สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.08 5.45 / 3.16 20.24 2.01 301.40 2,459.46 4,350.74 313.82 9.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 พ.ย. 2565 18:33   กำหนดการใช้สิทธิของ PJW-W1 ครั้งที่ 2
14 พ.ย. 2565 08:26   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2565 08:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย. 2565 08:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 08:19   หุ้นเพิ่มทุนของ PJW เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-1894
เบอร์โทรสาร 0-2415-0951
URL http://www.pjw.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/11/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/02/2555
ราคา IPO (บาท) 3.60 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและบริโภค น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เป็นต้น ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยทั่วไป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.21% 7,614 42.45% 3,017
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.23% (ณ วันที่ 28/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.85% (ณ วันที่ 28/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.99 -5.12 -2.68
  20 วัน -22.29 -15.20 -13.18
  60 วัน -12.21 -4.20 -1.87
  120 วัน 6.04 23.04 17.98
  YTD 8.73 35.95 10.04
  P/E (X) 20.24 22.82 54.20
  P/BV (X) 2.01 1.77 2.94
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.48 0.34 0.41

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@11 ต.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาง มาลี เหมมณฑารพ 67,200,525 11.71
  2. นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ 57,868,660 10.08
  3. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 54,930,387 9.57
  4. นาย ชวาล เหมมณฑารพ 53,803,345 9.37
  5. นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ 36,800,000 6.41
  6. นาย สาธิต เหมมณฑารพ 32,661,428 5.69
  7. นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 23,376,200 4.07
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,281,138 2.66
  9. น.ส. ณัจนา พรประภา 12,369,000 2.15
  10. นาย เสกสรร ครองพาณิชย์ 9,982,000 1.74

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นาง มาลี เหมมณฑารพ กรรมการ
  6. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ
  7. น.ส. จรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 602.81  574.08  574.08 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,459.46  2,261.87  866.86 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.08  3.75  1.44 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.03  2.06  1.82 
  P/BV (X) 2.01  1.92  0.83 
  P/E (X) 20.24  12.62  8.49 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 675.61  331.98  53.17 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 85.66  33.66  1.68 
  Beta 0.85  1.33  0.82 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.73  160.93  22.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.73  3.17  4.64 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.77  0.66  0.39 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 27 ต.ค. 2565 หุ้นปันผล
  - 0.0025 บาท 27 ต.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.08 บาท 05 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.08 บาท 09 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.125 บาท 30 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.07 บาท 18 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85.34 64.16 110.49 67.99 27.91
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 730.61 724.20 707.26 666.46 676.40
  สินค้าคงเหลือ 354.40 289.00 323.21 233.07 316.73
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,218.06 1,137.81 1,188.57 1,035.96 1,131.94
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,684.13 1,667.37 1,654.09 1,738.85 1,721.08
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,981.04 1,865.00 1,839.85 1,846.32 1,815.10
  รวมสินทรัพย์ 3,199.10 3,002.81 3,028.42 2,882.28 2,947.04
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 649.65 594.95 559.26 450.22 864.68
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 642.98 438.39 466.65 472.82 448.16
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 181.52 251.69 239.92 203.22 161.30
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,529.86 1,338.71 1,327.53 1,174.11 1,484.13
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 446.75 484.18 510.82 605.34 447.35
  รวมหนี้สิน 1,976.61 1,822.88 1,838.35 1,779.45 1,931.49
  ทุนจดทะเบียน 401.86 382.72 382.72 287.04 287.04
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 287.05 287.04 287.04 287.04 287.04
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 338.19 338.13 338.13 338.13 338.13
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 573.24 541.39 547.19 493.19 422.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 24.00 13.37 17.70 -15.54 -32.10
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,222.49 1,179.93 1,190.06 1,102.82 1,015.56
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,605.67 2,289.44 3,067.46 2,794.02 2,953.07
  รายได้อื่น 20.73 14.07 19.34 25.81 202.46
  รวมรายได้ 2,626.40 2,303.51 3,086.80 2,819.83 3,155.52
  ต้นทุน 2,183.43 1,874.35 2,500.50 2,265.50 2,656.12
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 313.10 255.08 338.21 386.42 381.30
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,494.71 2,129.44 2,835.36 2,654.25 3,037.42
  EBITDA 313.82 353.31 500.24 392.85 308.02
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 182.14 176.40 248.81 227.27 189.92
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 131.69 176.91 251.43 165.58 118.11
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 71.97 119.96 169.47 115.05 63.33
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.21 0.29 0.20 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 369.55 179.43 350.33 570.10 55.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -140.71 -133.58 -183.37 -146.29 -274.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -256.06 -54.12 -142.55 -386.78 125.55
  เงินสดสุทธิ -27.22 -8.27 24.41 37.03 -93.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.85 0.90 0.88
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.11 16.11 14.78 10.86
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.65 8.18 8.51 5.68
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.62 1.54 1.54 1.61
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.10 1.04 1.04 0.97
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.20 18.13 18.48 18.92
  EBIT Margin (%) 5.01 7.68 8.15 5.87
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.74 5.21 5.49 4.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  04 พ.ย. 2565 XD 28,704,620 602,809,731 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.81 11.57 9.79 -5.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.49 6.67 10.37 -14.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 14.02 11.44 9.47 -10.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 17.15 8.34 6.82 -12.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -40.00 115.03 47.30 81.67

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.65 4.68 4.47 4.16
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 78.47 77.96 81.73 87.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.73 9.09 8.99 8.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 41.79 40.16 40.60 44.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.20 5.26 5.32 4.92
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.24 69.39 68.57 74.19
  วงจรเงินสด (วัน) 50.02 48.73 53.76 57.81


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PJW-W1, PJW-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้