สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
36.00 38.00 / 31.00 15.23 2.61 180.00 6,480.00 6,266.12 614.58 10.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 พ.ย. 2565 13:24   แจ้งการหมดวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
17 พ.ย. 2565 19:02   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
02 พ.ย. 2565 13:25   แจ้งการลาออกของผู้บริหารและแต่งตั้งผู้บริหารทดแทน
18 ต.ค. 2565 17:29   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
29 ก.ย. 2565 08:51   แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2340-6488, 0-2340-6499, 0-2340-7777
เบอร์โทรสาร 0-2340-6431
URL http://www.thainakarin.co.th
  รายงานประจำปี 2565
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/08/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2548
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลไทยนครินทร์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่" ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ต.ค. 2564 25 ก.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.48% 1,471 41.12% 1,590
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.55% (ณ วันที่ 28/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.47% (ณ วันที่ 28/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.37 2.22 2.10
  20 วัน -2.04 13.93 9.43
  60 วัน -0.69 20.88 11.01
  120 วัน -0.69 18.18 10.49
  YTD 9.92 22.46 11.25
  P/E (X) 15.23 34.01 54.20
  P/BV (X) 2.61 3.16 2.94
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.68 0.41

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@12 ต.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด 50,000,000 27.78
  2. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน) 27,410,000 15.23
  3. นาย จตุพร สิหนาทกถากุล 21,540,000 11.97
  4. น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ 4,588,100 2.55
  5. นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ 4,435,900 2.46
  6. น.ส. เจน โอฬาริก 3,000,000 1.67
  7. นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล 3,000,000 1.67
  8. นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข 3,000,000 1.67
  9. นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 2,967,300 1.65
  10. นาย เจริญ มีนสุข 2,500,000 1.39

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ประภัทร สุทธาเวศ กรรมการ
  4. นาย อาคม เชียรศิลป์ กรรมการ
  5. นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ
  6. นาย นรเทพ สิหนาทกถากุล กรรมการ
  7. นาย ทศพร สิหนาทกถากุล กรรมการ
  8. นาย แดน ตันไพจิตร กรรมการ
  9. นาย ไกรศักดิ์ ขัดคำ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 180.00  180.00  180.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,480.00  5,895.00  5,850.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 36.00  32.75  32.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.80  12.72  11.10 
  P/BV (X) 2.61  2.57  2.93 
  P/E (X) 15.23  16.17  26.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.78  4.29  4.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.41  1.03  1.09 
  Beta 0.22  0.24  0.77 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.92  0.77  0.78 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.67  1.53  1.38 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.25  0.25  0.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 0.60 บาท 14 ธ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564 0.50 บาท 15 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2563 0.45 บาท 16 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/07/2023)
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย สำราญ แตงฉ่ำ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/07
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2565 
  (01/08/64 
  -31/07/65) 
  2564 
  (01/08/63 
  -31/07/64) 
  2563 
  (01/08/62 
  -31/07/63) 
  2562 
  (01/08/61 
  -31/07/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 699.57 366.74 312.04 267.72
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 360.77 260.32 119.92 147.93
  สินค้าคงเหลือ 36.17 36.43 33.42 27.83
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,570.59 1,398.61 1,111.12 868.47
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 779.00 521.84 1,109.64 1,136.76
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,399.10 1,152.03 1,133.72 1,258.52
  รวมสินทรัพย์ 2,969.68 2,550.64 2,244.84 2,126.99
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 210.25 161.23 126.59 155.64
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 374.78 306.60 215.61 267.40
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 110.91 95.39 98.52 81.70
  รวมหนี้สิน 485.69 401.99 314.13 349.10
  ทุนจดทะเบียน 180.00 180.00 180.00 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 180.00 180.00 180.00 180.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 20.54 20.54 20.54 20.54
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,283.46 1,948.11 1,730.17 1,577.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,484.00 2,148.65 1,930.71 1,777.89
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2565 
  (01/08/64 
  -31/07/65) 
  2564 
  (01/08/63 
  -31/07/64) 
  2563 
  (01/08/62 
  -31/07/63) 
  2562 
  (01/08/61 
  -31/07/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,586.90 2,043.84 2,009.02 2,155.15
  รายได้อื่น 17.74 13.01 28.44 29.93
  รวมรายได้ 2,604.64 2,063.08 2,037.46 2,185.07
  ต้นทุน 1,817.93 1,514.46 1,527.31 1,580.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 264.31 190.41 194.33 212.82
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,082.25 1,704.87 1,721.63 1,793.42
  EBITDA 614.58 444.70 402.96 477.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 87.69 86.48 87.13 85.88
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 526.89 358.22 315.83 391.65
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 425.35 293.42 256.33 317.52
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.36 1.63 1.42 1.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2565 
  (01/08/64 
  -31/07/65) 
  2564 
  (01/08/63 
  -31/07/64) 
  2563 
  (01/08/62 
  -31/07/63) 
  2562 
  (01/08/61 
  -31/07/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 462.21 309.44 312.26 406.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -39.39 -173.73 -168.94 -415.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -90.00 -81.00 -99.00 -108.00
  เงินสดสุทธิ 332.82 54.70 44.32 -116.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2565  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.19 4.56 5.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.36 14.39 13.82
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.09 14.94 14.45
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.19 0.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.94 0.86 0.93
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.73 25.90 23.98
  EBIT Margin (%) 20.23 17.36 15.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.33 14.22 12.58

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2565  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 26.57 1.73 -6.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 20.04 -0.84 -3.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 26.25 1.26 -6.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 22.14 -0.97 -4.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 44.97 14.47 -19.27

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2565  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.33 10.75 15.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.82 33.95 24.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 50.08 43.37 49.88
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7.29 8.42 7.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.79 10.52 10.82
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.29 34.68 33.72
  วงจรเงินสด (วัน) 13.81 7.69 -2.07


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้