สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.35 2.42 / 1.21 31.79 2.25 158.33 427.49 699.07 12.58 13.56
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 พ.ค. 2565 08:26   หุ้นเพิ่มทุนของ SANKO เริ่มซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
23 พ.ค. 2565 13:22   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
13 พ.ค. 2565 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565 17:07   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3301-0701-5, 0-2597-9780-2
เบอร์โทรสาร 0-3301-0706-8
URL http://www.sankothai.net
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/01/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/05/2556
ราคา IPO (บาท) 1.30 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีในรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดหล่อความดันสูง (High-Pressure Diecasting หรือ "HPDC") และแบบ Gravity โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้ากำหนด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มี.ค. 2565 19 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.61% 2,284 27.63% 928
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.08% (ณ วันที่ 08/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.33% (ณ วันที่ 08/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -2.08 -3.35
  20 วัน 7.14 0.20 -0.95
  60 วัน -8.78 -3.65 -7.51
  120 วัน -23.03 -13.64 -19.39
  YTD -20.38 -10.22 -25.13
  P/E (X) 31.79 22.24 54.55
  P/BV (X) 2.25 1.90 3.18
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.94 0.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด 50,281,100 16.30
  2. น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย 44,837,166 14.53
  3. นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย 44,701,566 14.49
  4. บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด . 32,380,900 10.49
  5. บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18,243,600 5.91
  6. นาย พีร์ ปัทมวรกุลชัย 13,735,733 4.45
  7. นาย เอกพล แต้ปีติกุล 9,455,000 3.06
  8. MR. MASAMI KATSUMOTO 8,750,000 2.84
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,272,353 1.06
  10. นาย นาโอะฮิโร ฮามาดา 2,916,000 0.95

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย มาซามิ คัตซูโมโต กรรมการ
  4. นาย เคะอิซูเคะ ฮามาด้า กรรมการ
  5. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ
  6. นาง พูนศรี ปัทมวรกุลชัย กรรมการ
  7. น.ส. วลัยภรณ์ กณิกนันต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 316.66  308.54  308.54 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 427.49  536.87  286.95 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.35  1.70  0.91 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.60  0.60  0.55 
  P/BV (X) 2.25  2.92  1.72 
  P/E (X) 31.79  125.41  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 234.17  541.69  15.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.94  11.59  0.18 
  Beta 0.75  1.02  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.38  87.10  12.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.11  N/A  5.32 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.03  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 38.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  - 0.00146 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.05 บาท 28 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  ดร. ศิรดา จารุตกานนท์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26.35 14.63 19.99 22.22 10.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 111.43 98.18 114.26 85.60 82.59
  สินค้าคงเหลือ 73.52 69.23 87.05 58.29 58.30
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 231.04 195.20 240.90 178.61 164.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 232.12 243.77 234.64 240.15 253.57
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 256.50 258.56 259.74 256.21 271.97
  รวมสินทรัพย์ 487.54 453.76 500.64 434.82 436.89
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 67.28 59.77 73.60 60.24 23.58
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 96.06 101.46 102.84 94.61 97.68
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.75 10.18 7.28 11.02 5.89
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 226.06 216.40 237.75 208.04 160.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 71.87 61.41 76.05 53.44 64.59
  รวมหนี้สิน 297.93 277.81 313.81 261.48 225.37
  ทุนจดทะเบียน 154.27 154.27 154.27 - 199.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 154.27 154.27 154.27 154.27 152.69
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 20.83 20.83 20.83 20.83 19.25
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 14.51 0.85 11.74 -1.77 39.58
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 189.61 175.95 186.84 173.33 211.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 168.64 154.60 641.07 443.53 597.34
  รายได้อื่น 1.09 2.39 6.50 7.29 4.72
  รวมรายได้ 170.76 156.98 651.25 450.82 602.14
  ต้นทุน 148.25 133.37 555.40 403.79 480.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 17.96 19.18 76.70 74.86 85.99
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 166.21 152.56 632.09 478.68 563.63
  EBITDA 12.58 12.27 51.27 2.37 69.62
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.03 7.84 32.11 30.22 30.97
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 4.54 4.43 19.16 -27.85 38.66
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2.56 2.62 13.50 -35.42 38.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 0.04 -0.12 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 28.21 -2.83 0.71 24.71 61.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.67 -1.02 -6.46 -18.37 -39.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -20.17 -3.74 3.52 4.93 -30.60
  เงินสดสุทธิ 6.37 -7.59 -2.23 11.27 -8.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.02 0.90 1.01 0.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.36 -19.20 7.50 -18.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.09 -6.69 4.10 -6.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.57 1.58 1.68 1.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.41 1.01 1.39 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.09 13.73 13.36 8.96
  EBIT Margin (%) 2.66 2.82 2.94 -6.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.50 1.67 2.07 -7.86

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 พ.ค. 2565 XD 8,118,362 316,662,232 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.08 1.42 44.54 -25.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 11.16 5.64 37.54 -16.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.77 2.12 44.46 -25.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.95 3.72 32.05 -15.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -2.10 -46.23 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.25 4.89 6.42 5.27
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 58.39 74.68 56.90 69.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.99 6.65 7.64 6.93
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.68 54.85 47.76 52.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.77 4.48 5.63 4.20
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.21 81.42 64.88 86.90
  วงจรเงินสด (วัน) 40.87 48.11 39.78 34.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 21 ก.พ. 2565 - 01 เม.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้