สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.22 2.64 / 1.65 N/A 0.71 300.00 666.00 1,222.54 47.05 15.66
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ต.ค. 2565 17:09   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
14 ก.ย. 2565 12:49   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 ส.ค. 2565 08:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2565 08:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
09 ส.ค. 2565 08:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2301-2100, 0-2301-2101
เบอร์โทรสาร 0-2398-1301
URL http://www.premier-products.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/12/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/02/2556
ราคา IPO (บาท) 5.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) เป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2565 02 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.48% 2,008 39.64% 1,953
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.40% (ณ วันที่ 06/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.26% (ณ วันที่ 06/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.91 1.63 1.11
  20 วัน 6.73 13.64 9.73
  60 วัน 18.72 27.22 15.18
  120 วัน 19.35 32.68 27.77
  YTD -0.89 13.48 3.38
  P/E (X) N/A 11.89 17.54
  P/BV (X) 0.71 1.18 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.29 0.14 0.80

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@24 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด 139,737,992 46.58
  2. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 34,418,733 11.47
  3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 6,757,200 2.25
  4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5,671,975 1.89
  5. นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช 4,605,400 1.54
  6. นาย ปิยะ สินาโรจน์ 3,285,000 1.10
  7. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 3,202,000 1.07
  8. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2,650,000 0.88
  9. นาย พงศ์ธร เจริญกุล 2,510,000 0.84
  10. นาย ไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ 2,500,000 0.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ
  2. นาย ธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาง ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
  4. นาย สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ
  5. นาย เอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
  6. นาง เพ็ญศรี เดชติ่งเอง กรรมการ
  7. นาย ชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  06 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 666.00  672.00  612.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.22  2.24  2.04 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.12  3.15  3.23 
  P/BV (X) 0.71  0.71  0.63 
  P/E (X) N/A  N/A  8.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.63  58.77  23.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.02  1.64  0.57 
  Beta 0.86  0.55  0.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.89  9.80  -2.86 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  9.80 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.79 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22.59 8.90 4.51 29.53 22.37
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 171.88 175.53 166.89 177.75 269.71
  สินค้าคงเหลือ 132.10 151.90 140.64 118.38 129.04
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 356.91 342.12 320.64 411.14 554.33
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,016.92 1,086.22 1,056.78 1,127.43 1,189.19
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,158.45 1,217.77 1,176.37 1,263.43 1,285.89
  รวมสินทรัพย์ 1,515.37 1,559.89 1,497.00 1,674.57 1,840.22
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 62.60 40.25 43.36 100.00 110.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 155.28 197.64 144.71 164.32 185.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 11.28 9.35 43.06 135.09
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 257.56 274.28 225.46 345.43 464.38
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 88.32 90.71 89.07 100.55 126.44
  รวมหนี้สิน 345.88 364.99 314.53 445.98 590.82
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 317.62 317.62 317.62 317.62 317.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 359.29 388.89 370.00 411.60 455.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -40.67 -51.03 -40.67 -51.03 -51.03
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 936.24 955.48 946.95 978.19 1,022.19
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 233.25 239.42 235.52 250.40 227.21
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 471.62 450.23 958.68 1,115.87 1,329.05
  รายได้อื่น 2.26 1.58 3.98 3.09 3.83
  รวมรายได้ 473.89 451.85 962.73 1,119.27 1,333.22
  ต้นทุน 321.74 312.69 695.84 736.67 872.87
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 151.85 157.72 308.23 348.93 366.65
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 476.37 472.75 1,005.86 1,086.55 1,255.39
  EBITDA 47.05 32.49 63.53 149.30 259.59
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 49.52 53.38 106.66 116.57 102.45
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -2.48 -20.90 -43.13 32.72 157.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -10.71 -22.71 -45.22 6.77 94.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 -0.08 -0.15 0.02 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 56.12 44.27 55.90 215.75 203.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -39.89 66.80 66.03 22.01 25.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1.85 -131.71 -146.95 -230.60 -217.50
  เงินสดสุทธิ 18.08 -20.63 -25.02 7.16 10.87
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.39 1.25 1.42 1.19
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.51 -2.99 -4.70 0.68
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.61 -0.84 -2.72 1.86
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.30 0.31 0.27 0.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.64 0.62 0.61 0.64
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.78 30.55 27.42 33.98
  EBIT Margin (%) -0.52 -4.63 -4.48 2.92
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.58 -3.15 -3.16 2.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.75 -18.53 -14.09 -16.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.89 -10.72 -5.54 -15.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.88 -18.49 -13.99 -16.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.77 -10.62 -7.43 -13.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -92.81

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.64 5.51 5.56 4.99
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.69 66.29 65.61 73.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.96 5.01 5.37 5.95
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 73.53 72.92 67.94 61.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.99 3.91 4.50 4.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.38 93.32 81.05 86.62
  วงจรเงินสด (วัน) 46.85 45.89 52.49 47.85


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้