สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
TVDH บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธ.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.96 1.98 / 0.85 N/A 1.59 855.80 1,643.13 2,056.87 -258.40 -6.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2565 19:22   กำหนดการใช้สิทธิของ TVDH-W3
22 พ.ย. 2565 17:58   เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 พ.ย. 2565 20:48   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
11 พ.ย. 2565 20:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 20:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 25 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-0999
เบอร์โทรสาร 0-2666-0488
URL http://www.tvdirect.tv
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/4/1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/08/2555
ราคา IPO (บาท) 2.10 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า หรือ บริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทางภายใต้ โมเดลธุรกิจ Omni Channel ที่เป็นการเชื่อมโยงช่องทางการขายสินค้า แบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน งานหลักดังนี้1. Direct Shopping แบ่งเป็น 3 ส่วนงานย่อย ดังนี้1.1 การตลาดทางทีวี (TV Marketing) การเสนอขายสินค้า และ บริการผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคปกติ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวี และ โทรทัศน์ดิจิทัล 1.2 การเสนอขายสินค้า และ บริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) 1.3 การเสนอขายสินค้า และ บริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Direct Response Printing) 2. Online shopping บริการจัดจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น รวมถึงการขายผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อยในยุคดิจิทัล3. Retail Shopping เสนอขายสินค้า และ บริการแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TVD Shop รวมทั้งจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.01% 4,527 59.08% 4,288
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.17% (ณ วันที่ 02/12/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.85% (ณ วันที่ 02/12/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.04 -2.35 -2.03
  20 วัน -5.88 10.51 3.51
  60 วัน -16.52 -0.64 -9.11
  120 วัน -40.74 -29.93 -35.75
  YTD -12.73 -3.05 -12.77
  P/E (X) N/A 34.10 54.38
  P/BV (X) 1.59 3.17 2.98
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.44 0.26

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@17 ต.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิชัย ทองแตง 155,001,000 9.06
  2. นาย วิชัย มียิ่ง 145,000,000 8.47
  3. นาย วโรตม์ หน่อแก้ว 116,406,700 6.80
  4. น.ส. อรวรรยา จารุสิริการณ์กูล 89,000,000 5.20
  5. นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์ 75,000,000 4.38
  6. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ 60,932,324 3.56
  7. บริษัท เดอะ การูด้า เพาเวอร์ จำกัด 55,130,700 3.22
  8. USE Electronics Co., Ltd. 52,246,317 3.05
  9. นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 47,197,000 2.76
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,734,562 2.03

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ กรรมการ
  5. น.ส. วัชราภรณ์ สุวินย์ชัย กรรมการ
  6. นาย อิทธิ ทองแตง กรรมการ
  7. นาย วรสิทธิ์ ลีลาบูรณพงศ์ กรรมการ
  8. น.ส. จิราภรณ์ พินิจนรชัย กรรมการ
  9. นาย สุทธิพงศ์ กนกากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. อณัญญา งามวรรณกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อรรคกิตติ์ ไม้เกตุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,711.60  895.41  765.16 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,643.13  984.96  826.37 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.96  1.10  1.08 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.60  0.73  0.93 
  P/BV (X) 1.59  1.51  1.16 
  P/E (X) N/A  N/A  25.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 297.79  361.03  137.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 21.68  15.83  3.81 
  Beta 0.61  1.16  1.10 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.73  1.85  9.09 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.88  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.20 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.05 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 446.10 148.52 84.66 192.19 192.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 145.57 175.08 171.51 198.56 169.41
  สินค้าคงเหลือ 148.38 289.34 272.84 134.03 206.67
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 795.61 661.44 551.63 560.18 701.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 399.04 405.89 396.19 485.68 390.65
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,095.86 751.33 828.15 722.73 748.07
  รวมสินทรัพย์ 1,891.48 1,412.77 1,379.78 1,282.91 1,449.50
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 372.12 202.02 288.17 42.73 52.18
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 307.23 328.36 275.50 338.35 566.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 1.81 7.27
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 759.73 622.65 674.61 467.79 659.63
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 128.14 86.42 120.47 95.91 46.86
  รวมหนี้สิน 887.87 709.06 795.08 563.70 706.49
  ทุนจดทะเบียน 1,224.46 463.82 463.82 463.82 406.43
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 855.80 447.71 447.71 383.33 325.19
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 937.79 529.70 529.70 466.09 393.04
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -748.24 -330.56 -433.46 -173.65 -159.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -13.70 6.95 -0.03 22.74 49.87
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -13.70 6.95 -0.03 22.74 49.87
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,031.65 653.79 543.91 698.53 608.72
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -28.04 49.91 40.78 20.68 134.29
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,566.71 2,109.09 2,729.58 3,588.76 4,153.19
  รายได้อื่น 10.03 20.80 26.49 146.86 125.70
  รวมรายได้ 1,576.74 2,129.89 2,756.07 3,736.95 4,280.55
  ต้นทุน 948.86 1,296.35 1,699.60 2,065.08 2,517.28
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,044.53 1,024.38 1,367.41 1,610.17 1,713.00
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,996.12 2,320.56 3,067.02 3,675.25 4,230.28
  EBITDA -258.40 -76.73 -160.39 349.42 214.34
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 160.86 110.50 147.12 296.60 174.27
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -419.25 -187.24 -307.50 52.82 40.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -316.78 -156.91 -259.82 28.34 13.38
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.22 -0.18 -0.30 0.04 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -124.08 -227.12 -336.57 144.82 298.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -256.12 -51.99 -73.48 48.20 -168.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 741.64 235.44 299.77 -195.51 -156.95
  เงินสดสุทธิ 361.44 -43.67 -110.27 -2.49 -27.17
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.05 1.06 0.82 1.20
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -49.80 -24.48 -41.82 4.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -32.66 -14.07 -23.10 3.87
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.88 1.01 1.36 0.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.33 2.06 2.07 2.74
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 39.44 38.53 37.73 42.46
  EBIT Margin (%) -26.59 -8.79 -11.16 1.41
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -22.52 -7.53 -9.64 0.79

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  13 พ.ค. 2565 XR 816,183,226 1,711,598,145 0.50
  22 มิ.ย. 2563 PP 114,773,458 765,156,386 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -25.72 -24.28 -23.94 -13.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -26.81 -19.26 -17.70 -17.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -25.97 -26.69 -26.25 -12.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.98 -18.14 -16.55 -13.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 111.79

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.64 17.39 14.75 19.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.75 20.99 24.74 18.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.18 6.92 8.35 12.12
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 59.08 52.75 43.69 30.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.25 4.44 5.54 4.57
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 85.79 82.13 65.91 79.95
  วงจรเงินสด (วัน) 0.05 -8.39 2.52 -31.13


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 18 พ.ค. 2565 - 07 มิ.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ TVDH-W3, TVDH-W3-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้