สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.70 8.55 / 4.12 44.31 2.87 3,808.57 29,325.99 37,201.57 1,124.74 22.47
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2565 18:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2565 18:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
09 ส.ค. 2565 18:20   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2565 18:20   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
01 ก.ค. 2565 08:19   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2714-2171-3
เบอร์โทรสาร 0-2714-2185
URL http://www.principalcapital.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/8/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/10/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 15/05/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 13/02/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การแพทย์

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  11.83% 2,503 11.86% 2,470
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.35% (ณ วันที่ 09/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.62% (ณ วันที่ 09/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.91 -1.49 -3.71
  20 วัน 11.59 11.98 7.39
  60 วัน 85.10 67.54 83.46
  120 วัน 66.67 38.84 75.35
  YTD 62.45 36.23 66.34
  P/E (X) 44.31 21.79 18.73
  P/BV (X) 2.87 4.45 1.69
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.22 0.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. สาธิตา วิทยากร 1,725,491,745 45.31
  2. นาย สาธิต วิทยากร 828,786,600 21.76
  3. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 380,857,051 10.00
  4. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 222,249,300 5.84
  5. PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD. 157,737,029 4.14
  6. น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร 100,000,000 2.63
  7. น.ส. พัลลภา วิทยากร 48,986,700 1.29
  8. น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.60
  9. น.ส. ภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ 11,549,300 0.30
  10. นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล 10,367,900 0.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย จอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ
  5. นาง อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กรรมการ
  6. นาย สาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ กรรมการ
  7. นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ กรรมการ
  8. นาง อุณากร พฤฒิธาดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,808.57  3,808.57  3,462.34 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 29,325.99  18,052.62  13,849.35 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.70  4.74  4.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.69  2.54  2.42 
  P/BV (X) 2.87  1.87  1.65 
  P/E (X) 44.31  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.38  30.17  22.01 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 34.43  20.93  10.18 
  Beta 1.07  0.78  0.62 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 62.45  18.50  -18.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 901.22 270.59 490.05 177.71 395.86
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,030.90 406.42 1,680.69 342.84 233.45
  สินค้าคงเหลือ 173.21 78.70 128.87 71.90 59.12
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,230.74 3,078.88 3,723.90 650.06 1,312.80
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,090.59 11,074.98 11,058.73 10,987.58 9,922.68
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,083.98 13,745.89 13,691.45 14,765.05 13,307.24
  รวมสินทรัพย์ 18,314.72 16,824.77 17,415.35 15,415.11 14,620.05
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 500.06 500.04 - - 50.01
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 709.71 905.03 729.77 921.42 834.40
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 278.40 288.53 328.11 394.30 799.66
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,407.03 2,247.55 2,303.76 1,849.08 1,918.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,296.05 4,210.25 4,251.14 4,241.11 2,990.41
  รวมหนี้สิน 6,703.08 6,457.80 6,554.90 6,090.19 4,908.82
  ทุนจดทะเบียน 3,808.57 3,808.57 3,808.57 3,808.57 3,564.10
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,808.57 3,808.57 3,808.57 3,462.34 3,462.34
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,233.38 6,233.38 6,233.38 5,163.52 5,163.52
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -447.99 -1,409.44 -1,003.66 -1,093.60 -582.15
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 769.78 766.96 769.89 764.87 766.02
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,363.74 9,399.46 9,808.18 8,297.13 8,809.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,247.91 967.51 1,052.28 1,027.79 901.50
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,836.48 1,644.32 5,058.78 2,650.71 2,871.44
  รายได้อื่น 82.49 34.02 61.90 59.68 46.89
  รวมรายได้ 3,918.98 1,678.35 5,120.68 2,710.39 2,918.33
  ต้นทุน 2,477.48 1,415.48 3,644.14 2,332.18 2,232.57
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 617.72 519.06 1,121.12 770.83 909.21
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,102.51 1,941.97 4,780.26 3,118.78 3,158.75
  EBITDA 1,124.74 36.74 940.02 211.04 472.55
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 308.35 300.33 599.53 571.77 472.43
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 816.38 -263.59 340.49 -360.73 0.12
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 555.67 -315.84 79.38 -511.69 -181.72
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 -0.09 0.02 -0.15 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -13.66 -14.30 63.08 -158.15 193.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -57.62 -1,669.75 -1,175.60 -1,119.98 -400.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 480.43 1,776.92 1,424.84 1,058.58 161.91
  เงินสดสุทธิ 409.15 92.86 312.33 -219.55 -46.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.34 1.37 1.62 0.35
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.62 -6.03 0.88 -5.98
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.08 -2.35 2.07 -2.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.62 0.60 0.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.42 0.20 0.31 0.18
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.42 13.92 27.96 12.02
  EBIT Margin (%) 20.83 -15.71 6.65 -13.31
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.87 -20.50 1.81 -19.83

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2564 PP 346,233,682 3,808,570,502 1.00
  28 พ.ย. 2562 PP 222,249,300 3,462,336,820 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 133.32 33.29 90.85 -7.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 75.03 28.40 56.25 4.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 133.50 33.17 88.93 -7.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 59.76 28.74 53.27 -1.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.95 10.29 5.00 9.20
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.35 35.47 73.00 39.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 37.36 34.10 36.30 35.60
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.77 10.70 10.05 10.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.83 3.04 4.41 2.66
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 62.62 120.24 82.69 137.40
  วงจรเงินสด (วัน) 8.50 -74.07 0.36 -87.47


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้