สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET100 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.00 8.65 / 5.65 79.74 3.78 427.93 29,955.41 36,898.83 1,678.82 12.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2565 17:02   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
23 ก.ย. 2565 12:31   กำหนดการใช้สิทธิของ PLANB-W1
22 ก.ย. 2565 17:30   แจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กู๊ดธิง แฮพเพ่น จำกัด
15 ส.ค. 2565 18:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565 18:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2530-8053-6
เบอร์โทรสาร 0-2530-8057
URL http://www.planbmedia.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/3/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/02/2558
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  55.90% 7,795 49.63% 8,437
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.47% (ณ วันที่ 30/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.12% (ณ วันที่ 30/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.04 0.60 -3.55
  20 วัน 3.70 10.98 6.96
  60 วัน 6.87 18.41 5.45
  120 วัน -10.83 12.83 -4.72
  YTD -8.50 13.51 -4.58
  P/E (X) 79.74 31.35 17.52
  P/BV (X) 3.78 2.05 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.44 0.69 0.83

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@10 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 843,611,347 20.12
  2. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 779,549,081 18.59
  3. น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ 212,000,396 5.06
  4. นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 208,167,422 4.96
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 207,464,692 4.95
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 206,911,384 4.93
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 118,880,791 2.84
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 100,336,920 2.39
  9. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 80,248,840 1.91
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 74,084,912 1.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
  5. นาย มานะ จันทนยิ่งยง กรรมการ
  6. นาย อานนท์ พรธิติ กรรมการ
  7. นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,279.34  3,882.57  3,882.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 29,955.41  29,701.65  24,266.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.00  7.65  6.11 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.85  1.31  1.40 
  P/BV (X) 3.78  6.17  4.46 
  P/E (X) 79.74  605.01  108.77 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 89.33  116.22  183.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 154.32  123.01  157.45 
  Beta 1.49  1.40  1.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.50  25.23  -17.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  0.94  2.44 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.42 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.0773 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0618 บาท 11 มี.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 423.71 368.17 1,985.91 638.26 2,360.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,820.52 1,148.21 1,370.65 1,428.33 1,559.84
  สินค้าคงเหลือ 1.47 8.90 3.35 11.77 13.26
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,892.46 1,919.64 4,030.47 2,463.05 4,521.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,803.43 2,921.79 3,664.96 3,010.85 2,424.90
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,390.25 10,092.33 9,733.97 9,787.16 3,457.95
  รวมสินทรัพย์ 15,282.72 12,011.97 13,764.43 12,250.21 7,979.45
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,224.33 877.26 1,636.48 970.91 739.26
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.61 1.97 2.03 1.99 19.93
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,342.23 2,541.43 3,741.84 3,020.78 1,017.45
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,712.25 3,833.31 2,662.39 3,574.89 72.02
  รวมหนี้สิน 7,054.48 6,374.74 6,404.23 6,595.67 1,089.48
  ทุนจดทะเบียน 443.25 458.85 434.85 458.85 458.85
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 427.93 388.26 419.32 388.26 388.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,645.07 4,515.75 6,031.45 4,515.75 4,515.75
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,402.35 1,013.92 1,111.63 1,047.59 1,443.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -559.77 -601.59 -509.63 -671.41 27.54
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,915.58 5,316.33 7,052.78 5,280.18 6,375.36
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 312.65 320.91 307.42 374.35 514.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,836.04 2,121.27 4,551.44 3,724.41 4,861.01
  รายได้อื่น 48.04 31.83 55.97 43.61 58.49
  รวมรายได้ 2,884.08 2,153.11 4,607.41 3,768.02 4,919.50
  ต้นทุน 2,030.33 1,825.97 3,799.96 2,941.23 3,173.13
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 371.74 255.73 563.28 573.19 688.41
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,402.07 2,110.28 4,383.29 3,514.41 3,861.54
  EBITDA 1,678.82 1,240.30 2,537.17 2,394.42 1,678.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,196.82 1,215.32 2,340.84 2,151.86 623.17
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 482.00 24.98 196.33 242.56 1,055.70
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 277.93 -33.67 64.04 140.23 743.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 -0.01 0.02 0.04 0.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,227.08 1,004.29 1,563.17 2,446.19 1,293.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,456.00 -787.08 -1,585.82 -2,642.64 -839.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -319.09 -488.07 1,373.89 -1,520.30 1,469.98
  เงินสดสุทธิ -1,548.00 -270.86 1,351.25 -1,716.75 1,923.64
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.76 1.08 0.82
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.68 2.00 1.04 2.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.79 2.06 1.51 2.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.86 1.13 0.87 1.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.39 0.35 0.37
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.41 13.92 16.51 21.03
  EBIT Margin (%) 16.71 1.16 4.26 6.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.97 -3.84 -0.23 3.23

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 พ.ค. 2565 PP 84,000,000 4,279,343,768 0.10
  24 ธ.ค. 2564 XR 310,605,443 4,193,173,544 0.10
  27 มี.ค. 2562 PP 352,960,736 3,882,568,101 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 33.70 30.65 22.21 -23.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 11.19 35.15 29.20 -7.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 33.95 31.16 22.28 -23.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 13.83 32.44 24.72 -8.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -54.33 -81.13

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.55 3.65 3.25 2.49
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 102.88 100.04 112.23 146.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 772.66 315.76 502.48 235.03
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.47 1.16 0.73 1.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.58 3.83 2.91 3.44
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 141.36 95.40 125.22 106.11
  วงจรเงินสด (วัน) -38.00 5.80 -12.27 41.86


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PLANB-W1, PLANB-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้