สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WAVE บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.12 0.37 / 0.10 N/A 1.16 4,318.94 1,036.54 1,600.97 -89.71 -2.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 พ.ย. 2565 17:26   แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 9 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("WAVE-W2")
23 พ.ย. 2565 18:24   รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
15 พ.ย. 2565 18:26   แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
15 พ.ย. 2565 17:30   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 2565 08:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-6705
เบอร์โทรสาร 0-2665-6750
URL http://www.wave-groups.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/09/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/07/2537
ราคา IPO (บาท) 66.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 30/06/2565

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2541
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และบันเทิง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 26 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.92% 5,798 57.64% 2,108
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.23% (ณ วันที่ 28/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.37% (ณ วันที่ 28/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -14.29 -12.14 -14.18
  20 วัน -14.29 -18.41 -14.86
  60 วัน 10.16 15.46 12.05
  120 วัน -23.45 -11.45 -22.42
  YTD -58.57 -49.23 -57.52
  P/E (X) N/A 40.09 17.52
  P/BV (X) 1.16 2.08 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.26 0.59

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@21 ก.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ 157,676,224 20.08
  2. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 58,250,000 7.42
  3. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 46,750,000 5.95
  4. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 28,000,000 3.57
  5. น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ 16,377,400 2.09
  6. น.ส. อรยาพร กาญจนจารี 15,600,000 1.99
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,388,112 1.83
  8. นาง เนตรนภิส นันทวิทยา 14,000,000 1.78
  9. นาง สุวิมล หลีสุวรรณ 12,794,600 1.63
  10. นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธี 10,000,000 1.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการ
  4. นาย ถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ
  5. นาง พัฒน์นรี ฐิติอริยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วีรวิชช์ ชาติวิวัฒน์พรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,637.87  785.26  785.26 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,036.54  855.94  479.01 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.12  0.29  0.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.10  1.01  1.60 
  P/BV (X) 1.16  1.08  0.64 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 551.18  809.26  27.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.55  26.39  0.44 
  Beta 1.70  1.42  0.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -58.57  78.69  -47.92 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.94 4.67 6.35 14.09 70.06
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 25.21 19.48 11.64 27.09 53.77
  สินค้าคงเหลือ 0.36 5.19 0.43 10.60 21.37
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 351.71 283.81 230.43 438.34 1,693.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 25.46 45.88 25.92 71.47 117.98
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 324.55 1,390.89 646.80 1,490.64 1,686.79
  รวมสินทรัพย์ 676.25 1,674.71 877.23 1,928.97 3,380.41
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 65.65 88.48 69.26 63.51 130.99
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 50.27 113.02 37.91 96.16 98.84
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 121.34 203.10 125.35 203.81 222.39
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 525.26 709.51 645.31 763.70 1,523.45
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 42.11 172.58 101.65 346.13 326.69
  รวมหนี้สิน 567.37 882.09 746.96 1,109.82 1,850.14
  ทุนจดทะเบียน 6,406.03 1,415.00 1,415.00 1,520.84 510.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 392.63 785.26 785.26 785.26 467.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 353.62 353.62 353.62 448.80
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -277.49 -334.59 -998.28 -304.43 -132.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -6.26 -11.67 -10.33 -15.30 50.87
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 108.88 792.62 130.27 819.15 835.62
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 694.65
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 195.06 320.55 286.04 701.19 1,087.44
  รายได้อื่น 25.64 59.18 46.50 11.42 14.45
  รวมรายได้ 220.70 379.72 332.54 712.61 1,101.90
  ต้นทุน 179.31 202.11 214.29 383.48 592.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 174.94 225.18 131.64 440.37 604.88
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 354.26 427.29 990.34 923.12 1,197.62
  EBITDA -89.71 92.32 -480.39 18.87 144.51
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 47.72 123.02 152.15 231.12 165.63
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -137.43 -30.69 -632.55 -212.24 -21.12
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -24.31 -30.16 -692.76 -201.09 -64.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.04 -0.88 -0.38 -0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 17.40 59.65 78.60 229.28 199.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 31.19 149.04 213.35 -376.85 -118.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -48.40 -243.07 -321.88 -91.82 11.09
  เงินสดสุทธิ 0.19 -34.38 -29.93 -239.39 91.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.40 0.36 0.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -152.39 -22.30 -145.93 -24.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -62.89 -12.16 -45.08 -7.99
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.21 1.11 5.73 1.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.15 0.29 0.24 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.07 36.95 25.08 45.31
  EBIT Margin (%) -62.27 -8.08 -190.22 -29.78
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -11.02 -7.94 -208.33 -31.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 ต.ค. 2565 XR 7,852,612,103 8,637,873,804 0.50
  20 ต.ค. 2563 XR 317,310,110 785,261,701 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -39.15 -41.37 -59.21 -35.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -11.28 -31.05 -44.12 -35.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -41.88 -31.46 -53.33 -35.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -17.09 -32.66 7.28 -22.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.19 12.03 14.77 17.34
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.80 30.35 24.71 21.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 69.00 34.27 38.85 23.99
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.29 10.65 9.40 15.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.35 2.63 3.20 3.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 155.62 138.60 114.18 92.80
  วงจรเงินสด (วัน) -99.53 -97.60 -80.07 -56.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 02 มี.ค. 2565 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 24 ม.ค. 2565 - 04 มี.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ WAVE-W2, WAVE-W2-R, WAVE-W3, WAVE-W3-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้