สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
THANA บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.04 4.20 / 1.25 18.50 1.85 253.21 769.76 1,161.04 43.15 25.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2565 20:01   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 20:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 20:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 18:45   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
11 ส.ค. 2565 18:18   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2886-4888
เบอร์โทรสาร 0-2886-4878
URL http://www.thanasiri.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/02/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2552
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และสำหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.81% 1,783 31.03% 982
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.99% (ณ วันที่ 11/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -8.98 -11.56 -9.19
  20 วัน -0.65 -11.16 -6.75
  60 วัน 8.57 -5.44 8.49
  120 วัน 68.89 74.99 76.84
  YTD 128.57 49.05 117.79
  P/E (X) 18.50 N/A 52.04
  P/BV (X) 1.85 4.19 3.13
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.72 0.56 0.58

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์ 62,656,600 24.74
  2. น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ 30,200,000 11.93
  3. น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ 25,782,100 10.18
  4. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 18,289,900 7.22
  5. นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 13,030,000 5.15
  6. นาง อสิตา เสถียรภาพอยุทธ์ 10,005,000 3.95
  7. นาง ศุภนิตย์ เสถียรภาพอยุทธ์ 10,000,000 3.95
  8. นาย ไตรรงค์ ขนอม 5,228,400 2.06
  9. นาย จรูญ ขนอม 5,000,000 1.97
  10. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 5,000,000 1.97

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย จรัญ เกษร กรรมการ
  5. นาง ยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการ
  6. นาย โยธิน จ๋วงพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. บุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชาตรี โชไชย กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  11 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 253.21  253.21  253.21 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 769.76  336.77  222.83 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.04  1.33  0.88 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.64  1.44  1.49 
  P/BV (X) 1.85  0.92  0.59 
  P/E (X) 18.50  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1,600.86  157.97  10.80 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 87.08  2.60  0.13 
  Beta 1.23  0.97  0.72 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 128.57  51.14  -27.27 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย วิเชียร ปรุงพาณิช/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.43 6.62 6.95 4.88 5.82
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 99.78 17.48 96.96 25.20 73.29
  สินค้าคงเหลือ 532.62 651.80 636.20 496.08 615.94
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 678.96 675.92 825.33 526.25 695.14
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.59 3.02 3.03 7.89 6.44
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 152.73 141.09 150.62 127.71 140.95
  รวมสินทรัพย์ 831.69 817.01 975.95 653.96 836.08
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 20.00 75.05 165.29 69.38 79.43
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 93.92 45.22 61.27 45.24 84.65
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 187.28 220.01 150.37 57.93 161.57
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 323.82 360.07 496.06 200.13 403.66
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 68.34 70.03 68.95 68.65 25.75
  รวมหนี้สิน 392.16 430.11 565.02 268.78 429.41
  ทุนจดทะเบียน 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 253.21 253.21 253.21 253.21 253.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 35.45 35.45 35.45 35.45 35.45
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 141.73 85.52 104.69 81.68 98.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -0.91 -0.91 5.39 -0.91 -0.91
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 429.48 373.27 398.73 369.43 386.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10.06 13.63 12.20 15.75 20.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 308.29 113.36 286.86 338.14 392.14
  รายได้อื่น 5.92 5.51 20.09 6.72 1.34
  รวมรายได้ 314.21 118.87 306.96 344.86 393.49
  ต้นทุน 213.35 79.60 213.98 247.57 307.07
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 67.06 44.98 96.45 102.82 128.08
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 280.40 124.58 310.43 350.39 435.15
  EBITDA 43.15 8.05 22.70 0.29 -37.37
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.42 1.81 3.17 4.52 4.29
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 41.73 6.24 19.53 -4.23 -41.66
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 30.74 3.84 23.01 -16.63 -60.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.02 0.09 -0.07 -0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 175.57 -147.62 -191.79 172.45 92.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 83.23 -3.35 -74.67 -26.52 -0.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -219.33 152.71 268.54 -146.87 -95.28
  เงินสดสุทธิ 39.47 1.74 2.08 -0.94 -4.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.10 1.88 1.66 2.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.43 0.34 5.99 -4.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.67 1.00 2.40 -0.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.89 1.11 1.37 0.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.61 0.38 0.38 0.46
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.80 29.78 25.41 26.78
  EBIT Margin (%) 13.28 5.25 6.36 -1.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.10 1.46 6.34 -6.23

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 171.95 -31.60 -15.16 -13.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 168.02 -33.44 -13.57 -19.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 164.33 -30.23 -10.99 -12.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 125.08 -28.80 -11.41 -19.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 699.77 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.22 16.76 4.70 6.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.42 21.78 77.72 53.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.59 0.34 0.38 0.45
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 621.63 1,084.20 965.71 819.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.00 3.86 4.02 3.81
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 73.03 94.54 90.84 95.75
  วงจรเงินสด (วัน) 593.02 1,011.44 952.59 777.14


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 09 ก.พ. 2565 - 01 มี.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้