สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SONIC บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.94 4.64 / 2.50 6.38 1.77 379.77 2,233.06 2,284.87 388.93 4.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ม.ค. 2566 17:23   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 9 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565
03 ม.ค. 2566 17:21   แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า
09 พ.ย. 2565 17:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09 พ.ย. 2565 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2565 17:20   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 79/349-350 ชั้น 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2213-2999
เบอร์โทรสาร 0-2213-2533
URL http://www.sonic.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/10/2561
ราคา IPO (บาท) 1.95 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ? หรือ ?SONIC?) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (cross border) รวมถึงให้บริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2565 09 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.05% 12,773 31.66% 3,126
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.11% (ณ วันที่ 30/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.25% (ณ วันที่ 30/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.38 -1.42 0.75
  20 วัน 6.52 -0.01 2.88
  60 วัน -9.82 -0.24 -4.19
  120 วัน -12.50 -6.22 -15.88
  YTD 6.52 -0.01 2.88
  P/E (X) 6.38 37.52 56.60
  P/BV (X) 1.77 3.45 3.13
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.63 0.29 0.25

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@08 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ 297,937,757 41.53
  2. นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย 25,363,785 3.54
  3. นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา 24,000,000 3.35
  4. นาย กายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 16,242,857 2.26
  5. นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา 9,500,000 1.32
  6. นาง สุภาพร สุรพันธ์วรเวช 7,983,857 1.11
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,825,794 1.09
  8. นาย อิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 7,342,857 1.02
  9. นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี 6,281,336 0.88
  10. ร.อ. ไชยวัฒน์ ศรีสหบุรี 4,820,100 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการ
  4. นาย วุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการ
  5. นาย ภานุวัตร ประทุมศรี กรรมการ
  6. นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กณวรรธน์ อรัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 759.55  759.55  717.32 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,233.06  2,096.35  3,328.36 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.94  2.76  4.64 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.66  1.66  1.40 
  P/BV (X) 1.77  1.66  4.33 
  P/E (X) 6.38  5.99  18.37 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.78  202.07  960.97 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.22  25.35  89.50 
  Beta 0.87  0.79  1.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.52  -40.52  205.26 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.53  3.76  0.91 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.23  0.23  0.17 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.11 บาท 27 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.055 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.05 บาท 13 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 431.93 105.91 234.02 107.66 130.33
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 448.79 572.30 627.97 317.83 184.21
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 957.41 711.53 895.77 439.12 322.48
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 570.02 467.83 579.87 472.31 506.72
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 749.17 645.33 761.33 587.99 542.03
  รวมสินทรัพย์ 1,706.57 1,356.86 1,657.10 1,027.11 864.50
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 93.00 158.50 170.00 108.00 27.50
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 145.06 131.25 174.53 94.60 57.28
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33.20 36.51 37.24 18.60 14.37
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 340.49 410.68 475.59 264.07 131.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 123.51 165.65 153.18 112.77 121.32
  รวมหนี้สิน 464.00 576.32 628.77 376.84 252.36
  ทุนจดทะเบียน 431.25 431.25 431.25 290.00 290.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 362.60 275.00 358.66 275.00 275.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 303.37 208.14 299.43 208.14 208.14
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 499.80 228.60 301.74 105.85 73.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 57.07 57.71 54.91 54.63 49.76
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,222.84 769.45 1,014.75 643.61 606.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19.74 11.08 13.59 6.66 5.64
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,224.77 2,259.40 3,358.74 1,352.18 1,145.55
  รายได้อื่น 32.70 14.30 16.11 7.80 4.94
  รวมรายได้ 3,264.98 2,278.13 3,374.84 1,359.98 1,150.49
  ต้นทุน 2,676.89 1,891.17 2,818.41 1,088.97 904.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 223.95 182.03 253.91 187.10 174.70
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,900.84 2,073.20 3,072.32 1,276.07 1,079.53
  EBITDA 388.93 229.07 335.01 113.39 93.36
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 24.78 24.14 32.49 29.61 22.52
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 364.14 204.92 302.53 83.78 70.83
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 276.96 153.01 226.14 59.84 46.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.28 0.39 0.11 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 444.72 0.25 82.41 2.26 73.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -54.02 -91.21 -214.65 -70.83 -181.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -192.79 89.20 258.59 45.90 -8.15
  เงินสดสุทธิ 197.91 -1.75 126.36 -22.67 -115.91
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.81 1.73 1.88 1.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 35.14 26.19 27.27 9.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 30.15 21.48 22.54 8.86
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.37 0.74 0.61 0.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.85 2.43 2.51 1.44
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.99 16.30 16.09 19.47
  EBIT Margin (%) 11.15 9.00 8.96 6.16
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.75 6.96 6.94 4.54

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 42.73 152.20 148.39 18.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 41.55 163.05 158.81 20.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 43.32 152.11 148.15 18.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 39.92 141.94 140.76 18.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 81.01 383.92 277.93 28.59

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.47 7.32 7.10 5.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.10 49.89 51.39 67.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 26.09 24.19 20.94 14.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 13.99 15.09 17.43 25.45
  วงจรเงินสด (วัน) 29.10 34.80 33.96 42.31


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SONIC-W1, SONIC-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้