สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OISHI บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
47.75 50.50 / 39.00 17.40 2.31 375.00 17,906.25 18,759.61 1,817.23 9.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2565 17:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ส.ค. 2565 17:25   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565 17:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 19:20   การจ่ายเงินปันระหว่างกาล
12 พ.ค. 2565 19:12   การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ห้องเลขที่ บี 3601 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2768-8888
เบอร์โทรสาร 0-2768-8889
URL http://www.oishigroup.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 05/01/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/08/2547
ราคา IPO (บาท) 19.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 06/02/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า "โออิชิ"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 ธ.ค. 2564 14 ธ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.34% 1,956 20.34% 1,923
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.09% (ณ วันที่ 15/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.23% (ณ วันที่ 15/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.97 -1.49
  20 วัน - -1.43 -5.65
  60 วัน 2.69 -0.41 0.11
  120 วัน 3.80 4.36 8.67
  YTD 9.77 11.16 11.96
  P/E (X) 17.40 30.35 17.94
  P/BV (X) 2.31 1.98 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.30 0.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 298,720,398 79.66
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 18,000,000 4.80
  3. DBS BANK LTD 17,910,200 4.78
  4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 12,203,800 3.25
  5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 9,357,400 2.50
  6. นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 2,373,200 0.63
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,800,000 0.48
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,550,000 0.41
  9. น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด 1,392,500 0.37
  10. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 1,061,400 0.28

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย อวยชัย ตันทโอภาส ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
  5. นาย พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ
  6. นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 375.00  375.00  375.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 17,906.25  16,312.50  15,000.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 47.75  43.50  40.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.71  19.02  18.56 
  P/BV (X) 2.31  2.29  2.15 
  P/E (X) 17.40  29.84  14.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.78  2.42  2.06 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.92  1.63  1.24 
  Beta 0.58  0.65  0.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.77  8.75  -20.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.68  1.84  3.63 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.55  0.51 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.50 บาท 06 มิ.ย. 2565 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.50 บาท 25 ก.พ. 2565 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 0.30 บาท 11 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 0.94 บาท 25 ก.พ. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 0.51 บาท 12 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 2.90 บาท 28 ก.พ. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2022)
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ยุวนุช เทพทรงวัจจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/10/64 
  -30/06/65) 
  9M/2564 
  (01/10/63 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,434.27 1,070.75 938.11 1,126.75 710.18
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,051.03 981.73 945.90 1,139.17 936.25
  สินค้าคงเหลือ 598.77 436.06 383.59 498.15 450.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,660.46 3,267.70 3,445.11 2,819.18 2,135.63
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,512.53 4,849.96 4,856.39 5,344.04 5,914.40
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,393.08 5,662.99 5,664.03 5,748.73 6,271.64
  รวมสินทรัพย์ 10,053.53 8,930.70 9,109.14 8,567.91 8,407.27
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,490.50 1,318.48 1,315.85 1,365.58 1,512.14
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,800.71 1,568.70 1,589.35 1,397.98 1,575.16
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 487.50 388.28 387.88 208.75 192.55
  รวมหนี้สิน 2,288.21 1,956.98 1,977.24 1,606.73 1,767.71
  ทุนจดทะเบียน 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 609.40 609.40 609.40 609.40 609.40
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,489.34 5,823.57 5,854.18 5,815.63 5,489.05
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 292.18 165.91 293.73 161.55 162.30
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,765.91 6,973.88 7,132.30 6,961.58 6,635.76
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.59 -0.17 -0.40 -0.40 3.81
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/10/64 
  -30/06/65) 
  9M/2564 
  (01/10/63 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 9,362.12 7,638.12 9,818.31 11,007.15 13,630.88
  รายได้อื่น 68.87 53.77 72.26 352.47 115.45
  รวมรายได้ 9,435.52 7,696.49 9,896.46 11,365.55 13,756.63
  ต้นทุน 6,217.31 5,254.92 6,878.98 7,388.22 8,816.46
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,066.23 1,924.96 2,488.92 2,963.49 3,579.30
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,283.54 7,179.88 9,367.90 10,351.72 12,433.17
  EBITDA 1,817.23 1,222.26 1,464.97 1,841.43 2,194.50
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 665.25 705.65 936.41 827.60 871.04
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,151.98 516.61 528.56 1,013.83 1,323.46
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,010.16 527.89 546.69 1,069.64 1,234.45
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.69 1.41 1.46 2.85 6.58
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/10/64 
  -30/06/65) 
  9M/2564 
  (01/10/63 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,557.20 1,068.61 1,399.80 1,435.29 2,609.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -522.61 -522.54 -933.05 -283.86 -897.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -538.14 -605.25 -657.62 -735.16 -2,289.99
  เงินสดสุทธิ 496.45 -59.19 -190.87 416.27 -578.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.59 2.08 2.17 2.02
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.96 10.63 7.76 15.73
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.26 7.45 5.98 11.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.28 0.28 0.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.23 1.19 1.12 1.34
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.59 31.20 29.94 32.88
  EBIT Margin (%) 12.21 6.71 5.34 8.92
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.72 6.84 5.50 9.38

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.57 -9.31 -10.80 -19.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.31 -7.13 -6.89 -16.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.60 -12.14 -12.93 -17.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.37 -8.85 -9.50 -16.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 91.36 -39.10 -48.89 -13.35

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.16 9.62 9.58 10.61
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30.02 37.94 38.09 34.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.15 15.35 15.60 15.57
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24.08 23.77 23.39 23.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.71 7.15 7.44 5.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.18 51.04 49.08 71.08
  วงจรเงินสด (วัน) 22.92 10.67 12.40 -13.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้