สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
51.25 63.25 / 46.25 2.86 0.77 22,323.36 114,407.20 368,732.05 47,726.56 5.94
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 ก.ย. 2565 13:06   หุ้นเพิ่มทุนของ TOP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2565 (เพิ่มเติมข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)
29 ก.ย. 2565 12:55   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
29 ก.ย. 2565 08:35   หุ้นเพิ่มทุนของ TOP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2565
28 ก.ย. 2565 17:01   แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 2565 17:05   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2797-2999, 0-2299-0000
เบอร์โทรสาร 0-2797-2970
URL http://www.thaioilgroup.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1961 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/10/2547
ราคา IPO (บาท) 32.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ โรงกลั่นนํ้ามัน ปัจจุบันมีกำลังการกลั่น 275,000 บาร์เรลต่อวันนอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2565 01 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  51.96% 44,845 51.96% 35,869
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.69% (ณ วันที่ 30/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  15.09% (ณ วันที่ 30/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.39 -1.84 -3.91
  20 วัน -18.65 -13.96 -16.09
  60 วัน -0.49 -2.09 -1.81
  120 วัน -2.84 1.54 3.81
  YTD 3.54 5.01 7.97
  P/E (X) 2.86 11.19 17.52
  P/BV (X) 0.77 1.41 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.68 0.40 0.83

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@19 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 918,565,183 45.03
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 280,180,505 13.73
  3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 61,200,000 3.00
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 55,823,883 2.74
  5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 51,619,400 2.53
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 46,014,205 2.26
  7. สำนักงานประกันสังคม 17,478,100 0.86
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 13,303,847 0.65
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 11,907,800 0.58
  10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10,669,300 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย นพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) / กรรมการ
  3. น.ส. พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล กรรมการ
  4. นาย บุรณิน รัตนสมบัติ กรรมการ
  5. นาย ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ
  6. นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการ
  7. นาย สมภพ พัฒนอริยางกูล กรรมการ
  8. นาย สุชาติ ระมาศ กรรมการ
  9. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
  11. พล.อ.ท. สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ กรรมการอิสระ
  12. นาย ประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมการอิสระ
  14. นาย พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย พลากร หวั่งหลี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,232.34  2,040.03  2,040.03 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 114,407.20  100,981.38  106,081.45 
  ราคา (บาท/หุ้น) 51.25  49.50  52.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 72.63  56.62  52.84 
  P/BV (X) 0.77  0.87  0.98 
  P/E (X) 2.86  6.82  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 145.70  154.04  217.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 887.89  700.67  792.32 
  Beta 1.20  1.31  1.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.54  -4.81  -25.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.68  1.41  2.88 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.13  0.18  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 2.00 บาท 25 เม.ย. 2565 เงินปันผล
  - 0.60 บาท 23 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.70 บาท 26 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 21 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,795.36 25,488.71 29,695.94 53,570.83 75,179.72
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 39,228.76 21,760.92 24,424.34 14,712.11 24,357.30
  สินค้าคงเหลือ 67,591.78 37,797.91 39,576.04 22,461.14 30,292.42
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 171,151.86 104,850.38 101,238.89 114,229.16 134,676.29
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 189,507.21 164,910.57 178,399.50 159,954.23 106,559.16
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 272,126.22 215,465.96 260,905.23 191,958.50 148,768.24
  รวมสินทรัพย์ 443,278.08 320,316.34 362,144.12 306,187.66 283,444.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,350.11 1,530.90 928.95 713.47 1,576.14
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 70,972.24 28,469.91 29,271.36 13,755.42 32,330.18
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 30,408.68 4,095.50 4,212.85 7,951.82 1,335.89
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 120,596.85 38,703.26 38,476.13 28,620.22 38,666.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 172,068.50 163,049.38 200,573.91 157,449.01 120,854.32
  รวมหนี้สิน 292,665.34 201,752.64 239,050.04 186,069.23 159,521.02
  ทุนจดทะเบียน 23,151.48 20,400.28 20,400.28 20,400.28 20,400.28
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 20,400.28 20,400.28 20,400.28 20,400.28 20,400.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,456.26 2,456.26 2,456.26 2,456.26 2,456.26
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 132,393.18 100,085.07 105,828.73 95,929.85 100,281.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -7,091.85 -7,144.86 -7,804.53 -2,557.42 -3,164.92
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -9,853.89 -7,350.93 -9,117.18 -2,869.78 -3,325.07
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 148,157.87 115,796.75 120,880.74 116,228.96 119,972.74
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,454.87 2,766.96 2,213.34 3,889.47 3,950.77
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 276,261.29 155,093.86 345,496.46 247,913.17 364,326.71
  รายได้อื่น 191.57 146.90 283.12 417.53 397.10
  รวมรายได้ 276,537.32 155,454.91 345,985.96 249,027.83 366,055.04
  ต้นทุน 227,314.52 142,159.03 319,555.26 255,300.04 355,756.27
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,530.33 1,215.98 3,013.63 2,406.23 2,517.53
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 228,897.25 143,387.89 322,599.46 257,768.05 358,325.04
  EBITDA 47,726.56 11,813.77 26,118.93 8,603.78 18,147.85
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3,837.09 3,634.03 7,424.34 7,554.00 7,084.55
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 43,889.47 8,179.74 18,694.59 1,049.77 11,063.30
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32,509.60 5,482.68 12,578.03 -3,301.41 6,276.68
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 15.94 2.69 6.17 -1.62 3.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23,294.94 1,059.35 10,503.77 2,434.75 13,087.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 7,708.28 -11,744.94 -43,336.61 -47,490.25 23,343.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -20,554.68 -17,889.92 8,245.45 20,575.47 8,129.24
  เงินสดสุทธิ 10,448.53 -28,575.51 -24,587.40 -24,480.03 44,559.87
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.42 2.71 2.63 3.99
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.01 12.08 10.61 -2.80
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.25 6.87 5.59 0.36
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.94 1.70 1.94 1.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.22 0.89 1.04 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.72 8.34 7.51 -2.98
  EBIT Margin (%) 15.87 5.26 5.40 0.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.85 3.64 3.76 -1.16

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 ก.ย. 2565 PO 18,996,815 2,232,335,566 10.00
  16 ก.ย. 2565 PO 173,310,878 2,213,338,751 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 78.13 23.07 39.36 -31.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 59.90 0.93 25.17 -28.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 77.89 20.43 38.93 -31.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 59.63 0.92 25.15 -28.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 492.95 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.22 14.49 18.12 12.69
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 22.51 25.19 20.14 28.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.68 9.61 10.30 9.68
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 47.52 37.98 35.43 37.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.75 15.60 17.39 11.08
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.44 23.40 20.99 32.94
  วงจรเงินสด (วัน) 32.59 39.77 34.58 33.53


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้