สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
107.50 121.50 / 89.75 8.93 0.79 33,671.07 361,964.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ม.ค. 2566 13:42   แจ้งเป้าหมายของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2566
20 ม.ค. 2566 13:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
20 ม.ค. 2566 13:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
20 ม.ค. 2566 13:27   ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
20 ม.ค. 2566 13:26   จดหมายนำส่งงบการเงินก่อนการตรวจสอบปี 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2777-7777
เบอร์โทรสาร -
URL -
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/09/2021 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/04/2565
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  SCB ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 เม.ย. 2565
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  76.41% 58,227
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 17.36% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.87% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.15 -2.42 -2.16
  20 วัน 2.87 -0.40 0.13
  60 วัน 1.42 -2.10 -3.13
  120 วัน 6.97 -1.77 -0.60
  YTD 0.47 -1.23 0.31
  P/E (X) 8.93 8.92 18.18
  P/BV (X) 0.79 0.72 1.65
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.17 0.87

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@09 ธ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 793,832,359 23.58
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.66
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.66
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 206,801,253 6.14
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 130,102,367 3.86
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 105,291,381 3.13
  7. สำนักงานประกันสังคม 89,984,440 2.67
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 46,752,557 1.39
  9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 43,854,142 1.30
  10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 33,128,173 0.98

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ
  2. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ
  3. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ
  5. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
  6. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
  7. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล กรรมการ
  8. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ
  9. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
  10. น.ส. กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ
  11. นาย วินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
  13. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
  14. นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการอิสระ
  15. นาย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการอิสระ
  16. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  17. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,367.11  3,367.11 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 361,964.03  360,280.48 
  ราคา (บาท/หุ้น) 107.50  107.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 135.76  135.76 
  P/BV (X) 0.79  0.79 
  P/E (X) 8.93  8.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.81  69.72 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,404.83  1,502.89 
  Beta 1.29  1.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.47  50.70 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.12  0.12 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 1.50 บาท 03 พ.ย. 2565 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  ประเภทงบ งบรวม
  เงินสด 44,371.68
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 469,031.16
  เงินลงทุนสุทธิ 392,996.64
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 2,216,288.81
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ -
   - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 22,127.99
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 45,540.89
  รวมสินทรัพย์ 3,440,920.20
  เงินรับฝาก 2,533,272.75
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 76,298.06
  หนี้สินอื่น 86,435.72
  รวมหนี้สิน 2,978,039.06
  ทุนจดทะเบียน 33,991.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 33,671.07
   - หุ้นบุริมสิทธิ -
   - หุ้นสามัญ 33,671.07
  หุ้นทุนซื้อคืน -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11,019.19
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 391,111.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 457,130.65
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,750.49
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  ประเภทงบ งบรวม
  รายได้ดอกเบี้ย 92,091.23
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 13,565.60
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 78,525.63
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 36,306.20
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,974.19
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 28,332.00
  รายได้จากเงินปันผล 148.12
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 56.40
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 7,176.35
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 49,019.39
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 23,000.33
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 8,202.72
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 26,750.00
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 40,393.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 30,403.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.99
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  ประเภทงบ งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 172,881.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -181,168.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,629.49
  เงินสดสุทธิ -5,658.23
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.10
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.13
  อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A
  อัตราการเติบโตเงินรับฝาก N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้