สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SUPER บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.66 0.98 / 0.65 18.06 0.91 2,734.95 18,050.65 81,649.67 5,340.95 11.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2565 17:40   การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน จังหวัดหนองคาย
14 พ.ย. 2565 22:01   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 พ.ย. 2565 21:54   การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 14 บริษัท
14 พ.ย. 2565 21:51   การได้มาซึ่งเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด
14 พ.ย. 2565 21:50   การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 223/61 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2361-5599
เบอร์โทรสาร 0-2361-5036
URL http://www.supercorp.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/12/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/04/2548
ราคา IPO (บาท) 4.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 03/03/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 07 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.05% 37,403 59.05% 31,945
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.42% (ณ วันที่ 30/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.95% (ณ วันที่ 30/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.03 -0.67
  20 วัน -5.71 -5.99 -7.40
  60 วัน -13.16 -11.17 -12.94
  120 วัน -21.43 -20.69 -20.55
  YTD -30.53 -31.86 -29.58
  P/E (X) 18.06 11.79 17.76
  P/BV (X) 0.91 1.43 1.61
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.27 0.79

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@05 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด 4,991,994,736 18.25
  2. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ 4,705,428,623 17.20
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,259,612,079 4.61
  4. นาย กุลทีป พิชิตสิงห์ 785,000,000 2.87
  5. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 517,934,300 1.89
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 361,228,709 1.32
  7. บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 354,023,754 1.29
  8. นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 343,300,000 1.26
  9. นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล 333,333,333 1.22
  10. นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล 310,000,000 1.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กำธร อุดมฤทธิรุจ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล กรรมการ
  4. น.ส. สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการ
  5. น.ส. วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ
  6. นาง กุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ
  7. น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ / รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. วนิดา มัชฉิมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 27,349.47  27,349.47  27,349.47 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 18,050.65  25,982.00  26,255.49 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.66  0.95  0.96 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.73  0.71  0.62 
  P/BV (X) 0.91  1.33  1.55 
  P/E (X) 18.06  12.73  15.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 77.44  230.04  409.24 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 81.22  256.31  405.02 
  Beta 0.75  0.94  0.95 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -30.53  -1.04  71.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.91  0.63  1.15 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.16  0.08 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมากที่สุด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.006 บาท 20 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.006 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,553.46 1,584.35 1,970.35 1,586.55 2,121.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,464.19 2,289.02 2,262.23 1,345.92 1,242.71
  สินค้าคงเหลือ 56.97 38.36 40.11 64.34 28.52
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,845.84 4,865.26 5,038.04 3,634.33 5,428.10
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 61,212.76 55,006.67 57,606.06 51,976.75 38,557.85
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 80,220.82 73,051.40 75,401.42 69,525.98 50,278.39
  รวมสินทรัพย์ 85,066.66 77,916.66 80,439.46 73,160.31 55,706.49
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 22,528.09 16,661.64 16,262.84 6,994.28 111.92
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,256.46 4,237.38 6,724.82 10,667.26 5,599.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,103.09 5,588.83 5,153.07 3,512.70 2,801.31
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,700.11 27,186.55 28,767.40 21,823.54 9,029.20
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 32,693.74 28,743.72 30,238.47 30,713.69 27,819.13
  รวมหนี้สิน 63,393.85 55,930.27 59,005.87 52,537.23 36,848.33
  ทุนจดทะเบียน 3,281.94 3,281.94 3,281.94 3,281.94 3,281.94
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,734.95 2,734.95 2,734.95 2,734.95 2,734.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 9,002.59 9,002.59 9,002.59 9,002.59 9,002.57
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,909.99 7,074.52 7,388.14 5,144.83 3,863.26
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 266.65 696.80 457.89 -101.16 -126.12
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 567.45 745.23 528.55 233.63 23.35
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,914.18 19,508.85 19,583.56 16,781.20 15,474.66
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,758.63 2,477.55 1,850.03 3,841.87 3,383.50
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 6,961.46 6,456.87 8,530.06 6,514.61 6,245.57
  รายได้อื่น 81.35 138.73 454.87 77.36 130.35
  รวมรายได้ 7,121.44 6,669.26 9,085.23 6,768.34 6,375.93
  ต้นทุน 3,512.29 3,204.19 4,346.69 3,204.05 2,946.95
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 578.32 637.34 871.08 668.18 569.40
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,090.61 3,841.53 5,217.77 3,872.23 3,516.35
  EBITDA 5,340.95 6,336.32 8,048.41 5,473.00 6,322.39
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,526.93 2,350.85 3,174.23 2,303.79 2,170.03
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,814.02 3,985.47 4,874.18 3,169.21 4,152.36
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 685.95 2,093.77 2,407.39 1,303.28 2,137.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.08 0.09 0.05 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,872.27 5,831.03 8,704.08 9,821.32 3,824.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7,795.65 -12,500.07 -15,232.78 -18,797.20 -4,102.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,506.49 6,666.83 6,912.50 8,513.55 559.72
  เงินสดสุทธิ -416.89 -2.20 383.80 -462.34 282.29
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.16 0.18 0.18 0.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.07 11.20 13.24 8.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.54 6.27 6.35 4.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.93 2.54 2.75 2.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.12 0.12 0.12 0.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.55 50.38 49.04 50.82
  EBIT Margin (%) 39.51 59.76 53.65 46.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.29 37.48 30.09 22.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.81 31.03 30.94 4.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.62 35.26 35.66 8.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.78 30.71 34.23 6.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.48 37.69 34.75 10.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -67.24 54.46 84.72 -39.02

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.80 4.28 4.73 5.03
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 96.01 85.22 77.20 72.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 97.66 91.89 83.23 69.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.74 3.97 4.39 5.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.10 1.36 0.50 0.39
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 333.02 269.33 730.22 926.55
  วงจรเงินสด (วัน) -233.27 -180.14 -648.64 -848.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้