สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.70 24.60 / 3.72 30.30 3.00 347.49 3,266.41 3,782.64 36.37 13.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ส.ค. 2565 22:27   รายงานเรื่องข้อพิพาททางกฎหมาย
15 ส.ค. 2565 19:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 ส.ค. 2565 19:12   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565 18:11   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 999/9, 10, 11 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2816-9315-6
เบอร์โทรสาร 0-2816-9315-6 ต่อ 444
URL http://www.ziga.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/04/1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/08/2560
ราคา IPO (บาท) 5.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "ZIGA" และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "DAIWA"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 05 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.69% 22,427 37.17% 4,580
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.82% (ณ วันที่ 18/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.09% (ณ วันที่ 18/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.93 -8.03 -8.14
  20 วัน -14.55 -18.63 -21.92
  60 วัน -39.35 -37.06 -39.64
  120 วัน -74.59 -68.09 -73.55
  YTD 9.30 24.56 1.85
  P/E (X) 30.30 24.19 55.46
  P/BV (X) 3.00 1.91 3.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.91 0.96 0.29

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ 118,701,200 19.37
  2. บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด 80,806,400 13.18
  3. น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์ 39,991,110 6.52
  4. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 30,000,000 4.89
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,813,927 2.25
  6. นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย 11,201,000 1.83
  7. นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์ 11,091,100 1.81
  8. นาง ลีนา วนวิทย์ 6,784,900 1.11
  9. นาง จันทิรา ลือสกุล 6,751,001 1.10
  10. น.ส. เมทินี งามจิตรเจริญ 5,220,867 0.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง มณฑา ทัสฐาน กรรมการ
  5. นาย พลรชฏ เปียถนอม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาง เอมอร โชติยะปุตตะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 694.98  612.95  520.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,266.41  2,635.67  1,476.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.70  4.30  2.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.78  1.90  1.57 
  P/BV (X) 3.00  2.79  1.81 
  P/E (X) 30.30  13.71  17.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1,338.41  519.16  145.11 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 538.07  62.15  7.26 
  Beta 1.15  1.13  1.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.30  51.41  178.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.98  3.04  1.44 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.60  0.75  0.25 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.13 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.161 บาท 19 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.039 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 355.37 105.59 198.97 197.15 258.22
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 282.03 179.56 182.43 160.34 88.90
  สินค้าคงเหลือ 340.75 460.10 590.45 322.79 227.43
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 984.91 759.28 980.35 685.49 577.49
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 827.62 700.20 745.54 677.09 570.79
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 976.35 721.92 829.65 698.11 581.14
  รวมสินทรัพย์ 1,961.26 1,481.20 1,810.00 1,383.60 1,158.63
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 413.53 269.36 437.57 260.58 99.05
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 148.08 129.22 57.41 53.92 38.34
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 66.01 52.01 66.01 52.48 62.03
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 679.53 568.51 603.93 407.45 206.07
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 192.02 142.21 210.55 155.94 199.75
  รวมหนี้สิน 871.55 710.72 814.48 563.38 405.82
  ทุนจดทะเบียน 369.90 369.90 369.90 260.00 260.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 306.47 248.60 306.47 260.00 260.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 473.11 415.24 473.11 415.24 415.24
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 229.09 107.71 216.99 176.06 78.63
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - 30.02 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 80.98 -1.06 -1.06 -1.06 -1.06
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -1.06 -1.06 -1.06 -1.06 -1.06
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,089.65 770.48 995.52 820.22 752.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.06 - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 455.18 266.54 1,141.28 972.93 760.17
  รายได้อื่น 3.65 3.24 68.76 22.75 35.14
  รวมรายได้ 458.82 269.78 1,210.04 995.68 795.30
  ต้นทุน 418.43 204.15 855.46 772.84 684.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 19.16 24.15 83.65 61.32 55.71
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 437.59 228.30 939.10 834.16 740.51
  EBITDA 36.37 48.54 292.37 186.59 70.63
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.52 7.06 32.58 25.08 15.83
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 20.85 41.48 259.79 161.52 54.80
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12.10 30.31 204.23 117.71 35.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.06 0.39 0.23 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 205.92 -43.72 -55.38 10.39 173.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -86.72 -26.98 -152.00 -124.37 -62.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 37.21 -21.12 208.65 53.70 29.22
  เงินสดสุทธิ 156.41 -91.82 1.26 -60.28 140.76
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.45 1.34 1.62 1.68
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.00 18.22 22.50 14.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.90 13.48 16.27 12.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.80 0.92 0.82 0.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.81 0.75 0.76 0.78
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.07 23.41 25.04 20.57
  EBIT Margin (%) 4.54 15.37 21.47 16.22
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.63 11.23 16.88 11.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 70.77 18.70 17.30 27.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 104.96 7.55 10.69 12.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 70.07 19.13 21.53 25.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 91.67 8.63 12.58 12.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -60.08 198.37 73.51 233.82

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.76 7.20 6.66 7.81
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.34 50.73 54.81 46.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.67 2.21 1.87 2.81
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 136.63 165.04 194.83 129.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.72 8.15 15.37 16.75
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 47.31 44.76 23.75 21.79
  วงจรเงินสด (วัน) 152.66 171.00 225.89 154.90


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 03 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ZIGA-W1, ZIGA-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้