สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PROEN บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.25 10.20 / 4.88 36.38 5.01 158.00 2,291.00 2,969.46 110.22 22.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2565 18:51   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 18:49   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 18:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 18:22   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
12 ต.ค. 2565 17:45   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 4, 18 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2690-3888, 0-2639-7888
เบอร์โทรสาร 0-2639-7892, 0-2691-1898
URL https://www.proen.co.th/
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/04/2564
ราคา IPO (บาท) 3.25 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technolgy: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Could service)2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2565 26 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.98% 4,332 25.52% 1,241
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 25/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.94% (ณ วันที่ 25/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 4.22 3.13
  20 วัน -11.04 -2.31 -2.20
  60 วัน 7.41 5.88 20.32
  120 วัน 2.11 -1.74 12.49
  YTD 1.40 -25.17 1.35
  P/E (X) 36.38 57.66 54.88
  P/BV (X) 5.01 7.70 2.98
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.89 0.57 0.64

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@10 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม 90,425,700 28.62
  2. บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด 84,000,000 26.58
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,190,051 4.17
  4. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช 9,789,300 3.10
  5. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 8,088,000 2.56
  6. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 8,000,000 2.53
  7. นาย นริศ รัตน์เยี่ยม 7,992,300 2.53
  8. นาย จิตติพร จันทรัช 4,519,900 1.43
  9. นาย ภีมภัสส์ ชีวชานนท์ 3,866,300 1.22
  10. นาย อัณณพ พุ่มกุมาร 3,407,400 1.08

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย นริศ รัตน์เยี่ยม กรรมการ
  4. นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว กรรมการ
  5. นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ กรรมการ
  6. นาย นพรัตน์ พุทธวิริยะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 316.00  316.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,291.00  2,259.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.25  7.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.45  1.30 
  P/BV (X) 5.01  5.49 
  P/E (X) 36.38  103.72 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 453.40  433.73 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 51.10  64.90 
  Beta 0.98  1.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.40  120.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.18  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.29  1.45 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.0577 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 0.10 บาท 11 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 543.55 19.95 127.12 85.40
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 789.95 414.49 424.76 297.83
  สินค้าคงเหลือ 18.07 10.71 103.72 20.41
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,370.43 611.47 825.49 417.54
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 169.98 140.91 137.99 136.04
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 308.79 248.96 253.12 249.40
  รวมสินทรัพย์ 1,679.21 860.43 1,078.61 666.94
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 59.98 34.20 88.93 90.88
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 551.47 292.20 448.67 268.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15.71 19.14 19.30 17.93
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 650.89 368.73 581.31 411.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 570.16 80.31 77.51 104.88
  รวมหนี้สิน 1,221.05 449.04 658.83 516.46
  ทุนจดทะเบียน 237.00 158.00 158.00 158.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 158.00 158.00 158.00 115.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 228.73 228.73 228.73 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 69.30 23.47 31.86 34.30
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.17 1.17 1.17 1.17
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1.18 1.18 1.18 1.18
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 457.21 411.38 419.77 150.47
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.96 0.01 0.01 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,234.79 693.09 1,058.48 1,001.11
  รายได้อื่น 16.14 2.07 3.08 4.40
  รวมรายได้ 1,250.93 695.16 1,061.56 1,005.51
  ต้นทุน 1,081.97 593.22 912.46 841.05
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 84.77 71.04 98.02 91.00
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,170.57 663.93 1,014.62 953.45
  EBITDA 110.22 55.47 80.21 82.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 29.86 24.24 33.27 30.28
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 80.36 31.23 46.95 52.05
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 54.59 20.77 29.16 25.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.07 0.10 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -96.71 -44.98 26.63 123.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 95.03 -170.79 -181.59 -43.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 419.89 153.83 205.47 -16.43
  เงินสดสุทธิ 418.22 -61.93 50.51 63.84
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.11 1.66 1.42 1.01
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.50 6.59 10.23 16.79
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.57 5.15 5.38 7.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.67 1.09 1.57 3.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.27 1.10 1.22 1.51
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.38 14.41 13.80 15.99
  EBIT Margin (%) 6.42 4.49 4.42 5.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.37 2.99 2.75 2.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 78.16 N/A 5.73 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 82.39 N/A 8.49 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 79.95 N/A 5.57 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 76.31 N/A 6.41 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 162.85 N/A 15.38 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.66 2.28 2.93 3.36
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 137.37 160.14 124.59 108.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 97.35 75.11 14.70 41.20
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.75 4.86 24.83 8.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.32 2.75 2.54 3.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 109.88 132.55 143.54 116.74
  วงจรเงินสด (วัน) 31.23 32.45 5.88 0.71


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 17 ต.ค. 2565 - 02 พ.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PROEN-W1, PROEN-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้