สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TSF บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   -
NC 03 ก.ย. 2562
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.01 -  /  - - - 690.80 - - -26.56 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ส.ค. 2565 12:55   แนวทางและความคืบหน้าเกี่ยวกับประกอบธุรกิจของบริษัท
01 ส.ค. 2565 17:00   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2565
01 ก.ค. 2565 17:00   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 09:32   ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเพิ่มเหตุเพิกถอน TSF กรณีบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
06 มิ.ย. 2565 07:59   ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2957-5532-3
เบอร์โทรสาร 0-2957-5532-4
URL http://www.365pcl.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/08/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/12/2548
ราคา IPO (บาท) 7.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 15/10/2552

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานด้านสื่อโฆษณาทุกชนิด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 ก.ย. 2563 15 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  99.85% 7,241 93.33% 8,910
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.18% (ณ วันที่ 09/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.67% (ณ วันที่ 09/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -3.52 -3.99
  20 วัน - -6.26 -7.92
  60 วัน - -3.27 -2.64
  120 วัน - 0.43 3.25
  YTD - -4.97 -6.34
  P/E (X) - 39.92 54.83
  P/BV (X) - 3.68 3.19
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.16 0.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์ 330,000,031 4.78
  2. บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จำกัด 322,715,750 4.67
  3. น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง 259,973,800 3.76
  4. นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร 206,500,000 2.99
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 184,719,563 2.67
  6. น.ส. ศนิวิมลย์ เหมะสิขัณฑกะ 174,125,500 2.52
  7. นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์ 170,470,500 2.47
  8. นาย วิชัย ธนสมุทร 135,374,400 1.96
  9. นาง บุญรัตน์ นันระถา 110,000,000 1.59
  10. นาย วิบูลย์ ทวีรุจจนะ 87,523,900 1.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจษฎา สุภาสัย ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย อภิชาติ สายะสิญจน์ รองประธานคณะกรรมการ
  3. นาย กิจจา ถาวร กรรมการ
  4. นาง สุรีรัตน์ ปราชญานุกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,908.05  6,908.05  6,908.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.01  0.01  0.01 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.09  -0.09  -0.10 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33.58 27.79 60.19 99.94
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1.48 10.38 118.26 224.14
  สินค้าคงเหลือ - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 46.34 57.60 203.00 385.04
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 25.97 68.76 144.46 162.04
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 85.69 149.64 213.93 294.84
  รวมสินทรัพย์ 132.03 207.24 416.93 679.89
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 23.92 21.15 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 10.23 39.68 817.26 567.69
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 0.48 0.79
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 784.59 810.07 822.42 579.93
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2.26 3.06 16.18 16.88
  รวมหนี้สิน 786.85 813.13 838.61 596.82
  ทุนจดทะเบียน 3,385.38 3,385.38 1,678.93 719.55
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 690.80 677.08 677.08 639.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -10.98 - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,334.64 -1,282.97 -1,098.75 -556.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -654.82 -605.89 -421.68 83.07
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4.48 97.82 293.10 376.39
  รายได้อื่น 56.18 1.70 1.00 3.78
  รวมรายได้ 60.66 99.51 296.84 385.55
  ต้นทุน 8.81 131.28 511.20 512.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 82.98 101.00 171.65 108.06
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 111.71 270.67 839.02 641.69
  EBITDA -26.56 -134.60 -491.49 -226.63
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 24.49 36.55 51.09 31.33
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -51.05 -171.16 -542.57 -257.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -51.67 -171.45 -542.62 -258.86
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.03 -0.08 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -17.42 -63.18 -111.07 -365.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 18.00 26.96 34.47 159.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5.20 20.67 36.65 -0.87
  เงินสดสุทธิ 5.79 -15.55 -39.95 -207.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.06 0.07 0.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) - - -
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -30.09 -54.84 -98.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.32 0.54
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -96.92 -34.21 -74.41
  EBIT Margin (%) -84.16 -171.99 -182.78
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -85.19 -172.29 -182.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ก.พ. 2563 XR 137,287,700 6,908,046,505 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -95.42 -66.63 -22.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -93.29 -74.32 -0.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -39.05 -66.48 -23.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -58.73 -67.74 30.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 0.75 1.52 1.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 483.82 240.01 213.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.35 0.31 0.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 1,033.50 1,191.32 494.43
  วงจรเงินสด (วัน) -549.68 -951.31 -281.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 01 มี.ค. 2565 -
  SP 01 มี.ค. 2562 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้