สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.84 7.25 / 4.74 189.27 0.65 1,081.02 5,232.12 37,114.91 500.06 17.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2565 06:49   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
17 พ.ค. 2565 06:49   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 เม.ย. 2565 07:14   ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
31 มี.ค. 2565 12:41   การเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข PDF)
30 มี.ค. 2565 19:38   การเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข PDF)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 15, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2582-1888
เบอร์โทรสาร 0-2582-3196
URL http://www.unique.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/07/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/03/2550
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Design Services) ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮาส์ โดยเน้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.26% 9,709 56.52% 10,454
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.44% (ณ วันที่ 09/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.19% (ณ วันที่ 09/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.41 0.23 -1.42
  20 วัน -0.82 -2.46 -4.55
  60 วัน -2.02 0.63 -2.89
  120 วัน -20.00 -6.68 -15.83
  YTD -25.54 -11.49 -23.75
  P/E (X) 189.27 89.12 18.73
  P/BV (X) 0.65 1.10 1.69
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.13 0.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ถนอมศรี สุดโต 249,131,849 23.05
  2. นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย 134,727,172 12.46
  3. นาง มุกดา อาริยวัฒน์ 128,722,400 11.91
  4. นาย ธวัช เสริมคชสีห์ 35,638,588 3.30
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,310,108 1.60
  6. นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์ 16,608,100 1.54
  7. นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล 15,870,000 1.47
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 13,396,785 1.24
  9. น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร 11,234,500 1.04
  10. นาย ณัฐ โอษธีศ 10,650,000 0.99

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
  2. นาย ประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย บุญชัย ปริติวิชกานต์ กรรมการ
  4. น.ส. พิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย กรรมการ
  5. นาย เติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ กรรมการ
  6. นาย ปริญญา พรสวัสดิ์ กรรมการ
  7. นาย คเณศ สุวิวัฒน์ธนชัย กรรมการ
  8. นาย สำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ
  9. น.ส. วรินทรา วงศ์ส่องจ้า กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สมประสงค์ มัคคสมัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,081.02  1,081.02  1,081.02 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,232.12  7,026.61  4,994.30 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.84  6.50  4.62 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.46  7.46  7.46 
  P/BV (X) 0.65  0.87  0.62 
  P/E (X) 189.27  250.73  12.15 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.48  93.27  55.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.99  27.41  13.29 
  Beta 1.27  1.39  1.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -25.54  40.69  -35.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  5.84 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.27 บาท 28 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  นาย อภิชาติ สายะสิต/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,423.99 177.97 3,784.14 384.00 313.47
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,238.95 3,051.41 2,875.86 17,161.79 15,516.97
  สินค้าคงเหลือ 5,717.23 3,920.99 4,175.98 4,497.50 7,391.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,198.52 23,652.38 31,451.54 23,050.01 24,070.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,287.89 7,996.62 7,459.37 8,207.38 6,677.67
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,173.21 10,513.06 9,910.23 10,512.98 8,750.90
  รวมสินทรัพย์ 43,371.73 34,165.44 41,361.76 33,562.99 32,820.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 10,561.89 9,355.54 9,939.22 8,193.89 6,379.25
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 7,144.43 5,640.80 6,756.04 5,977.08 9,487.40
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,933.60 2,666.05 2,936.40 1,218.69 354.72
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,074.54 21,265.39 25,973.58 19,094.22 19,806.90
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,232.13 4,848.45 7,329.39 6,423.59 4,868.31
  รวมหนี้สิน 35,306.66 26,113.84 33,302.97 25,517.82 24,675.21
  ทุนจดทะเบียน 1,081.02 1,081.02 1,081.02 1,081.02 1,081.02
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,081.02 1,081.02 1,081.02 1,081.02 1,081.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,462.87 2,462.87 2,462.87 2,462.87 2,462.87
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,521.06 4,507.59 4,514.79 4,501.17 4,601.69
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,064.95 8,051.48 8,058.68 8,045.06 8,145.58
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,644.47 2,577.98 10,936.91 10,798.97 12,037.20
  รายได้อื่น 11.46 10.53 63.23 92.26 38.04
  รวมรายได้ 2,655.93 2,588.52 11,000.14 10,891.23 12,075.24
  ต้นทุน 2,207.39 2,210.88 9,349.75 8,966.38 9,556.54
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 202.27 178.58 771.71 784.04 831.38
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,417.24 2,397.00 10,150.44 9,782.41 10,422.32
  EBITDA 500.06 518.21 2,103.74 2,281.47 2,697.89
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 261.38 326.69 1,254.05 1,172.64 982.27
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 238.69 191.52 849.70 1,108.82 1,715.62
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6.28 6.42 27.78 220.59 729.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 0.03 0.20 0.68
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,587.59 -949.58 647.38 414.45 121.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -48.12 -24.01 -407.93 -3,367.63 -1,263.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,275.55 767.56 3,160.69 3,023.71 999.65
  เงินสดสุทธิ -360.15 -206.03 3,400.14 70.53 -142.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.11 1.21 1.21
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.34 0.88 0.35 2.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.31 2.63 2.27 3.34
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.38 3.24 4.13 3.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.31 0.29 0.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.53 14.24 14.51 16.97
  EBIT Margin (%) 8.99 7.40 7.72 10.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.24 0.25 0.25 2.03

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.58 -1.86 1.28 -10.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.16 7.71 4.28 -6.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.60 -2.21 1.00 -9.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.84 6.39 3.76 -6.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -2.18 -95.91 -87.40 -69.78

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.50 1.14 1.09 0.66
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 104.33 319.03 334.36 552.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.94 1.47 2.16 1.51
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 188.20 247.89 169.30 242.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.48 1.32 1.47 1.16
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 246.99 275.83 247.98 314.76
  วงจรเงินสด (วัน) 45.54 291.09 255.68 479.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้