สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.92 5.70 / 3.62 N/A 2.14 133,472.78 164,171.52 682,368.46 33,658.22 10.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ต.ค. 2565 17:00   แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 2565 17:15   การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
23 ก.ย. 2565 08:30   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30 ส.ค. 2565 19:23   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของ TRUE และผู้ถือหุ้นของ DTAC ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)
26 ส.ค. 2565 21:43   แจ้งการลงทุนในบริษัท ซีควัน โฮลดิ้ง จำกัด
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารทรูทาวเวอร์, 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2859-1111
เบอร์โทรสาร 0-2859-9134
URL http://www.truecorp.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/11/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2536
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 4.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 4.00 @ 01/10/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย (1) ทรูมูฟ เอช ? ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย (2) ทรูออนไลน์ ? ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย (3) ทรูวิชั่นส์ ? ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล (4) ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ? ธุรกิจและบริการด้านดิจิทัล ประกอบด้วยแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ ดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.77% 74,211 31.78% 84,929
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.89% (ณ วันที่ 06/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  10.32% (ณ วันที่ 06/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.60 0.85 -1.40
  20 วัน 6.96 11.33 9.96
  60 วัน 7.42 11.63 4.22
  120 วัน -2.57 28.69 4.29
  YTD 2.93 20.09 7.36
  P/E (X) N/A 30.65 17.54
  P/BV (X) 2.14 2.72 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.21 0.80

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@09 ก.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 4,495,868,474 13.47
  2. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 4,435,628,554 13.29
  3. UBS AG HONG KONG BRANCH 3,099,177,480 9.29
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,733,568,628 8.19
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 2,294,243,111 6.88
  6. บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด 1,521,421,977 4.56
  7. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,510,489,392 4.53
  8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,462,875,770 4.38
  9. UBS AG LONDON BRANCH 1,120,957,238 3.36
  10. บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด 949,098,378 2.84

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย มนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  4. ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
  5. นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
  6. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  7. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  8. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  9. นาย อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ
  10. นาย เฝิง หลี่ กรรมการ
  11. นาย ถงชิ่ง เกา กรรมการ
  12. นาย เสี่ยวผิง หยาง กรรมการ
  13. นาย โชติ โภควนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ
  15. นาย เกิงโหล่ว ฉวี่ กรรมการอิสระ
  16. นาง ปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  17. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  06 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 33,368.20  33,368.20  33,368.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 164,171.52  159,499.97  114,786.59 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.92  4.78  3.44 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.30  2.44  2.56 
  P/BV (X) 2.14  1.96  1.34 
  P/E (X) N/A  N/A  81.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 96.45  141.67  83.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 842.57  769.31  393.17 
  Beta 1.11  1.03  0.93 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.93  38.95  -25.22 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.42  1.46  2.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  2.12 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.07 บาท 03 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.07 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.09 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,675.46 25,612.51 21,963.48 24,330.35 49,405.10
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 52,961.43 46,804.09 51,797.15 44,918.61 37,395.53
  สินค้าคงเหลือ 1,259.05 4,106.80 1,373.73 4,508.24 7,273.56
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 97,186.39 109,097.35 100,130.42 104,405.56 134,449.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 244,854.17 239,875.58 245,337.13 231,894.09 228,962.45
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 518,451.27 517,679.67 524,784.16 513,142.34 389,543.35
  รวมสินทรัพย์ 615,637.66 626,777.02 624,914.58 617,547.90 523,992.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 16,662.57
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 85,303.90 90,735.04 92,665.60 90,276.65 65,935.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 52,941.60 69,997.45 59,312.55 61,007.70 16,102.38
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 159,067.14 182,338.27 173,947.71 175,785.97 151,150.23
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 379,395.13 361,995.52 369,148.83 356,144.80 246,823.37
  รวมหนี้สิน 538,462.27 544,333.79 543,096.53 531,930.77 397,973.60
  ทุนจดทะเบียน 133,472.78 133,474.62 133,474.62 133,474.62 133,474.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78 133,472.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 26,435.13 26,384.07 26,384.07 26,384.07 26,384.07
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -81,027.04 -75,802.06 -76,314.72 -72,654.84 -32,590.71
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - 72.54 72.54 72.54 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -2,115.61 -2,016.85 -2,107.67 -2,040.37 -1,898.20
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -1,895.34
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 76,765.27 81,965.40 81,361.92 85,089.10 125,367.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 410.12 477.83 456.13 528.03 651.20
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 69,192.88 69,222.62 143,655.27 138,212.34 140,943.49
  รายได้อื่น 2,612.54 693.01 3,552.80 5,126.20 8,686.41
  รวมรายได้ 71,805.42 69,915.63 147,208.07 143,338.54 149,631.69
  ต้นทุน 52,643.64 49,107.17 105,473.57 100,637.98 107,410.73
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13,168.14 13,206.67 25,768.44 26,928.16 26,216.52
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 66,251.59 63,040.94 132,908.65 128,071.45 140,250.22
  EBITDA 33,658.22 31,850.07 66,175.01 65,173.78 46,628.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 26,146.58 23,227.99 48,198.47 45,753.90 29,344.41
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 7,511.63 8,622.08 17,976.54 19,419.88 17,284.30
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -2,378.37 -879.94 -1,428.41 1,048.40 5,636.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.03 -0.04 0.03 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 16,457.95 16,847.41 35,455.92 44,118.94 14,423.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23,634.22 -32,501.58 -56,813.25 -64,572.16 -35,868.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,889.29 16,924.57 18,976.50 -4,638.74 50,204.83
  เงินสดสุทธิ -1,286.98 1,270.39 -2,380.84 -25,091.96 28,760.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.61 0.60 0.58 0.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.69 -1.12 -1.72 1.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.72 2.93 2.89 3.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.98 6.60 6.64 6.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.23 0.24 0.25
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.92 29.06 26.58 27.19
  EBIT Margin (%) 10.46 12.33 12.21 13.55
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.38 -1.34 -1.03 0.65

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.04 0.73 3.94 -1.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.20 -1.57 4.80 -6.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.70 -0.28 2.70 -4.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 5.09 -1.70 3.78 -8.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -81.40

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.88 3.24 2.97 3.36
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 126.77 112.54 122.87 108.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 40.63 20.47 35.86 17.08
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 8.98 17.83 10.18 21.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.24 1.26 1.15 1.29
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 294.72 289.08 316.54 283.28
  วงจรเงินสด (วัน) -158.97 -158.70 -183.50 -153.22


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้