สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
29.25 54.25 / 26.25 0.80 0.49 828.75 24,240.94 17,218.43 24,926.89 0.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2565 12:52   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 12:51   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 12:48   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 12:33   การจ่ายปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
11 พ.ย. 2565 12:32   ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30, 127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-1096, 0-2296-1093
เบอร์โทรสาร 0-2296-1098
URL http://www.rclgroup.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/6/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/12/2531
ราคา IPO (บาท) 180.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/09/2546

ลักษณะธุรกิจ
เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มี.ค. 2565 25 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
47.45% 14,887 47.29% 8,984
การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.05% (ณ วันที่ 25/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  6.00% (ณ วันที่ 25/11/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -8.59 -8.33 -8.79
20 วัน 5.41 4.83 4.09
60 วัน -14.60 -15.72 -13.40
120 วัน -37.10 -38.53 -36.93
YTD -40.61 -45.78 -39.26
P/E (X) 0.80 66.88 17.57
P/BV (X) 0.49 3.51 1.60
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.14 0.50

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@19 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โงวฮก จำกัด 208,812,500 25.20
2. บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด 153,311,587 18.50
3. นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ 59,735,950 7.21
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,843,486 5.17
5. บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด 24,426,250 2.95
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 18,975,155 2.29
7. นาย ธีระชัย กีรติเตชากร 18,959,300 2.29
8. นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 15,485,000 1.87
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 10,425,800 1.26
10. บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด 6,400,000 0.77

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย สุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ
5. นาย เป็ก หยาง โกะ กรรมการ
6. นาย ชาลี ชู กรรมการ
7. นาย วิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 พ.ย. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 828.75  828.75  828.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 24,240.94  40,815.94  11,768.25 
ราคา (บาท/หุ้น) 29.25  49.25  14.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 59.21  23.06  9.96 
P/BV (X) 0.49  2.14  1.43 
P/E (X) 0.80  3.67  37.29 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 176.18  473.31  116.71 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 272.73  684.22  33.90 
Beta 1.62  0.68  0.69 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -40.61  246.83  301.13 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 20.51  1.02  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.19  0.26 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 2.25 บาท 09 ธ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 1.75 บาท 02 ก.ย. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 3.00 บาท 20 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1.50 บาท 03 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 1.50 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.50 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,166.13 4,745.87 9,750.26 2,586.63 1,144.03
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,553.24 4,594.64 5,188.28 2,588.74 2,283.24
สินค้าคงเหลือ 857.72 480.91 553.61 - 235.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,820.79 9,879.65 15,562.91 5,407.53 3,706.63
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 20,467.24 14,450.21 15,510.31 10,693.68 12,751.52
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,396.57 19,363.06 23,150.37 12,581.78 13,330.95
รวมสินทรัพย์ 62,217.36 29,242.71 38,713.28 17,989.31 17,037.59
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 107.23 1,103.34
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,298.57 5,395.31 5,948.41 3,464.31 3,262.54
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 216.97 186.41 351.84 1,210.57 743.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,572.15 7,872.00 9,308.30 5,788.00 5,715.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,567.65 2,256.44 3,491.92 3,127.48 3,916.94
รวมหนี้สิน 13,139.80 10,128.44 12,800.22 8,915.48 9,632.22
ทุนจดทะเบียน 828.75 828.75 828.75 828.75 828.75
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 828.75 828.75 828.75 828.75 828.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,982.96 4,982.96 4,982.96 4,982.96 4,982.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม 37,454.42 12,514.32 19,382.14 4,309.98 2,561.70
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 5,807.60 785.00 711.81 -1,053.84 -973.06
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 49,073.74 19,111.03 25,905.66 9,067.86 7,400.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.82 3.24 7.40 5.98 5.01
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 42,333.07 24,316.64 37,979.01 17,195.24 16,531.03
รายได้อื่น 20.65 15.51 22.72 51.21 31.47
รวมรายได้ 42,402.03 24,335.09 38,007.26 17,254.70 16,566.18
ต้นทุน 19,652.49 13,368.85 19,176.24 14,360.30 15,954.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,505.81 1,089.27 1,688.56 1,134.98 940.70
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 21,164.51 14,458.47 20,031.36 15,409.81 16,945.61
EBITDA 24,926.89 11,602.05 20,803.76 3,566.67 1,274.46
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,725.47 1,602.43 2,611.23 1,542.46 1,431.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 22,201.42 9,999.62 18,192.54 2,024.21 -157.44
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 22,008.77 9,861.82 17,972.75 1,744.79 -491.75
กำไรต่อหุ้น (บาท) 26.56 11.90 21.69 2.10 -0.59
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 22,767.85 11,434.86 19,766.46 3,590.95 1,285.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,238.63 -4,487.65 -5,830.86 -59.60 -1,230.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6,054.37 -5,173.51 -7,273.78 -2,051.29 -113.89
เงินสดสุทธิ 8,474.85 1,773.69 6,661.81 1,480.06 -59.18
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.13 1.26 1.67 0.93
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 88.35 81.29 102.78 21.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 66.46 47.94 64.17 11.56
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.53 0.49 0.98
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.23 1.25 1.34 0.99
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 53.58 45.02 49.51 16.49
EBIT Margin (%) 52.36 41.09 47.87 11.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 51.92 40.51 47.30 10.12

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 74.09 101.00 120.87 4.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 47.00 22.68 33.54 -9.99
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 74.24 100.32 120.27 4.16
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 46.38 24.89 29.99 -9.06
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 123.17 1,936.06 930.08 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.01 9.09 10.29 7.06
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30.40 40.15 35.47 51.71
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 38.04 50.66 69.28 121.73
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.60 7.21 5.27 3.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.83 3.86 4.14 4.27
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.50 94.68 88.12 85.49
วงจรเงินสด (วัน) -35.51 -47.32 -47.39 -30.78


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้