สถิติหลักทรัพย์ IPO  ( ข้อมูลรายปี  2565 )
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย IPO

ข้อมูล ณ 16/08/2565
ปี จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่าเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์
ณ ราคา IPO (ล้านบาท)
SET mai รวม
Stock IFF PFUND/REIT รวม Stock
2565 9 - - 9 8 17 25,954.32 49,876.36 228,253.80

หลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ IPO การซื้อขายวันแรก
มูลค่าระดมทุน
(ล้านบาท)
มูลค่าเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่า
หลักทรัพย์
(ล้านบาท)
ราคา
เสนอขาย
ราคาปิด%
เปลี่ยนแปลง
วันที่
SET   22,631.92 46,553.96 215,754.60        
Stock   22,631.92 46,553.96 215,754.60        
TLI FINCIAL 13,600.00 37,067.18 183,200.00 16.00 15.90 -0.63 25/07/2565
TEKA PROPCON 345.00 345.00 1,380.00 4.60 4.94 +7.39 15/06/2565
PLUS AGRO 765.00 765.00 3,015.00 4.50 5.50 +22.22 20/05/2565
FTI CONSUMP 325.00 325.00 1,125.00 2.50 3.84 +53.60 19/05/2565
JDF AGRO 390.00 390.00 1,560.00 2.60 5.50 +111.54 07/04/2565
BBGI RESOURC 4,548.60 5,003.46 15,183.00 10.50 10.50 0.00 17/03/2565
PEACE PROPCON 334.32 334.32 1,671.60 3.98 5.60 +40.70 10/02/2565
CIVIL PROPCON 920.00 920.00 3,220.00 4.60 4.50 -2.17 27/01/2565
TKC TECH 1,404.00 1,404.00 5,400.00 18.00 30.00 +66.67 17/01/2565
mai   3,322.40 3,322.40 12,499.20        
Stock   3,322.40 3,322.40 12,499.20        
YONG PROPCON 450.00 450.00 1,700.00 2.50 2.62 +4.80 02/08/2565
CHIC SERVICE 324.00 324.00 1,224.00 0.90 0.95 +5.56 27/07/2565
BLESS PROPCON 280.00 280.00 1,120.00 1.40 1.40 0.00 07/07/2565
STP INDUS 457.20 457.20 1,800.00 18.00 18.80 +4.44 14/06/2565
KCC FINCIAL 592.00 592.00 2,294.00 3.70 9.20 +148.65 05/05/2565
BIS SERVICE 564.00 564.00 1,884.00 6.00 8.90 +48.33 05/05/2565
CEYE SERVICE 270.20 270.20 1,042.20 3.86 5.35 +38.60 29/04/2565
PTC RESOURC 385.00 385.00 1,435.00 3.50 4.42 +26.29 15/02/2565

1. มูลค่าระดมทุน คำนวณจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และการเสนอขายตามโครงการ ESOP
2. มูลค่าเสนอขาย คำนวณจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นสามัญเดิม และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยแสดงค่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป
3. มูลค่าหลักทรัพย์ คำนวณจาก จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)