สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SMD บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.80 16.00 / 10.10 5.41 2.35 112.34 2,426.59 2,580.70 179.63 4.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ก.ค. 2565 12:33   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
24 พ.ค. 2565 06:30   หุ้นเพิ่มทุนของ SMD เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
20 พ.ค. 2565 17:15   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
18 พ.ค. 2565 17:06   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
17 พ.ค. 2565 06:59   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 222, 222/1-2 หมู่ที่ 1 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2527-8075-8, 0-2966-6467-8
เบอร์โทรสาร 0-2966-6471
URL https://www.saintmed.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/06/2564
ราคา IPO (บาท) 7.20 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศและบุคคลทั่วไป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2565 15 มิ.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.01% 6,526 44.19% 1,586
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 08/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.30% (ณ วันที่ 08/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.85 1.32 0.36
  20 วัน 1.89 -2.72 -5.81
  60 วัน -12.90 2.58 -11.68
  120 วัน -20.70 7.67 -16.95
  YTD -20.14 8.89 -24.91
  P/E (X) 5.41 15.74 54.55
  P/BV (X) 2.35 2.47 3.18
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.29 0.71 0.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์ 24,240,000 11.33
  2. นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ 19,440,000 9.08
  3. นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ 19,440,000 9.08
  4. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 14,640,000 6.84
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,598,893 6.82
  6. นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ 11,333,340 5.30
  7. น.ส. อภิชญา ง่วนบรรจง 11,071,740 5.17
  8. น.ส. กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ 8,114,660 3.79
  9. นาย ธวัชชัย เอนกวรกุล 7,500,000 3.50
  10. นาย ประสิทธิ์ คุณวิเศษพงษ์ 6,458,060 3.02

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ กรรมการ
  4. น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์ กรรมการ
  5. น.ส. กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ กรรมการ
  6. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ กรรมการ
  7. นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ กรรมการ
  8. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พิภพ อุดร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 224.68  214.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,426.59  3,038.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.80  13.52 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.59  3.93 
  P/BV (X) 2.35  3.61 
  P/E (X) 5.41  10.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 131.63  651.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 28.14  131.28 
  Beta 0.51  0.35 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.14  87.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.41  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.24 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 20.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.50 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว เกษณี สระทองพูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 335.48 27.73 495.47 36.62
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 527.19 150.94 273.75 175.10
  สินค้าคงเหลือ 379.49 221.97 335.21 175.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,274.57 448.91 1,129.09 411.75
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 72.41 71.44 72.48 70.02
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 247.13 230.04 248.04 231.12
  รวมสินทรัพย์ 1,521.70 678.95 1,377.12 642.87
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 215.25 169.38 206.19 151.49
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 70.72 78.07 77.29 54.41
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 80.00 20.00 60.51
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 402.87 354.37 390.09 302.91
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 86.73 92.64 89.17 116.05
  รวมหนี้สิน 489.59 447.01 479.27 418.96
  ทุนจดทะเบียน 107.00 107.00 107.00 107.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 107.00 80.00 107.00 80.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 362.51 12.79 362.51 12.79
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 562.59 139.15 428.34 131.13
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,032.11 231.93 897.86 223.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 708.65 155.45 1,621.11 660.94
  รายได้อื่น 3.16 0.14 1.62 0.25
  รวมรายได้ 711.81 155.59 1,622.72 661.19
  ต้นทุน 481.99 92.28 990.09 383.92
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57.70 46.91 217.26 171.68
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 539.68 139.18 1,207.35 555.60
  EBITDA 179.63 19.39 435.37 133.32
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.42 6.67 28.50 27.51
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 172.20 12.72 406.87 105.81
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 136.71 8.02 319.84 77.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.64 0.05 1.69 0.49
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -145.52 -17.03 143.26 22.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 11.54 -4.44 -36.43 -23.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12.82 12.58 352.01 10.08
  เงินสดสุทธิ -146.80 -8.89 458.84 8.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.16 1.27 2.89 1.36
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 70.97 28.64 57.02 34.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 51.47 13.58 40.28 16.46
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.47 1.93 0.53 1.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.98 0.96 1.61 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.99 40.64 38.93 41.91
  EBIT Margin (%) 24.19 8.17 25.07 16.00
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.21 5.15 19.71 11.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 พ.ค. 2565 XD 10,683,817 224,683,817 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 355.88 N/A 145.27 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 422.33 N/A 157.89 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 357.50 N/A 145.42 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 287.76 N/A 117.31 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1,604.66 N/A 311.39 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.41 4.32 7.22 3.77
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.92 84.49 50.53 96.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.59 1.72 3.88 2.19
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 79.55 212.80 94.13 166.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 18.55 4.88 15.04 7.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 19.68 74.84 24.28 51.73
  วงจรเงินสด (วัน) 116.79 222.44 120.38 211.78


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้