สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
93.75 101.50 / 86.00 10.72 1.91 8,006.46 75,060.53
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ก.ย. 2565 17:01   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย สิงหาคม 2565
02 ก.ย. 2565 13:17   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
31 ส.ค. 2565 18:02   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
22 ส.ค. 2565 17:05   แจ้งกรรมการลาออก
11 ส.ค. 2565 17:02   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย กรกฎาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2633-6888
เบอร์โทรสาร 0-2633-6880
URL http://www.tisco.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/08/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/01/2552
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  77.42% 43,737 75.18% 32,450
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.90% (ณ วันที่ 28/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.83% (ณ วันที่ 28/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.06 1.24 1.06
  20 วัน 0.81 5.43 3.68
  60 วัน 4.75 4.97 4.44
  120 วัน -6.02 6.62 -1.02
  YTD -2.34 9.55 1.22
  P/E (X) 10.72 8.77 17.64
  P/BV (X) 1.91 0.68 1.60
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.45 0.13 0.89

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@03 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 81,669,652 10.20
  2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,065,320 10.00
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 46,898,608 5.86
  4. TOKYO CENTURY CORPORATION 39,482,767 4.93
  5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,114,795 4.89
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 27,667,847 3.46
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 19,631,951 2.45
  8. สำนักงานประกันสังคม 13,862,530 1.73
  9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 9,828,800 1.23
  10. นาง ดวงใจ วลัยเสถียร 9,656,500 1.21

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย บ๋า หยุม เล รองประธานคณะกรรมการ
  4. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย สถิตย์ อ๋องมณี กรรมการ
  6. นาย ชือ-เหา ซุน กรรมการ
  7. นาย ซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการ
  8. นาย เมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการ
  9. นาย กนิช บุณยัษฐิติ กรรมการอิสระ
  10. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. น.ส. เพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.65  800.65  800.65 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 75,060.53  76,861.98  70,857.14 
  ราคา (บาท/หุ้น) 93.75  96.00  88.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 49.02  49.22  47.26 
  P/BV (X) 1.91  1.95  1.87 
  P/E (X) 10.72  11.60  11.26 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 106.05  166.30  220.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 449.90  513.27  556.80 
  Beta 0.42  0.52  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.34  8.47  -10.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.63  6.56  8.76 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.82  0.76  0.99 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณ 50% หรือ สูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 7.15 บาท 19 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 6.30 บาท 17 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 7.75 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 1,021.23 1,054.16 1,103.42 1,220.21 1,102.56
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 32,554.07 32,482.65 30,489.21 38,212.03 45,300.14
  เงินลงทุนสุทธิ 7,023.16 7,728.01 8,042.76 12,931.20 10,176.63
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 193,677.22 203,281.75 192,922.00 215,946.17 234,514.43
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 203,341.40 213,994.80 202,949.67 - -
   - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 11,297.69 12,540.59 11,740.17 - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 107.89 70.17 120.52 29.67 18.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,751.41 2,846.97 2,780.56 2,921.74 2,984.15
  รวมสินทรัพย์ 244,722.37 255,887.77 243,621.93 275,443.21 298,304.09
  เงินรับฝาก 168,878.69 181,049.87 166,541.93 203,472.83 216,084.55
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 17,126.92 14,806.92 14,961.92 12,825.92 25,016.92
  หนี้สินอื่น 8,877.10 8,762.18 7,940.06 9,369.11 9,825.77
  รวมหนี้สิน 205,471.68 218,032.15 202,421.55 235,981.13 259,107.98
  ทุนจดทะเบียน 8,007.03 8,007.03 8,007.03 8,007.03 8,007.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,006.56 8,006.56 8,006.56 8,006.56 8,006.56
   - หุ้นบุริมสิทธิ 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
   - หุ้นสามัญ 8,006.46 8,006.46 8,006.46 8,006.46 8,006.46
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,018.41 1,018.41 1,018.41 1,018.41 1,018.41
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 28,400.04 26,995.04 30,344.04 28,596.06 28,357.08
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39,247.27 37,852.29 41,197.09 39,458.94 39,192.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.41 3.32 3.29 3.14 3.13
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้ดอกเบี้ย 7,172.69 7,530.20 14,791.68 16,756.71 17,881.21
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,004.78 1,270.92 2,331.86 3,659.00 5,088.80
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,167.91 6,259.27 12,459.83 13,097.71 12,792.41
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,683.95 2,959.65 6,130.36 5,459.69 6,510.97
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 237.94 191.90 514.99 313.66 325.75
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,446.01 2,767.75 5,615.37 5,146.03 6,185.22
  รายได้จากเงินปันผล 47.13 50.30 69.61 - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 1.03 4.24 6.28 12.37 6.82
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 140.94 568.32 403.83 - -24.23
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 4,223.68 4,134.87 8,279.19 8,011.82 9,270.79
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3,047.40 2,874.39 5,727.01 5,288.35 6,410.36
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 663.74 670.64 1,338.72 1,272.88 1,304.85
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 225.21 1,398.04 2,063.98 3,330.60 1,109.10
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 4,534.39 4,283.17 8,492.76 7,561.52 9,055.75
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,643.92 3,429.68 6,784.59 6,063.48 7,270.23
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.55 4.28 8.47 7.57 9.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,325.95 2,082.21 2,937.47 18,918.06 37,180.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 888.99 2,934.70 2,245.68 -2,463.58 -665.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6,297.14 -5,182.96 -5,299.93 -16,336.83 -36,604.43
  เงินสดสุทธิ -82.19 -166.05 -116.78 117.65 -89.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.16 18.02 16.82 15.42
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.32 4.21 4.17 3.91
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.24 32.11 31.91 26.52
  อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.05 0.05 0.05 0.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -4.72 -7.19 -10.66 -7.92
  อัตราการเติบโตเงินรับฝาก -6.72 -9.56 -18.15 -5.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.25 21.82 11.89 -16.60


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TISCO-P, TISCO-P-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้