สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NEW บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
63.00 76.00 / 44.00 17.28 1.58 100.00 630.00 745.24 45.47 9.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2565 08:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พ.ค. 2565 07:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พ.ค. 2565 07:52   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ค. 2565 07:50   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
29 เม.ย. 2565 07:56   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4224-1031-3, 0-4224-6181-3
เบอร์โทรสาร 0-4224-1956
URL http://www.wattanahospital.net
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/03/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/08/2539
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟูป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยผู้ป่วย ซึ่งแบ่งการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยค้างคืน (ผู้ป่วยใน) ผู้รับบริการที่ไม่ป่วย ซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพในด้านป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  18.01% 330 18.08% 329
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 09/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.00% (ณ วันที่ 09/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.61 2.05 -0.25
  20 วัน 1.61 1.96 -2.21
  60 วัน 22.33 10.73 21.25
  120 วัน 30.57 8.77 37.37
  YTD 25.37 5.14 28.38
  P/E (X) 17.28 21.79 18.73
  P/BV (X) 1.58 4.45 1.69
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.22 0.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล 2,439,942 24.40
  2. นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87
  3. นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ 1,082,800 10.83
  4. น.ส. พัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17
  5. นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล 807,282 8.07
  6. น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์ 495,000 4.95
  7. น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร 491,675 4.92
  8. นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง 460,300 4.60
  9. นาย พีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 458,610 4.59
  10. นาย สิทธิชัย อังกลมเกลียว 270,000 2.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ
  3. นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ
  4. น.ส. บังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ
  5. น.ส. จริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ กรรมการ
  6. นาย มณเฑียร แก้ววงศ์ กรรมการอิสระ
  7. นาย พูนศักดิ์ ไวสำรวจ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. สุดา สันติเสวีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10.00  10.00  10.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 630.00  502.50  600.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 63.00  50.25  60.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 39.80  36.11  35.19 
  P/BV (X) 1.58  1.39  1.71 
  P/E (X) 17.28  143.45  99.76 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.59  0.47  0.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.01  0.00 
  Beta 0.24  0.08  -0.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 25.37  -16.25  13.21 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.56  N/A  0.33 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.10  0.33 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.35 บาท 25 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 25 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  นางสาว นันธิรา คุณงาม/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40.97 14.93 19.10 16.27 14.88
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 54.60 21.91 37.69 21.83 31.19
  สินค้าคงเหลือ 8.78 6.20 8.32 7.41 6.09
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 157.07 109.61 132.76 111.03 78.09
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 339.01 360.53 342.69 367.03 385.55
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 397.13 416.23 392.19 422.87 408.10
  รวมสินทรัพย์ 554.20 525.84 524.95 533.90 486.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 14.33 11.19 13.01 10.00 2.66
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 44.58 34.20 38.46 42.39 39.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 16.37 45.74 26.77 35.58 11.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 108.12 105.59 111.16 101.97 68.85
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48.09 58.72 45.13 71.92 60.48
  รวมหนี้สิน 156.21 164.31 156.28 173.89 129.32
  ทุนจดทะเบียน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 235.48 199.03 206.17 197.42 194.37
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - 0.09 -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 397.98 361.53 368.67 360.00 356.87
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 132.80 75.80 327.65 305.91 369.65
  รายได้อื่น 1.23 0.96 5.58 6.73 5.25
  รวมรายได้ 134.03 76.76 333.23 312.64 374.90
  ต้นทุน 76.27 59.95 256.97 239.81 270.20
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20.46 13.97 62.39 67.13 79.99
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 96.73 73.92 319.36 306.95 350.20
  EBITDA 45.47 10.89 45.96 39.80 52.82
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.18 8.05 32.09 34.10 28.12
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 37.30 2.84 13.87 5.70 24.70
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 29.31 1.61 8.75 1.64 17.34
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.93 0.16 0.88 0.16 1.73
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 22.46 2.35 36.62 39.44 41.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 11.83 -1.82 -0.54 -70.14 -21.41
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12.41 -1.86 -33.25 32.09 -20.44
  เงินสดสุทธิ 21.88 -1.34 2.83 1.39 -0.80
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.45 1.04 1.19 1.09
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.60 -0.90 2.40 0.46
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.95 -0.23 2.62 1.12
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.45 0.42 0.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72 0.56 0.63 0.61
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.57 20.91 21.57 21.61
  EBIT Margin (%) 27.83 3.71 4.16 1.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.87 2.10 2.63 0.52

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 75.19 -20.70 7.11 -17.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 27.22 -12.43 7.15 -11.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 74.60 -21.95 6.58 -16.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 30.86 -16.57 4.04 -12.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1,718.04 -75.13 435.11 -90.57

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.05 11.34 11.01 11.54
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.30 32.18 33.15 31.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 36.49 33.53 32.68 35.53
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.00 10.89 11.17 10.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.94 5.50 6.36 5.87
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 52.61 66.39 57.42 62.19
  วงจรเงินสด (วัน) -6.30 -23.33 -13.09 -20.29


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้