สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
26.00 30.25 / 15.60 49.65 0.79 124.87 3,120.00 3,409.15 107.85 20.26
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ย. 2565 17:00   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
31 ส.ค. 2565 13:17   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 ส.ค. 2565 17:11   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
10 ส.ค. 2565 17:07   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50
เบอร์โทรสาร 0-2294-5101, 0-2294-5918
URL http://www.thanulux.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/6/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/07/2530
ราคา IPO (บาท) 100.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/05/2546

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.02% 545 23.87% 549
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.16% (ณ วันที่ 27/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.27% (ณ วันที่ 27/09/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 17.12 17.48 19.15
20 วัน 18.18 24.26 20.69
60 วัน 22.64 24.21 20.33
120 วัน 54.76 46.59 61.13
YTD 44.44 38.89 48.66
P/E (X) 49.65 8.88 17.77
P/BV (X) 0.79 0.58 1.61
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.30 1.04

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@01 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 87,237,766 72.70
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 13,307,040 11.09
3. บริษัท วัตสดรมัย จำกัด 2,800,000 2.33
4. นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์ 1,376,240 1.15
5. น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 1,117,960 0.93
6. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 1,000,000 0.83
7. นาย วัชรพงศ์ ธานัทไชยสิทธิ์ 939,040 0.78
8. นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 629,040 0.52
9. บริษัท หลานปู่ จำกัด 616,740 0.51
10. นาย ภูมิพัฒน์ เจริญวุฒิกิจ 560,000 0.47

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย มนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. น.ส. ดุษฎี สุนทรธำรง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
4. น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
5. นาย สุชาติ ลายลักษณ์ศิริ กรรมการ
6. นางสาว ยุพาพร เจียรกุล กรรมการ
7. นาย วศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ก.ย. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 120.00  120.00  120.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,120.00  2,160.00  2,052.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 26.00  18.00  17.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 32.97  32.18  30.29 
P/BV (X) 0.79  0.56  0.56 
P/E (X) 49.65  45.73  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 45.05  0.27  1.59 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.42  0.02  0.14 
Beta -0.06  -0.36  -0.17 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 44.44  5.26  -10.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.92  0.39  3.22 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.95  0.18  N/A 
นโยบายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.50 บาท 25 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.07 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.55 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 297.61 98.81 213.99 85.42 29.83
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 231.33 155.62 201.17 197.34 246.74
สินค้าคงเหลือ 468.86 372.93 389.17 331.10 354.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,772.98 1,349.77 1,341.09 1,342.91 1,246.11
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 336.68 358.88 346.93 371.85 449.93
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,770.40 3,015.11 3,152.70 2,993.90 3,065.51
รวมสินทรัพย์ 4,543.38 4,364.88 4,493.79 4,336.81 4,311.62
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 0.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 221.70 157.75 143.87 135.28 164.73
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 8.10 -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 302.09 202.67 179.40 212.48 174.75
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 284.29 326.95 336.25 330.28 361.25
รวมหนี้สิน 586.38 529.62 515.65 542.76 536.00
ทุนจดทะเบียน 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 181.12 181.12 181.12 181.12 181.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,011.22 2,748.22 2,832.02 2,715.39 2,724.66
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 644.27 785.51 844.60 777.11 749.69
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - 777.11 749.69
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,956.62 3,834.86 3,977.75 3,793.62 3,775.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.38 0.40 0.39 0.42 0.15
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 853.58 647.64 1,345.95 1,119.14 1,630.29
รายได้อื่น 10.74 11.53 26.64 53.35 38.46
รวมรายได้ 918.77 704.02 1,438.40 1,250.95 1,778.99
ต้นทุน 591.55 450.80 950.88 827.83 1,187.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 240.82 211.27 408.70 418.29 504.51
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 832.37 662.07 1,359.58 1,246.12 1,692.76
EBITDA 107.85 68.99 129.39 60.58 137.92
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 22.17 27.05 52.70 58.04 53.31
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 85.69 41.95 76.70 2.54 84.61
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42.70 42.49 62.64 10.76 89.61
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.36 0.35 0.52 0.09 0.75
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 36.64 32.38 -9.54 18.17 0.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 109.45 -8.16 151.97 108.54 50.28
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -62.48 -10.84 -13.86 -71.11 -51.07
เงินสดสุทธิ 83.62 13.38 128.57 55.59 -0.65
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.87 6.66 7.48 6.32
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.61 0.44 1.61 0.28
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.70 0.25 1.74 0.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.14 0.13 0.14
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.30 0.33 0.29
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.70 30.39 29.35 26.03
EBIT Margin (%) 9.33 5.96 5.33 0.20
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.65 6.03 4.35 0.88

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
29 ส.ค. 2565 PP 4,871,000 124,871,000 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 31.80 11.35 20.27 -31.35
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 31.22 8.21 14.86 -30.31
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 30.50 5.87 14.98 -29.68
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 25.72 4.90 9.10 -26.39
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 0.49 16.16 482.28 -88.00

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.02 8.06 6.75 5.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.51 45.27 54.03 72.42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.59 2.27 2.64 2.41
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 140.73 160.60 138.24 151.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.75 7.27 6.81 5.52
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.44 50.23 53.58 66.14
วงจรเงินสด (วัน) 122.80 155.64 138.70 157.48


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้