สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SENAJ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.16 1.31 / 0.36 N/A 1.28 2,100.00 4,872.00 7,022.10 9.27 -26.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2565 18:06   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อน การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
30 ก.ย. 2565 18:05   แจ้งบริษัท เอส เจ เฮลธ์ แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ไอลดา เฮลธ์ แคร์ จำกัด (แก้ไข)
29 ก.ย. 2565 17:58   แจ้งบริษัท เอส เจ เฮลธ์ แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ไอลดา เฮลธ์ แคร์ จำกัด
29 ก.ย. 2565 12:42   แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (การขายที่ดินให้แก่บริษัทร่วมค้า) (แก้ไข)
28 ก.ย. 2565 18:19   แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (การขายที่ดินให้แก่บริษัทร่วมค้า)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 522 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2897-8888
เบอร์โทรสาร 0-2897-8822
URL http://www.senaj.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/10/2010 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/11/2557
ราคา IPO (บาท) 2.60 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่าย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  57.69% 7,480 60.59% 5,838
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.40% (ณ วันที่ 03/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.12% (ณ วันที่ 03/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.35 5.79
  20 วัน 8.41 -1.91 7.29
  60 วัน 2.65 -18.78 -4.27
  120 วัน -6.45 -19.87 -1.86
  YTD 58.90 -12.67 44.37
  P/E (X) N/A N/A 57.81
  P/BV (X) 1.28 4.96 3.29
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.51 0.94 0.69

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@17 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1,484,600,000 35.35
  2. นาง นิดดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ 312,707,500 7.45
  3. นาง เกวลิน กมลสุวรรณ 188,440,500 4.49
  4. นาย พิชญ์ พฤกษาทร 106,350,700 2.53
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 94,661,055 2.25
  6. นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร 89,000,000 2.12
  7. นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 82,466,500 1.96
  8. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 82,322,400 1.96
  9. นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 74,648,100 1.78
  10. นาย ปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล 72,890,600 1.74

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วรมิตร ครุฑโต ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการ
  4. นาย ปฐมพร ติรณสวัสดิ์ กรรมการ
  5. นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาง กรรณิการ์ โควิสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธีรวุฒิ จิรชัยศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,200.00  4,200.00  4,200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,872.00  3,066.00  1,050.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.16  0.73  0.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.90  0.93  1.06 
  P/BV (X) 1.28  0.78  0.24 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 536.83  204.79  14.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 133.32  18.09  0.62 
  Beta 0.33  1.06  0.95 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 58.90  192.00  -10.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วิเชียร ปรุงพาณิช/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114.24 35.14 44.72 25.92 296.09
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 59.06 193.90 229.32 172.31 11.05
  สินค้าคงเหลือ 4,053.35 4,847.64 4,092.94 5,416.00 6,056.05
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,229.30 5,120.43 4,429.81 5,648.97 6,404.21
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18.29 85.03 - 40.36 22.93
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,827.75 1,637.65 1,614.87 1,635.20 2,302.97
  รวมสินทรัพย์ 6,057.05 6,758.08 6,044.68 7,284.17 8,707.18
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 4.61 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 179.15 328.87 339.98 406.80 621.76
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 664.53 1,196.90 1,616.11 1,583.57 1,646.37
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,626.26 1,553.54 1,999.58 2,431.73 3,119.45
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 638.09 1,130.12 283.66 744.27 572.36
  รวมหนี้สิน 2,264.34 2,683.66 2,283.23 3,176.00 3,691.81
  ทุนจดทะเบียน 2,625.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,938.85 2,438.83 2,438.83 2,438.83 2,438.83
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -359.32 -442.67 -755.64 -408.92 498.28
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 8.18 -21.75 -21.75 -21.75 -21.75
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - 8.93 -21.75
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,792.71 4,074.41 3,761.44 4,108.17 5,015.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 261.31 391.60 1,157.47 1,191.58 2,060.87
  รายได้อื่น 10.03 1.00 140.26 3.53 109.28
  รวมรายได้ 271.41 416.12 1,297.73 1,243.85 2,219.72
  ต้นทุน 180.62 321.75 1,142.91 1,373.34 1,557.27
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135.99 171.90 377.39 110.43 522.43
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 316.61 498.66 1,533.47 1,956.60 2,079.70
  EBITDA 9.27 66.64 -203.17 -650.81 179.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.79 18.31 32.58 88.06 90.30
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -3.53 48.33 -235.74 -738.87 88.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -84.03 -33.76 -346.72 -907.20 -157.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 -0.01 -0.08 -0.22 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -278.85 78.51 568.52 256.67 701.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 243.75 466.10 489.00 38.50 51.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 138.12 -535.39 -1,038.71 -565.34 -694.67
  เงินสดสุทธิ 103.02 9.22 18.80 -270.17 58.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.60 3.30 2.22 2.32
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -10.09 -16.08 -8.81 -19.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.49 -7.20 -3.54 -9.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.60 0.66 0.61 0.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.15 0.19 0.16
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.88 17.84 1.26 -15.25
  EBIT Margin (%) -1.30 11.61 -18.17 -59.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -30.96 -8.11 -26.72 -72.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.27 -19.08 -2.86 -42.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -43.86 -25.84 -16.78 -11.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -34.78 -18.42 4.33 -43.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -36.51 -23.14 -21.63 -5.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.12 6.06 5.76 13.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.94 60.26 63.33 28.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.23 0.24 0.24 0.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,621.55 1,539.42 1,518.39 1,524.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.94 3.40 3.06 2.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 92.55 107.32 119.25 136.68
  วงจรเงินสด (วัน) 1,573.95 1,492.36 1,462.47 1,415.89


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 26 ก.ย. 2565 - 12 ต.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SENAJ-W1, SENAJ-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้