41 7.83
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 118.02 84.13 126.44 110.30 112.33
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38.01 36.00 31.17 34.20 35.20
  รวมหนี้สิน 156.03 120.13 157.61 144.50 147.52
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 115.34 115.34 115.34 115.34 115.34
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 276.93 268.07 241.15 224.18 259.23
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -74.83 -72.55 -74.53 -74.62 -74.88
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -76.85 -76.85 -76.85 -74.62 -74.88
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 517.45 510.87 481.96 464.90 499.70
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 98.51 99.73 400.46 388.45 411.65
  รายได้อื่น 0.28 0.21 2.55 2.25 10.57
  รวมรายได้ 99.43 100.70 405.97 394.43 422.22
  ต้นทุน 21.36 19.96 78.10 82.21 80.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.44 35.61 138.34 152.80 160.39
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 54.80 55.58 216.44 235.01 241.17
  EBITDA 48.25 48.80 204.81 173.70 191.15
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.45 3.66 14.74 15.65 10.17
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 44.80 45.14 190.07 158.05 180.98
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 35.43 43.12 165.57 156.45 179.08
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.22 0.83 0.78 0.90
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 27.75 25.70 204.53 166.01 177.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -26.62 15.08 -30.58 47.46 -24.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.75 -0.88 -159.89 -200.29 -151.12
  เงินสดสุทธิ 0.38 39.91 14.06 13.17 1.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.41 5.34 3.79 3.72
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.71 30.38 34.97 32.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 29.09 25.61 30.44 25.16
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.30 0.24 0.33 0.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.62 0.62 0.65 0.63
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 78.32 79.98 80.50 78.84
  EBIT Margin (%) 45.05 44.82 46.82 40.07
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 35.63 42.82 40.78 39.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -1.23 6.43 3.09 -5.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.97 -2.41 -5.00 1.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.26 5.54 2.93 -6.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.40 -4.23 -7.90 -2.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -17.84 5.62 5.83 -12.64

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.37 6.68 6.29 5.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 57.34 54.60 58.07 61.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A 838.09 N/A 785.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - 0.44 - 0.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.39 12.88 11.11 12.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 32.04 28.34 32.84 29.40
  วงจรเงินสด (วัน) 25.30 26.70 25.22 32.55


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้