สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.92 7.80 / 4.60 N/A 1.52 1,163.70 5,725.38 8,845.80 227.56 15.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ก.ย. 2565 17:16   การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
22 ก.ย. 2565 17:15   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
21 ก.ย. 2565 12:30   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
21 ก.ย. 2565 12:30   การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน - การขายหุ้นกู้ให้ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
19 ก.ย. 2565 17:54   ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 0-3848-1552-5
เบอร์โทรสาร 0-3848-1551
URL http://www.sahacogen.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/11/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/01/2547
ราคา IPO (บาท) 3.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 214 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตัน/ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล 2 โครงการ ณ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ลำพูน กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.6 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 25 ตัน/ชั่วโมง และที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร กำลังการผลิตไฟฟ้า 7.5 เมกะวัตต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  17.66% 2,489 27.44% 2,116
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.06% (ณ วันที่ 30/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.06% (ณ วันที่ 30/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 4.86 2.65
  20 วัน -1.20 4.49 1.90
  60 วัน -1.60 -3.18 -2.91
  120 วัน -3.53 0.82 3.08
  YTD -20.00 -18.86 -16.57
  P/E (X) N/A 11.19 17.52
  P/BV (X) 1.52 1.41 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.40 0.83

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@05 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 601,280,883 51.67
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 177,863,961 15.28
  3. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 112,000,000 9.62
  4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 66,850,000 5.74
  5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 53,000,000 4.55
  6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 39,665,000 3.41
  7. บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด 15,485,400 1.33
  8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 10,700,000 0.92
  9. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา 7,400,000 0.64
  10. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 5,000,000 0.43

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุจริต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย สาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. ชูศรี เกียรติขจรกุล รองประธานกรรมการ
  4. นาย อุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ
  6. นาย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
  7. นาย วิชัย กุลสมภพ กรรมการ
  8. นาย วรยศ ทองตัน กรรมการ
  9. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ณฐพงศ์ วรรณรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย พงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,163.70  1,163.70  955.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,725.38  7,156.73  3,342.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.92  6.15  3.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.24  2.91  2.75 
  P/BV (X) 1.52  2.58  1.27 
  P/E (X) N/A  36.93  39.41 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.41  44.47  1.02 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.51  10.24  0.14 
  Beta 0.08  0.09  0.12 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.00  75.71  -9.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.24  0.81  1.74 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.30  0.69 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวมในแต่ละรอบบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.061 บาท 20 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  - 0.061 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.061 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 986.56 29.73 979.60 114.81 136.12
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 700.67 592.26 615.47 529.68 572.16
  สินค้าคงเหลือ 278.17 284.42 265.38 233.34 239.19
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,055.56 945.57 1,976.98 934.46 997.89
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,361.42 5,089.27 5,281.10 5,504.79 5,574.65
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,816.01 5,425.60 5,614.73 5,691.15 5,747.34
  รวมสินทรัพย์ 7,871.56 6,371.17 7,591.71 6,625.61 6,745.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,181.00 1,345.00 1,325.00 1,333.00 1,106.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 419.62 270.08 656.21 244.30 283.20
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 355.83 505.53 405.63 628.00 566.69
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,056.37 2,198.22 2,460.06 2,281.97 1,990.84
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 972.62 1,385.63 1,151.83 1,605.10 2,031.78
  รวมหนี้สิน 4,028.99 3,583.85 3,611.90 3,887.07 4,022.62
  ทุนจดทะเบียน 1,163.70 955.00 1,163.70 955.00 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,163.70 955.00 1,163.70 955.00 955.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,258.33 285.45 1,258.32 285.45 285.45
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,340.65 1,498.31 1,501.62 1,458.25 1,410.34
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.92 -28.40 -21.90 -38.68 -0.40
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,764.59 2,710.36 3,901.74 2,660.02 2,650.39
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 77.99 76.97 78.08 78.52 72.22
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,588.41 2,004.79 4,220.49 3,971.03 4,319.97
  รายได้อื่น 4.90 8.75 133.77 7.29 5.21
  รวมรายได้ 2,593.50 2,013.69 4,354.41 3,978.57 4,326.78
  ต้นทุน 2,581.40 1,788.49 3,961.30 3,603.70 3,881.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77.88 65.50 182.38 127.02 142.89
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,659.28 1,853.98 4,150.90 3,730.72 4,027.06
  EBITDA 227.56 465.42 805.80 821.29 795.54
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 291.92 306.22 604.17 575.35 495.62
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -64.35 159.20 201.63 245.94 299.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -89.98 98.32 101.63 106.16 139.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 0.10 0.11 0.11 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 180.29 322.14 664.73 694.12 426.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -689.88 -20.75 -262.09 -307.62 -206.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 516.54 -386.47 462.15 -407.82 -158.68
  เงินสดสุทธิ 6.96 -85.08 864.79 -21.31 60.82
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.43 0.80 0.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.68 6.56 3.10 4.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.31 4.58 2.84 3.68
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 1.29 0.91 1.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.69 0.60 0.61 0.60
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 0.27 10.79 6.14 9.25
  EBIT Margin (%) -2.48 7.91 4.63 6.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.36 5.09 2.45 2.95

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  13 ธ.ค. 2564 PP 208,695,652 1,163,695,652 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 29.11 -1.39 6.28 -8.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 44.33 -4.40 9.92 -7.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 28.79 -1.25 9.45 -8.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 43.44 -4.12 11.26 -7.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 218.25 -4.26 -23.80

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.43 6.73 7.37 7.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.12 54.22 49.52 50.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.90 12.84 15.89 15.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 21.60 28.42 22.98 23.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.79 13.08 8.80 13.66
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 26.48 27.90 41.49 26.71
  วงจรเงินสด (วัน) 44.24 54.74 31.01 47.85


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้