สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.59 2.72 / 1.47 94.31 2.05 290.51 1,847.66 2,808.08 48.88 34.69
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ธ.ค. 2565 19:01   แจ้งข่าววันหยุดบริษัท ประจำปี 2566
15 ธ.ค. 2565 21:05   การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งเงินทุนในบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อย
01 ธ.ค. 2565 17:54   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
14 พ.ย. 2565 21:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย. 2565 21:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์, 728 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2881-8288
เบอร์โทรสาร 0-2433-7243-4
URL http://www.unionpetrochemical.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/05/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/11/2549
ราคา IPO (บาท) 2.52 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 01/10/2551

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  56.01% 11,715 54.20% 4,471
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.34% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.64 -2.51 -4.54
  20 วัน 3.92 -1.94 -1.56
  60 วัน -13.11 -7.34 -7.29
  120 วัน -18.04 -15.08 -21.42
  YTD - -4.66 -2.52
  P/E (X) 94.31 24.01 56.08
  P/BV (X) 2.05 1.82 3.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.74 0.24

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@03 ม.ค. 2566) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี 304,840,027 26.23
  2. น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 118,552,450 10.20
  3. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี 75,689,037 6.51
  4. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 31,000,000 2.67
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,038,004 2.33
  6. น.ส. ปฐมาภรณ์ กิจวานิชเสถียร 15,595,000 1.34
  7. นาย วิชัย กังวาลโชคชัย 13,151,000 1.13
  8. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 12,000,000 1.03
  9. นาย เกรียงศักดิ์ ธนาสุนทรไพศาล 9,806,200 0.84
  10. นาย สันทวัฒน์ สินาเจริญ 8,000,000 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พละ สุขเวช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  4. นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  5. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  6. นาย สมเจตน์ สายฝน กรรมการ
  7. นาย พูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธราพงษ์ วิทิตศานต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เขียน วงศ์สุรีย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,162.05  1,162.05  1,162.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,847.66  1,847.66  3,044.58 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.59  1.59  2.62 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.77  0.77  0.87 
  P/BV (X) 2.05  2.05  3.00 
  P/E (X) 94.31  94.31  22.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.71  261.72  1,541.06 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.43  27.02  206.15 
  Beta 0.71  0.67  1.96 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -39.31  274.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.04  7.04  2.10 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 6.64  6.64  0.48 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.112 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.055 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.0162 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 309.02 477.61 389.13 543.87 661.40
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 852.39 841.85 841.45 642.24 713.70
  สินค้าคงเหลือ 462.90 483.46 584.51 307.44 404.49
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,715.53 1,896.72 1,910.75 1,559.63 1,792.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 161.23 152.85 175.86 239.31 261.96
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 453.68 396.18 400.31 465.23 435.74
  รวมสินทรัพย์ 2,169.21 2,292.90 2,311.06 2,024.86 2,228.48
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 705.45 552.39 654.29 451.57 530.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 308.83 426.39 348.06 234.40 289.11
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,045.61 1,007.63 1,040.84 725.06 841.98
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 47.62 66.05 59.48 78.89 32.22
  รวมหนี้สิน 1,093.23 1,073.68 1,100.32 803.95 874.19
  ทุนจดทะเบียน 316.29 334.84 316.29 334.84 334.84
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 290.51 309.07 290.51 309.07 309.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 87.74 87.74 87.74 87.74 87.74
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 571.09 728.70 698.59 695.86 615.84
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - 66.02 - 13.85 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -49.57 -44.20 -45.61 -56.25 -11.42
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -42.09 -42.09 -42.09 -42.09 4.08
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 899.77 1,015.29 1,031.23 1,022.56 1,001.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 176.21 203.93 179.50 198.35 353.06
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,487.17 2,265.44 3,033.62 2,542.60 2,827.20
  รายได้อื่น 3.17 4.44 6.79 10.29 9.57
  รวมรายได้ 2,494.86 2,269.88 3,040.42 2,552.88 2,836.78
  ต้นทุน 2,266.17 1,936.06 2,602.06 2,131.39 2,371.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 217.51 204.01 288.08 280.89 303.52
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,483.68 2,140.06 2,890.14 2,412.28 2,674.83
  EBITDA 48.88 160.35 192.42 187.24 186.31
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35.12 29.61 39.33 43.23 19.96
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 13.75 130.75 153.09 144.01 166.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2.63 99.25 116.20 97.11 70.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.09 0.10 0.08 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 111.92 -87.79 -234.78 257.49 283.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -84.60 60.28 44.25 -9.22 -66.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -107.44 -38.75 35.79 -365.80 -127.61
  เงินสดสุทธิ -80.11 -66.26 -154.74 -117.53 89.67
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.64 1.88 1.84 2.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.05 13.21 11.32 9.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.62 8.07 7.06 6.77
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 0.88 0.91 0.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.46 1.37 1.40 1.20
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.89 14.54 14.23 16.17
  EBIT Margin (%) 0.55 5.76 5.04 5.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.05 4.12 3.50 3.99

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.79 16.12 19.31 -10.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 17.05 17.63 22.08 -10.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.91 15.94 19.10 -10.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 16.06 15.29 19.81 -9.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -97.34 56.59 19.66 38.37

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.84 3.94 4.09 3.75
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 94.98 92.65 89.26 97.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.20 6.46 5.83 5.99
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 58.90 56.51 62.56 60.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.98 7.26 8.93 8.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 45.76 50.30 40.85 44.83
  วงจรเงินสด (วัน) 108.12 98.86 110.96 113.46


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้