สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTC บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.98 6.85 / 2.48 14.04 1.49 205.00 1,221.80 984.01 96.65 7.21
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2566 13:15   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
15 พ.ย. 2565 08:55   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
08 พ.ย. 2565 18:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
08 พ.ย. 2565 18:14   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2565 18:14   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-4013
เบอร์โทรสาร 0-2318-4014
URL http://www.premiertankcorp.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/02/2565
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2565 09 ก.พ. 2565
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.88% 6,884 33.06% 6,956
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.66% (ณ วันที่ 27/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.81% (ณ วันที่ 27/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.76 8.76 7.34
  20 วัน 12.03 8.01 6.62
  60 วัน -8.59 -3.24 -2.81
  120 วัน -4.49 -2.62 -7.84
  YTD 11.19 8.98 7.79
  P/E (X) 14.04 N/A 56.39
  P/BV (X) 1.49 1.21 3.12
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.29 0.15 0.40

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@16 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไพร์มเกน โฮลดิ้ง จำกัด 104,996,000 25.61
  2. นาย ทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 54,000,000 13.17
  3. บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20,644,000 5.04
  4. Growider Capital Company Limited 15,000,000 3.66
  5. นาง สุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 12,000,000 2.93
  6. นาย วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
  7. นาย วีรพล บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
  8. น.ส. วีรยา บูรพพัฒนพงศ์ 7,928,000 1.93
  9. นาย ทรรศิน จงอัศญากุล 5,585,000 1.36
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,427,800 1.32

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วีรพล บูรพพัฒนพงศ์ กรรมการ
  4. นาย เกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ กรรมการ
  5. นาย ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ทัศนุ ชุติกานนท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 410.00  410.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,221.80  1,098.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.98  2.68 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.00  2.00 
  P/BV (X) 1.49  1.34 
  P/E (X) 14.04  12.63 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.12  863.50 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.13  72.94 
  Beta 1.08  1.08 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.19  -23.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.36  3.73 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.47 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.10 บาท 24 พ.ค. 2565 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 252.42 6.61 8.64 1.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 28.42 32.35 40.65 46.27
  สินค้าคงเหลือ - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 283.21 41.24 52.62 50.66
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 485.49 507.91 501.64 526.63
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 552.84 556.34 549.74 576.17
  รวมสินทรัพย์ 836.05 597.57 602.36 626.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 0.24
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5.30 0.67 2.40 3.12
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.53 62.08 48.00 96.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9.08 71.44 62.48 123.17
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5.55 119.07 107.14 168.83
  รวมหนี้สิน 14.63 190.51 169.62 292.00
  ทุนจดทะเบียน 205.00 205.00 205.00 205.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 205.00 150.00 150.00 150.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 313.36 - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 303.07 257.06 282.74 184.83
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 821.43 407.06 432.74 334.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 147.51 166.29 221.15 253.39
  รายได้อื่น 0.88 0.39 1.05 0.39
  รวมรายได้ 148.40 166.68 222.20 253.78
  ต้นทุน 44.53 41.37 54.92 62.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 26.73 30.17 39.02 41.78
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 71.26 71.54 93.94 104.21
  EBITDA 96.65 115.46 155.32 181.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.51 20.32 27.06 32.01
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 77.13 95.14 128.26 149.56
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 61.32 72.23 97.90 111.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.24 0.33 0.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 90.53 97.05 127.52 165.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -22.00 -0.31 -0.36 -7.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 175.25 -91.15 -119.54 -156.63
  เงินสดสุทธิ 243.79 5.59 7.62 0.74
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 31.19 0.58 0.84 0.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.16 24.60 25.51 33.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.38 22.21 20.87 23.86
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.02 0.47 0.39 0.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.28 0.39 0.36 0.40
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 69.81 75.12 75.17 75.36
  EBIT Margin (%) 51.98 57.08 57.72 58.93
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 41.32 43.33 44.06 43.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.29 N/A -12.72 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.63 N/A -12.03 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.97 N/A -12.44 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.39 N/A -9.86 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -15.10 N/A -11.85 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.66 7.11 5.09 5.48
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.80 51.33 71.73 66.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 21.90 N/A N/A N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 16.66 - - -
  วงจรเงินสด (วัน) 38.13 51.33 71.73 66.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้