สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.16 2.50 / 1.24 29.68 1.13 237.78 513.60 1,143.21 55.33 11.66
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2565 08:46   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และส่งคำถามล่วงหน้า
16 ส.ค. 2565 12:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
15 ส.ค. 2565 19:55   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 ส.ค. 2565 19:53   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565 19:37   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719
เบอร์โทรสาร 0-2212-4864
URL http://www.tkrungthai.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/11/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/09/2547
ราคา IPO (บาท) 4.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  43.12% 1,709 43.12% 1,230
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.23% (ณ วันที่ 30/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.15% (ณ วันที่ 30/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 13.09 16.97 16.09
  20 วัน 18.03 15.65 21.74
  60 วัน 10.77 8.47 9.29
  120 วัน 27.81 31.52 36.57
  YTD 21.35 29.95 26.55
  P/E (X) 29.68 12.89 17.52
  P/BV (X) 1.13 1.02 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.52 0.45 0.83

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@14 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ยุพา เตชะไกรศรี 24,000,000 10.09
  2. KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED 23,780,000 10.00
  3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี 23,500,000 9.88
  4. MR. KAM KWAN KOON 12,750,000 5.36
  5. นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 12,682,820 5.33
  6. นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี 10,000,040 4.21
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,928,166 2.91
  8. นาย มิตร เตชะไกรศรี 6,500,000 2.73
  9. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี 6,138,400 2.58
  10. นาง อุไรวรรณ แซ่แต้ 6,000,000 2.52
  11. นาง แต้เตียสี แซ่แต้ 6,000,000 2.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย โกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ
  5. นาย ประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ
  6. นาง ยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ
  7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ
  8. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ
  9. นาย จุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ
  10. นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย โกศล สุรโกมล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 237.78  237.78  237.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 513.60  423.25  214.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.16  1.78  0.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.90  1.80  1.88 
  P/BV (X) 1.13  0.99  0.53 
  P/E (X) 29.68  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 340.10  317.80  26.63 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 9.55  6.25  0.24 
  Beta 1.07  0.41  0.01 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 21.35  97.78  -8.16 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วิเชียร ปรุงพาณิช/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54.31 53.68 71.53 54.41 76.12
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 267.80 245.28 265.95 226.22 281.22
  สินค้าคงเหลือ 98.06 92.52 97.97 81.28 90.69
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 520.66 506.89 520.78 453.45 465.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 560.20 593.64 578.01 610.83 640.29
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 616.08 635.51 624.45 677.82 695.92
  รวมสินทรัพย์ 1,136.74 1,142.40 1,145.23 1,131.28 1,161.31
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 454.00 468.00 458.00 474.00 519.87
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 167.20 171.68 187.18 159.73 138.25
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 10.84
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 637.80 655.57 663.21 651.04 670.44
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 46.12 51.31 43.53 55.34 56.90
  รวมหนี้สิน 683.92 706.88 706.74 706.38 727.34
  ทุนจดทะเบียน 350.78 350.78 350.78 350.78 214.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 237.78 237.78 237.78 237.78 214.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 147.94 147.94 147.94 147.94 144.24
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -52.39 -69.70 -66.73 -80.32 -43.77
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 119.50 119.50 119.50 119.50 119.50
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 452.83 435.52 438.49 424.90 433.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 633.94 600.03 1,211.50 1,011.63 1,287.21
  รายได้อื่น 5.00 10.31 20.43 7.21 14.51
  รวมรายได้ 638.95 610.34 1,231.93 1,018.83 1,301.72
  ต้นทุน 528.75 500.13 1,024.15 877.67 1,109.13
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 67.30 70.69 139.40 123.52 141.06
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 613.26 588.01 1,197.89 1,032.08 1,274.04
  EBITDA 55.33 54.43 97.12 51.38 94.20
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 29.64 32.09 63.08 64.62 66.52
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 25.69 22.34 34.04 -13.24 27.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14.34 10.62 13.59 -36.56 12.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.04 0.06 -0.17 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 13.26 35.48 98.15 54.22 131.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11.37 -14.31 -33.22 -24.10 -40.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -19.11 -21.90 -47.82 -51.83 -17.48
  เงินสดสุทธิ -17.22 -0.73 17.11 -21.71 73.41
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.82 0.77 0.79 0.70
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.90 0.44 3.15 -8.51
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.28 3.28 2.99 -1.16
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.62 1.61 1.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.11 1.09 1.08 0.89
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.59 16.65 15.46 13.24
  EBIT Margin (%) 4.02 3.66 2.76 -1.30
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.24 1.74 1.10 -3.59

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  13 พ.ย. 2563 PP 23,780,000 237,780,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.65 38.14 19.76 -21.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.72 28.25 16.69 -20.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.69 39.90 20.92 -21.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.29 26.97 16.07 -18.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 34.93 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.85 5.89 4.92 3.99
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75.19 61.93 74.14 91.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.05 10.76 11.43 10.21
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 33.04 33.93 31.94 35.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.21 8.45 5.90 5.89
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.74 43.20 61.82 61.96
  วงจรเงินสด (วัน) 49.48 52.66 44.26 65.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้