สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SFT บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.00 7.15 / 4.60 25.58 3.00 220.00 2,200.00 2,342.44 79.37 13.97
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2565 08:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
09 ส.ค. 2565 08:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2565 08:30   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
22 ก.ค. 2565 13:21   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
10 พ.ค. 2565 06:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์ 0-3853-8832
เบอร์โทรสาร 0-3884-2032
URL http://www.shrinkflexthailand.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/10/2563
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ์ได้แก่ ระบบการพิมพ์กราเวียร์ และระบบการพิมพ์ดิจิตอล 2.ผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) และฟิล์มยืด (Stretch Film)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.25% 1,557 23.69% 1,259
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 23.64% (ณ วันที่ 05/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.36% (ณ วันที่ 05/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.90 1.71
  20 วัน 0.40 1.91 0.83
  60 วัน 5.04 0.75 -7.83
  120 วัน -13.04 0.16 -11.38
  YTD -29.08 -17.29 -36.23
  P/E (X) 25.58 23.80 58.42
  P/BV (X) 3.00 1.87 3.33
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 1.88 0.50

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@14 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. MR. Sung Cheong Tsoi 104,010,000 23.64
  2. น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน 74,485,500 16.93
  3. นาง สุกัญญา ทอย 64,000,000 14.55
  4. นาย สมิทธ์ ทอย 32,000,000 7.27
  5. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 30,520,300 6.94
  6. น.ส. วศินี ปิยะตรึงส์ 16,800,000 3.82
  7. นาย กิตติ ปิยะตรึงส์ 16,800,000 3.82
  8. น.ส. ศิริพร ปิยะตรึงส์ 16,799,900 3.82
  9. น.ส. กนกวรรณ ปาลพันธุ์ 7,558,700 1.72
  10. น.ส. พวงเพชร ปิยะตรึงส์ 6,500,000 1.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ซุง ชง ทอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมิทธ์ ทอย กรรมการ
  4. นาย กิตติ ปิยะตรึงส์ กรรมการ
  5. น.ส. วศินี ปิยะตรึงส์ กรรมการ
  6. น.ส. ศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สุธีร์ สธนสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  05 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 440.00  440.00  440.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,200.00  3,102.00  1,980.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.00  7.05  4.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.67  1.65  N/A 
  P/BV (X) 3.00  4.28 
  P/E (X) 25.58  25.81  29.52 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.25  110.90  239.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.77  12.01  106.39 
  Beta 0.43  0.83 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.08  56.67  18.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.03  1.01  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.52  0.26 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.1015 บาท 17 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.0711 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106.86 122.41 99.10 110.74 4.90
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 197.86 190.26 172.24 149.48 101.21
  สินค้าคงเหลือ 248.08 159.16 216.96 115.78 124.16
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 556.52 544.32 560.48 526.49 230.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 342.81 260.06 294.07 223.43 172.55
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 426.00 348.77 383.31 316.39 194.53
  รวมสินทรัพย์ 982.52 893.10 943.79 842.88 425.29
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 14.39 - 8.04 3.15 41.04
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 162.23 104.76 107.51 82.91 74.65
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 18.33 8.33 11.67 18.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 189.68 139.97 140.37 114.55 140.84
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 59.61 61.06 65.40 70.58 56.38
  รวมหนี้สิน 249.30 201.03 205.76 185.14 197.22
  ทุนจดทะเบียน 220.00 220.00 220.00 220.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 220.00 220.00 220.00 220.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 378.76 378.76 378.76 378.76 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 134.47 93.31 139.27 58.99 128.07
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 733.23 692.06 738.03 657.75 228.07
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 420.70 404.56 793.56 677.25 585.18
  รายได้อื่น 4.08 8.93 3.16 0.93 1.21
  รวมรายได้ 424.78 413.48 796.72 678.18 586.40
  ต้นทุน 318.68 281.30 568.10 479.39 429.51
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53.78 47.65 97.94 88.51 78.99
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 372.46 328.95 666.04 567.90 508.51
  EBITDA 79.37 108.09 196.36 155.34 111.38
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 27.04 23.55 50.91 45.06 33.49
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 52.32 84.53 145.45 110.28 77.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39.86 65.60 111.75 78.18 56.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.15 0.25 0.27 6.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 46.95 36.97 76.52 123.85 66.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 16.80 19.79 -32.01 -260.35 -57.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -55.99 -45.09 -56.14 242.34 -14.13
  เงินสดสุทธิ 7.75 11.67 -11.63 105.84 -5.08
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.93 3.89 3.99 4.60
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.07 24.10 16.01 17.65
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.07 20.33 16.28 17.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34 0.29 0.28 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.86 1.07 0.89 1.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.25 30.47 28.41 29.22
  EBIT Margin (%) 12.32 20.44 18.26 16.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.38 15.87 14.03 11.53

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.99 23.36 17.17 15.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.29 19.10 18.51 11.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.73 25.12 17.48 15.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 13.23 17.13 17.28 11.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -39.24 87.62 42.94 37.40

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.17 4.87 4.93 5.40
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.48 74.93 73.99 67.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.97 3.74 3.41 4.00
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 122.75 97.55 106.89 91.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.54 4.73 5.97 6.09
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 80.47 77.21 61.17 59.98
  วงจรเงินสด (วัน) 129.75 95.27 119.71 98.91


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้