สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
QLT บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.05 10.10 / 3.98 53.82 1.37 98.57 596.34 621.75 8.84 16.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ส.ค. 2565 13:07   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
02 ส.ค. 2565 17:33   การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด (แก้ไข)
02 ส.ค. 2565 08:50   แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
02 ส.ค. 2565 08:48   การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด
27 ก.ค. 2565 08:50   แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมือง ระยอง 21150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3869-1408-10
เบอร์โทรสาร 0-3869-2028
URL http://www.qualitechplc.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/02/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/06/2552
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการวิศวกรรมด้านทดสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ำระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตการจัดเก็บและการขนส่งลำเลียงผลิตภัณฑ์ในธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมีและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มี.ค. 2565 09 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.76% 1,767 43.10% 959
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.39% (ณ วันที่ 09/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.61% (ณ วันที่ 09/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.83 -2.72 -3.19
  20 วัน -6.92 -12.75 -14.29
  60 วัน -6.92 -9.97 -9.38
  120 วัน 37.50 38.09 41.97
  YTD 46.84 39.54 37.53
  P/E (X) 53.82 39.92 54.83
  P/BV (X) 1.37 3.68 3.19
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.16 0.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สรรพัชญ์ รัตคาม 17,169,500 17.42
  2. นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม 10,011,400 10.16
  3. นาย ธวัชชัย ลิปิธร 4,719,520 4.79
  4. นาย มณธนัท ลัพธิกุลธรรม 4,660,835 4.73
  5. น.ส. มนสิชา ลัพธิกุลธรรม 4,176,000 4.24
  6. นาย สุธิสาร สิริจันทรดิลก 4,042,500 4.10
  7. น.ส. วิมล แซ่เตียว 3,675,000 3.73
  8. นาง นวลนภา ลิปิธร 3,629,200 3.68
  9. น.ส. กมลนันท์ ลิปิธร 3,619,500 3.67
  10. น.ส. ญาณกร รัตคาม 3,360,000 3.41

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย นิกม์ ธนะภูมิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการ
  4. นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ กรรมการ
  5. นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ
  6. นาย ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง กรรมการอิสระ
  9. นาย ปรัญญา สากิยลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 98.57  98.57  98.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 596.34  406.10  406.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.05  4.12  4.12 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.42  4.31  4.30 
  P/BV (X) 1.37  0.96  0.96 
  P/E (X) 53.82  18.12  13.34 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 273.24  41.49  12.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.44  0.75  0.23 
  Beta 0.38  0.37  0.42 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 46.84  0.00  -4.63 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.31  7.28  8.50 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.78  1.10  1.13 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.20 บาท 28 เม.ย. 2565 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.25 บาท 30 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.05 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.05 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49.28 40.54 40.89 27.27 50.10
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 65.35 76.38 79.11 99.03 105.83
  สินค้าคงเหลือ 10.60 8.68 10.54 8.84 9.48
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 316.53 306.06 320.16 310.92 337.21
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 154.54 171.35 159.23 177.24 189.54
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194.30 200.40 186.72 205.77 205.24
  รวมสินทรัพย์ 510.82 506.46 506.88 516.70 542.45
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 40.07 24.41 39.35 32.93 54.82
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 1.94
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 43.55 27.38 42.28 36.21 56.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.33 33.32 27.45 33.34 29.19
  รวมหนี้สิน 70.88 60.71 69.73 69.55 85.95
  ทุนจดทะเบียน 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 251.71 261.20 248.93 262.91 272.04
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 436.13 445.63 433.36 447.33 456.46
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.81 0.13 3.79 -0.18 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 94.08 90.11 389.69 421.52 476.92
  รายได้อื่น 0.39 0.49 2.43 3.03 3.66
  รวมรายได้ 94.47 90.60 392.11 424.55 480.58
  ต้นทุน 71.09 72.69 305.99 315.40 352.64
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20.14 18.89 79.00 77.01 72.80
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 91.22 91.58 384.99 392.40 425.44
  EBITDA 8.84 5.78 33.69 60.32 81.89
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5.59 6.80 26.57 28.17 26.75
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3.25 -1.02 7.12 32.15 55.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2.77 -1.70 6.61 31.83 50.94
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.02 0.07 0.32 0.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9.96 29.35 55.86 77.51 30.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.76 -15.28 -18.15 -52.02 0.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.80 -0.79 -24.08 -40.03 -31.78
  เงินสดสุทธิ 8.39 13.28 13.62 -14.54 -0.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.27 11.18 7.57 8.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.51 4.99 1.50 7.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.24 4.43 1.39 6.07
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.16 0.14 0.16 0.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.78 0.77 0.77 0.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.44 19.34 21.48 25.18
  EBIT Margin (%) 3.44 -1.12 1.82 7.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.96 -1.87 1.67 7.45

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.40 -19.82 -7.55 -11.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.20 -11.61 -2.98 -10.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.27 -19.93 -7.64 -11.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.39 -12.77 -1.89 -7.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -79.25 -37.51

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.55 6.01 4.37 4.12
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.71 60.73 83.43 88.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 31.58 31.13 31.59 34.43
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.56 11.72 11.55 10.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.44 7.13 8.47 7.19
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.67 51.17 43.11 50.77
  วงจรเงินสด (วัน) 38.60 21.29 51.87 48.52


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List (ระดับ 2) 15 มี.ค. 2565 - 04 เม.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้