สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCBSET กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.80 -  /  - - 0.27 20,000.00 2,900.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ส.ค. 2565 19:22   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 05/08/2565
04 ส.ค. 2565 18:57   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 04/08/2565
03 ส.ค. 2565 18:58   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 03/08/2565
02 ส.ค. 2565 19:26   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 02/08/2565
01 ส.ค. 2565 19:23   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/08/2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2949-1500
เบอร์โทรสาร 0-2949-1501
URL http://www.scbam.com
  รายงานประจำปี 2565
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/7/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/07/2544
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
-

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 05/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - N/A -1.54
20 วัน - N/A -3.73
60 วัน - N/A 2.64
120 วัน - N/A 4.57
YTD - N/A 3.53
P/E (X) - - 18.59
P/BV (X) 0.27 - 1.68
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A - 0.71

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น %
ไม่พบข้อมูล

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
05 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,000.00  2,000.00  2,000.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,900.00  2,900.00  2,900.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.80  5.80  5.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 21.17  18.82  19.55 
P/BV (X) 0.27  0.31  0.30 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  0.00 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00 
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้จากการลงทุนไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/01
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2565 
(01/02/64 
-31/01/65) 
2564 
(01/02/63 
-31/01/64) 
2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 400.79 392.93 70.91 358.71
เงินลงทุน 11,958.15 12,318.58 19,024.43 16,896.86
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 32.11 5.28 884.48 53.53
รวมสินทรัพย์ 12,758.09 12,990.10 20,060.70 17,309.20
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 66.53 9.65 862.81 81.46
หนี้สินระยะยาว - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 441.90 291.89 956.85 92.98
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,809.17 6,739.94 9,767.57 8,253.51
กำไร (ขาดทุน)สะสม 3,141.08 1,602.65 2,699.44 3,810.85
สินทรัพย์สุทธิ 12,316.19 12,698.21 19,103.86 17,216.22
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) - 18.84 19.56 -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2565 
(01/02/64 
-31/01/65) 
2564 
(01/02/63 
-31/01/64) 
2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน 336.96 523.82 488.23 326.02
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 336.96 523.82 488.23 326.02
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 81.39 104.66 114.08 92.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3.89 5.10 5.50 4.20
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4.84 12.04 2.59 0.07
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 99.25 132.87 134.44 98.87
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 237.71 390.96 353.79 227.15
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -3,286.86 -8,933.43
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,999.06 8,561.34
เงินสดสุทธิ -287.80 -372.09
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2565  2564  2563 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.71 0.75 0.72
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.03 0.02 0.05

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2565  2564  2563 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 51.39 -69.49 929.11
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -1.79 -35.25 15.90


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้