สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
VL บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.63 2.02 / 1.02 71.03 1.83 539.00 1,757.12 2,527.44 138.07 13.99
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ย. 2565 17:01   กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
17 พ.ย. 2565 17:01   การไม่ปรับสิทธิของ VL-W1
09 พ.ย. 2565 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09 พ.ย. 2565 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2565 17:04   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-6604
เบอร์โทรสาร 0-2254-8749
URL http://www.vltanker.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/05/2562
ราคา IPO (บาท) 1.75 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.น้ำมันดิบ 2.น้ำมันเตา 3.น้ำมันใส 4.น้ำมันหล่อลื่น และ 5.น้ำมันปาล์ม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.14% 11,140 32.74% 4,192
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 29/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.08% (ณ วันที่ 29/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.24 7.41 9.40
  20 วัน - 16.61 11.81
  60 วัน 14.79 38.26 27.83
  120 วัน 21.64 45.13 35.45
  YTD 3.16 15.23 4.50
  P/E (X) 71.03 33.92 54.15
  P/BV (X) 1.83 3.15 2.94
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.11 0.27 0.22

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@23 พ.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ 564,340,000 52.35
  2. นาย พีรณัฐ ศิริพรพิทักษ์ 68,402,600 6.35
  3. นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ 18,929,950 1.76
  4. นาย มังกร เบญจรัตนาภรณ์ 11,500,000 1.07
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,336,344 1.05
  6. นาย เกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์ 6,500,000 0.60
  7. นาย สมพงค์ สุวรรณกิจ 4,625,000 0.43
  8. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,500,000 0.42
  9. บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด 3,270,000 0.30
  10. นาย ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ 3,000,000 0.28
  11. น.ส. วรางคณา เตไชยา 3,000,000 0.28

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ กรรมการ
  4. นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการ
  5. น.ท. สมชาติ วิพิศมากูล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,077.99  966.69  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,757.12  1,527.37  848.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.63  1.58  1.06 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.89  1.01  1.02 
  P/BV (X) 1.83  1.89  1.04 
  P/E (X) 71.03  37.42  10.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 196.94  711.96  345.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.30  54.29  12.86 
  Beta 0.91  1.56  1.14 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.16  49.06  -25.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.28  3.67  6.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.46  1.18  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความเหมาะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.02 บาท 02 ธ.ค. 2565 เงินปันผล
  - 0.015 บาท 18 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  - 0.01 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.05 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.02 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.02 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โชติมา กิจศิรกร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199.10 83.24 177.26 171.97 269.31
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 80.18 87.09 88.14 63.63 71.40
  สินค้าคงเหลือ 27.24 23.89 21.68 16.13 20.57
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 407.85 294.89 388.01 351.87 510.67
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,471.71 1,568.61 1,542.25 1,409.50 1,455.01
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,489.68 1,591.01 1,563.95 1,411.80 1,456.78
  รวมสินทรัพย์ 1,897.54 1,885.90 1,951.96 1,763.67 1,967.45
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 61.97 45.63 50.73 32.58 46.93
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 154.43 134.19 146.21 146.02 160.63
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 230.94 184.09 201.82 185.38 326.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 738.47 892.93 855.29 741.69 855.82
  รวมหนี้สิน 969.41 1,077.02 1,057.11 927.07 1,182.08
  ทุนจดทะเบียน 600.00 600.00 600.00 400.00 400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 509.22 400.00 483.35 400.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 231.59 231.59 231.59 231.59 231.59
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 173.80 163.77 166.39 191.49 140.25
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 13.52 13.52 13.52 13.52 13.52
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 13.52 13.52 13.52 13.52 13.52
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 928.13 808.88 894.85 836.60 785.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 557.42 479.78 662.77 646.60 712.09
  รายได้อื่น 1.35 3.76 6.74 2.46 0.99
  รวมรายได้ 558.77 483.54 669.51 649.05 713.07
  ต้นทุน 464.43 392.26 550.99 478.46 527.33
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28.35 23.85 32.60 27.31 39.17
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 506.63 430.33 603.18 522.18 578.12
  EBITDA 138.07 137.77 180.35 237.89 241.24
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 85.93 84.56 114.02 107.28 106.29
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 52.14 53.21 66.34 130.62 134.95
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21.91 20.28 23.11 84.40 80.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.03 0.03 0.11 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 153.45 107.31 160.56 223.46 233.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7.79 -260.67 -265.79 -104.45 -324.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -124.61 64.37 111.00 -214.83 313.24
  เงินสดสุทธิ 21.05 -89.00 5.76 -95.82 222.08
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.77 1.60 1.92 1.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.85 5.02 2.67 10.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.45 4.71 3.57 7.00
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 1.33 1.18 1.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.35 0.36 0.35
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.68 18.24 16.87 26.00
  EBIT Margin (%) 9.33 11.00 9.91 20.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.92 4.19 3.45 13.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.18 -2.63 2.50 -9.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.40 6.42 15.16 -9.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 15.56 -2.64 3.15 -8.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 17.73 6.79 15.51 -9.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 8.02 -68.25 -72.62 4.51

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.85 8.68 8.73 9.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 41.23 42.06 41.79 38.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 24.37 22.98 29.15 26.07
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.98 15.88 12.52 14.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.99 12.09 13.45 12.04
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.45 30.20 27.13 30.33
  วงจรเงินสด (วัน) 25.75 27.74 27.19 21.78


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 07 ก.พ. 2565 - 18 มี.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ VL-W1, VL-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้