สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.22 1.50 / 1.09 10.01 0.55 91,937.27 118,064.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ต.ค. 2565 08:13   หุ้นเพิ่มทุนของ TTB เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2565
05 ต.ค. 2565 18:53   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TTB-W1 (F53-5)
05 ต.ค. 2565 08:31   หุ้นเพิ่มทุนของ TTB เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2565
30 ก.ย. 2565 17:49   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
16 ก.ย. 2565 12:41   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ttb ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2299-1111, 0-2617-9111
เบอร์โทรสาร 0-2299-2758
URL https://www.ttbbank.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/11/1957 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2526
ราคา IPO (บาท) 200.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.95 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 0.95 @ 06/07/2553

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
31.36% 126,599 34.20% 105,186
การถือครองหุ้นต่างด้าว 27.37% (ณ วันที่ 07/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.34% (ณ วันที่ 07/10/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.83 0.41 1.46
20 วัน -2.40 -0.60 1.32
60 วัน 4.27 0.00 3.13
120 วัน -6.87 5.39 -0.81
YTD -17.01 -7.55 -12.91
P/E (X) 10.01 8.84 17.44
P/BV (X) 0.55 0.69 1.58
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.11 0.73

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@06 ก.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 23,513,026,425 24.33
2. ING BANK N.V. 22,190,033,791 22.96
3. กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 11.76
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5,081,856,358 5.26
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 5,081,856,357 5.26
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,347,670,077 2.43
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1,438,144,948 1.49
8. MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK 755,250,000 0.78
9. นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 636,000,000 0.66
10. กองทัพบก 546,487,860 0.57

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ
2. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
4. นาย ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
5. พลเอก อภินันท์ คำเพราะ กรรมการ
6. นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
7. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
8. นาย มิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการ
9. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ
10. นาง ชาริตา ลีลายุทธ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย วิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล กรรมการอิสระ
12. นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
13. นาย ปริญญา หอมเอนก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
07 ต.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 96,774.46  96,622.87  96,409.42 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 118,064.84  142,035.63  104,122.17 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.22  1.47  1.08 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.20  2.15  2.10 
P/BV (X) 0.55  0.68  0.51 
P/E (X) 10.01  15.94  9.92 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 71.17  111.82  101.44 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 483.43  519.93  435.90 
Beta 1.26  1.37  1.51 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -17.01  36.11  -35.71 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.11  3.05  2.98 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.48  0.49  0.09 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.02 บาท 22 ก.ย. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.038 บาท 11 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.045 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.01 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.03 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 12,949.49 16,087.83 16,011.33 21,942.54 23,852.59
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 199,947.04 169,648.24 158,872.95 211,185.01 236,311.43
เงินลงทุนสุทธิ 174,515.85 162,830.13 180,228.57 146,737.75 175,218.08
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,344,937.03 1,311,476.84 1,325,212.09 1,348,480.12 1,348,630.36
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 1,458,961.40
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 45,477.28
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10,912.18 5,861.98 8,626.36 6,037.21 4,809.52
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 20,727.04 22,584.20 21,625.32 24,038.71 23,642.38
รวมสินทรัพย์ 1,821,962.76 1,748,472.54 1,759,180.73 1,808,331.83 1,858,190.27
เงินรับฝาก 1,394,947.39 1,324,159.23 1,339,195.17 1,373,407.89 1,398,111.96
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 68,948.39 75,515.96 68,398.49 88,964.85 108,835.44
หนี้สินอื่น 35,798.80 37,681.05 36,696.03 41,018.76 44,551.72
รวมหนี้สิน 1,609,099.22 1,542,612.91 1,548,345.04 1,603,582.10 1,663,378.79
ทุนจดทะเบียน 92,939.05 92,021.14 92,021.14 100,912.38 100,912.38
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 91,791.73 91,588.95 91,791.73 91,588.95 91,541.39
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
 - หุ้นสามัญ 91,791.73 91,588.95 91,791.73 91,588.95 91,541.39
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 43,344.84 43,321.60 43,344.84 43,321.60 43,217.04
กำไร(ขาดทุน)สะสม 73,822.55 65,226.06 70,525.73 64,004.29 53,976.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 212,862.41 205,820.94 210,834.55 204,712.63 194,776.87
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.14 38.70 1.14 37.10 34.61
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 31,562.01 32,413.78 64,239.37 72,320.51 39,836.79
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6,739.39 6,759.32 13,239.60 18,515.13 12,971.57
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,822.62 25,654.46 50,999.77 53,805.37 26,865.22
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,854.70 7,889.43 15,189.83 15,920.82 11,342.98
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,747.76 2,659.03 3,941.35 5,345.95 3,245.23
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,106.94 5,230.40 11,248.49 10,574.87 8,097.75
รายได้จากเงินปันผล - - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 12.39 107.49 181.99 678.02 1,956.19
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 861.75 809.74 1,480.36 1,726.16 1,505.63
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 14,248.51 15,329.87 31,218.97 31,622.51 20,674.37
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 7,595.68 8,096.94 16,480.29 16,535.70 9,628.59
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 2,417.01 2,798.10 5,622.12 6,170.57 3,597.89
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 9,190.41 10,970.74 21,514.21 24,831.33 10,336.85
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 8,224.00 6,442.81 12,803.53 12,337.61 8,810.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,633.23 5,316.06 10,474.05 10,112.18 7,222.48
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.06 0.11 0.10 0.15
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,679.85 43,849.07 71,317.32 -2,611.61 19,509.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3,682.44 -28,904.97 -48,336.30 25,474.79 -145,257.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,122.61 -20,819.10 -28,891.95 -24,752.43 125,537.10
เงินสดสุทธิ -3,120.02 -5,875.00 -5,910.92 -1,889.25 -210.65
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.63 4.01 5.04 5.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.56 1.35 1.46 1.68
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.96 12.96 12.98 11.25
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03 0.03 0.03 0.03

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
30 ก.ย. 2565 PP 87,147,100 96,774,458,906 0.95
14 ก.ย. 2565 PP 57,324,400 96,687,311,806 0.95
01 ต.ค. 2564 PP 121,882,700 96,622,874,580 0.95
14 ก.ย. 2564 PP 91,575,000 96,500,991,880 0.95
14 ก.ย. 2563 PP 50,062,500 96,409,416,880 0.95
03 ธ.ค. 2562 PO 25,113,805,279 96,359,354,380 0.95
22 พ.ย. 2562 XR 1,168,448,862 45,020,341,972 0.95

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 2.55 -2.41 -1.73 -0.01
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก 5.35 -8.21 -2.49 -1.77
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 24.78 -26.76 3.58 40.01


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TTB-W1, TTB-W1-R

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้