สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
YGG บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธ.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.05 14.80 / 6.70 39.84 7.95 301.00 4,846.08 4,663.37 101.72 32.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 พ.ย. 2565 12:50   การไม่ปรับสิทธิของ YGG-W1
17 พ.ย. 2565 17:19   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566
14 พ.ย. 2565 12:49   แจ้งชื่อบริษัทร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
14 พ.ย. 2565 08:52   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พ.ย. 2565 08:50   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2934-4364
เบอร์โทรสาร 0-2934-4560
URL http://www.ygg-cg.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/01/2563
ราคา IPO (บาท) 5.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.15% 7,549 26.32% 2,470
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.17% (ณ วันที่ 01/12/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.15% (ณ วันที่ 01/12/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.23 -1.11 -1.11
  20 วัน 1.26 19.35 13.31
  60 วัน -12.97 3.74 -4.81
  120 วัน -22.60 -7.96 -15.15
  YTD -21.16 -12.17 -20.85
  P/E (X) 39.84 34.01 54.14
  P/BV (X) 7.95 3.16 2.97
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.25 0.22

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@28 พ.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธนัช จุวิวัฒน์ 247,679,026 41.14
  2. นาย ศรุต ทับลอย 82,489,728 13.70
  3. น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ 15,607,400 2.59
  4. นาย แสงชัย วสุนธรา 15,593,500 2.59
  5. นาย ชาย มโนภาส 8,118,000 1.35
  6. นาง หวานเมือง สี่ 7,880,066 1.31
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,922,367 1.15
  8. นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา 5,255,900 0.87
  9. น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร 4,801,201 0.80
  10. น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ 4,650,000 0.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ศรุต ทับลอย กรรมการ
  4. นาย ศรัณย์ สุตันติวรคุณ กรรมการ
  5. นาย สุวินัย ต่อศิริสุข กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. น.ส. ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  01 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 602.00  180.00  180.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,846.08  5,985.00  3,186.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.05  10.21  5.44 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.01  2.09  2.02 
  P/BV (X) 7.95  15.88  8.78 
  P/E (X) 39.84  61.98  72.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 235.43  210.52  500.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 63.84  39.53  34.95 
  Beta 1.09  0.40  1.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -21.16  87.85  8.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.87  0.53  0.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.95  0.65  1.25 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 0.083 บาท 09 ธ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 0.109 บาท 13 มิ.ย. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 2.90323 : 1.00 หุ้น 03 มี.ค. 2565 หุ้นปันผล
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.155 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.08 บาท 11 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.115 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.125 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.06 บาท 12 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.122 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 215.62 146.47 150.71 80.49 231.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 37.03 37.48 14.73 16.00 43.02
  สินค้าคงเหลือ - - - - 0.22
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 399.27 303.08 329.69 290.89 335.42
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 51.27 57.43 56.85 64.52 50.79
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 243.50 117.84 124.68 104.45 87.72
  รวมสินทรัพย์ 642.77 420.92 454.37 395.34 423.15
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 7.20
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 11.48 17.49 16.44 10.98 17.74
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 0.65 5.77
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 24.63 33.32 32.03 18.85 37.86
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8.28 10.77 10.27 14.59 24.62
  รวมหนี้สิน 32.91 44.09 42.30 33.44 62.49
  ทุนจดทะเบียน 346.00 90.00 90.00 90.00 90.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 301.00 90.00 90.00 90.00 90.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 236.25 239.26 239.26 239.26 239.33
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 70.79 45.75 80.98 30.81 31.28
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.83 1.83 1.83 1.83 0.05
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 609.86 376.83 412.07 361.90 360.66
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 234.82 213.92 284.61 226.56 195.68
  รายได้อื่น 1.38 1.43 3.09 1.51 0.92
  รวมรายได้ 236.20 215.35 287.70 228.06 196.60
  ต้นทุน 127.44 120.05 155.88 134.02 114.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20.97 18.41 17.65 35.13 29.42
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 148.41 138.47 173.53 169.15 146.27
  EBITDA 101.72 92.78 135.51 75.71 66.12
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.81 15.44 20.54 18.27 15.78
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 87.91 77.34 114.97 57.44 50.33
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 86.42 76.82 112.05 56.57 48.63
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.43 0.62 0.31 0.38
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23.35 84.01 118.46 101.51 27.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -67.67 48.54 19.02 -158.34 -3.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 109.23 -66.56 -67.26 -93.76 200.30
  เงินสดสุทธิ 64.90 65.99 70.23 -150.59 224.13
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 16.21 9.10 10.29 15.43
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.66 26.11 28.95 15.66
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 23.60 23.38 27.06 14.04
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 0.12 0.10 0.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.67 0.68 0.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 45.73 43.88 45.23 40.85
  EBIT Margin (%) 37.22 35.91 39.96 25.19
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.59 35.67 38.95 24.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 มี.ค. 2565 XR 359,999,998 601,997,187 0.50
  03 มี.ค. 2565 XD 61,997,189 241,997,189 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.77 31.12 25.63 15.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.15 27.31 16.31 17.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.68 31.01 26.15 16.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.18 9.02 2.59 15.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 12.50 108.62 98.07 16.32

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.20 7.43 18.52 7.68
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.51 49.13 19.71 47.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A 1,474.02 N/A 1,236.43
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - 0.25 - 0.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.27 8.66 11.37 9.33
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 32.38 42.13 32.11 39.12
  วงจรเงินสด (วัน) 12.13 7.24 -12.40 8.72


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 31 ม.ค. 2565 - 11 มี.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ YGG-W1, YGG-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้