สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.58 4.54 / 1.37 N/A 1.41 4,680.51 14,790.42 - -32.19 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2565 17:55   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 17:54   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 17:54   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2565 13:14   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
08 ก.ค. 2565 08:23   หุ้นเพิ่มทุนของ XPG เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2030-3730
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.xspringcapital.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/09/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/03/2538
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจเอฟธนาคม จำกัด
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 28/12/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  54.48% 31,142 61.26% 9,079
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 22.53% (ณ วันที่ 11/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.68% (ณ วันที่ 11/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.60 4.29 1.11
  20 วัน -6.51 -13.08 -10.25
  60 วัน -15.51 -14.20 -15.97
  120 วัน -39.69 -31.83 -36.83
  YTD -45.52 -38.82 -44.33
  P/E (X) N/A 21.46 18.39
  P/BV (X) 1.41 2.61 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19 0.51 0.93

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1,221,281,042 13.37
  2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 842,919,621 9.23
  3. ELEVATED RETURNS LLC 747,558,846 8.18
  4. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 744,519,035 8.15
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 417,023,368 4.56
  6. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 314,507,776 3.44
  7. MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS 300,000,000 3.28
  8. น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล 227,071,999 2.49
  9. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 213,041,047 2.33
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 152,281,232 1.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการ
  2. นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  3. นาย พินิจ พัวพันธ์ กรรมการ
  4. น.ส. วรางคณา อัครสถาพร กรรมการ
  5. นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์ กรรมการ
  6. นาย เศรษฐา ทวีสิน กรรมการ
  7. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  11 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 9,361.03  8,903.44  1,653.74 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 14,790.42  25,819.96  1,769.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.58  2.90  0.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.15  1.18  1.56 
  P/BV (X) 1.41  2.55  0.68 
  P/E (X) N/A  972.15  22.53 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 121.67  310.49  23.20 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 177.36  200.57  1.17 
  Beta 1.90  1.72  0.65 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -45.52  621.78  40.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,389.29 395.19 1,125.65 290.63 415.76
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - 34.37 42.55
  สินทรัพย์อนุพันธ์ - - - - -
  เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน 7,366.36 727.83 7,510.44 - -
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
  สินทรัพย์อื่นสุทธิ 96.37 34.57 41.58 57.66 45.46
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 87.10 27.59 29.12 30.65 11.56
  รวมสินทรัพย์ 11,031.79 3,011.22 10,916.14 2,956.68 2,945.19
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - -
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 75.00 168.75 75.00 167.31 148.35
  ประมาณการหนี้สิน - - - - -
  หนี้สินอื่น 371.75 185.35 428.97 180.35 165.55
  รวมหนี้สิน 531.50 378.33 512.10 387.21 364.41
  ทุนจดทะเบียน 5,129.17 1,240.30 5,129.17 1,240.30 1,240.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,568.21 826.87 4,451.72 826.87 826.87
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,064.53 1,790.51 5,991.14 1,790.51 1,790.51
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 75.96 86.26 114.05 15.46 66.69
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -208.41 -70.75 -152.86 -63.37 -103.28
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -58.81 -98.72
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,500.29 2,632.89 10,404.05 2,569.47 2,580.78
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ -29.69 24.55 148.97 32.09 30.93
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - ค่าธรรมเนียมและบริการ 4.45 0.92 67.63 29.98 19.35
   - รายได้ดอกเบี้ย 25.71 - 23.25 2.11 11.57
   - รายได้จากการลงทุน -59.85 23.62 58.09 - -
  กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน - - - - -
  รวมรายได้ -28.49 25.10 150.60 56.97 138.70
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 1.98 0.99 6.75 24.23 1.66
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1.19 1.62 6.13 4.73 9.51
  ต้นทุนขาย - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -0.71 -4.31 -14.86 -8.17 -20.06
  รวมค่าใช้จ่าย 76.54 47.69 270.17 150.73 112.52
  EBITDA -32.19 52.37 101.87 1.61 91.52
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6.24 2.91 12.52 8.60 3.34
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ -39.62 47.83 83.22 -11.72 78.67
  ภาษีเงินได้ -1.53 -2.58 -4.90 4.90 -2.66
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -38.09 50.41 88.12 -16.62 81.33
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.03 0.02 -0.01 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 213.15 -13.37 -6,125.18 -153.11 -219.72
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -136.05 119.22 -762.89 16.95 205.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 186.54 -1.28 7,723.09 11.03 77.88
  เงินสดสุทธิ 263.64 104.56 835.02 -125.13 63.31
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.01 1.60 1.36 -0.65
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.02 1.68 1.29 -0.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 0.14 0.05 0.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 133.68 200.87 58.51 -29.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 ส.ค. 2564 XR 5,731,340,141 8,597,010,215 0.50
  15 ก.ค. 2564 PP 1,035,338,000 2,865,670,074 0.50
  08 มี.ค. 2562 PP 346,000,000 1,653,736,926 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 39.91 -4.77 23.92 57.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A 43.70 164.34 -58.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 60.51 5.70 79.24 33.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List (ระดับ 3) 02 ก.ย. 2564 - 22 ก.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ XPG-W4, XPG-W4-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้