สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
WINNER บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.64 3.28 / 2.26 12.24 2.38 149.99 1,583.93 2,235.30 94.22 10.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2565 18:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ส.ค. 2565 18:21   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2565 18:20   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565 18:19   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2565 21:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 214-219 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2675-6525-31
เบอร์โทรสาร 0-2675-6544
URL http://www.winnergroup.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/10/2556
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  - ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร และเบเกอรี่อย่างครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับและภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เช่น ผลิตภัณฑ์แป้งมันฝรั่ง ตรา AVEBE ผลิตภัณฑ์ไข่ผง ตรา IGRECA และผลิตภัณ์โกโก้ ตรา JB Cocoa และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคภายใต้ตราสินค้าชั้นนำ เช่น ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ ตรา POP Secret และแป้งเบเกอรี่สำเร็จรูป ตรา Betty Crocker โดยบริษัทฯ มีสินค้าที่จัดจำหน่ายหลากหลายมากกว่า 500 รายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ เป็นต้น -ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว (Skin care & Cosmetic) เครื่องสำอาง (Make up) อาหารเสริมและยาที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง (Food Supplement and Skin Medicine)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.17% 3,696 40.41% 2,272
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 18/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.28% (ณ วันที่ 18/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.20 4.60 6.79
  20 วัน 10.00 2.35 0.51
  60 วัน 7.32 6.86 6.81
  120 วัน 10.00 10.05 14.51
  YTD 11.86 5.49 4.23
  P/E (X) 12.24 38.02 55.46
  P/BV (X) 2.38 3.74 3.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.71 0.19 0.29

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เจน วองอิสริยะกุล 187,431,900 31.24
  2. นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล 52,650,000 8.78
  3. น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล 34,500,000 5.75
  4. น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล 34,500,000 5.75
  5. น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา 17,100,000 2.85
  6. นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 16,547,100 2.76
  7. นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส 15,000,000 2.50
  8. น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ 12,000,000 2.00
  9. นาย เพรียว ปุษยไพบูลย์ 11,430,000 1.91
  10. นาย ปุณยวัจน์ โรจนวิศาส 10,698,600 1.78

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปราการ ทวิสุวรรณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เจน วองอิสริยะกุล ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล กรรมการ
  5. น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา กรรมการ
  6. นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส กรรมการ
  7. นาง วารุณี วารัญญานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. ทิพวรรณ อุทัยสาง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 599.97  599.97  400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,583.93  1,415.94  1,040.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.64  2.36  1.73 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.11  1.46  1.49 
  P/BV (X) 2.38  2.43  1.74 
  P/E (X) 12.24  17.66  10.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 50.79  117.27  21.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.27  6.50  0.90 
  Beta 0.44  0.65  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.86  36.15  25.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.90  5.65  7.31 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.60  0.57  0.83 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.12 บาท 13 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  - 2.00 : 1.00 หุ้น 20 ต.ค. 2564 หุ้นปันผล
  - 0.01389 บาท 20 ต.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.10 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.10 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.10 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.09 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.20 36.04 37.92 43.81 37.33
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 334.52 246.92 340.08 327.79 307.42
  สินค้าคงเหลือ 475.51 350.59 388.83 295.87 282.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 881.37 657.11 790.36 681.71 667.44
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 309.00 326.72 317.08 336.75 354.12
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 482.60 499.87 489.91 499.44 474.72
  รวมสินทรัพย์ 1,363.97 1,156.98 1,280.27 1,181.15 1,142.15
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 346.52 163.22 257.15 89.80 45.24
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 271.87 221.89 241.92 269.46 227.89
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 40.96 14.25 40.47 37.38
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 658.99 466.93 558.15 444.00 345.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38.58 75.54 39.75 117.89 184.11
  รวมหนี้สิน 697.57 542.47 597.90 561.90 529.14
  ทุนจดทะเบียน 149.99 100.00 150.00 100.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 149.99 100.00 149.99 100.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 147.71 147.71 147.71 147.71 147.71
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 368.71 366.80 384.67 371.54 365.30
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 666.41 614.50 682.37 619.25 613.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 956.32 807.63 1,784.85 1,687.01 1,633.06
  รายได้อื่น 4.50 4.99 24.34 11.26 15.24
  รวมรายได้ 960.82 812.62 1,809.19 1,698.27 1,648.29
  ต้นทุน 738.52 621.51 1,388.47 1,290.13 1,247.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 147.91 137.37 276.85 286.00 285.34
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 886.43 758.89 1,665.31 1,576.13 1,532.94
  EBITDA 94.22 71.92 185.68 160.57 146.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.16 19.20 38.63 38.43 30.86
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 75.06 52.72 147.05 122.14 115.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 56.03 35.26 108.68 84.53 84.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.09 0.18 0.21 0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 21.74 21.41 5.20 155.49 122.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.21 -16.18 -15.79 -19.26 -13.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.26 -13.00 4.70 -129.74 -114.00
  เงินสดสุทธิ 8.27 -7.78 -5.89 6.49 -4.47
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.34 1.41 1.42 1.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.21 12.07 16.70 13.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.44 9.57 11.95 10.51
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 0.88 0.88 0.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.55 1.46 1.47 1.46
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.77 23.04 22.21 23.53
  EBIT Margin (%) 7.81 6.49 8.13 7.19
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.83 4.34 6.01 4.98

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 ต.ค. 2564 XD 199,974,662 599,974,662 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 18.41 0.71 5.80 3.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.83 2.67 7.62 3.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 18.24 0.74 6.53 3.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 16.81 2.08 5.66 2.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 58.94 -22.35 28.57 0.25

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.65 7.27 5.34 5.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.88 50.21 68.29 68.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.64 3.77 4.06 4.46
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 100.14 96.74 90.00 81.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.10 6.41 5.43 5.19
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 59.86 56.96 67.22 70.35
  วงจรเงินสด (วัน) 95.17 89.99 91.07 80.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้