รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2560 08:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 372,000,628.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 372,000,628
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,975,842
ทุนใหม่ (บาท)                    : 379,976,470.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 379,976,470
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W1) จำนวน 
7,869,991 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,975,842 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.01345
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 17.761
วันใช้สิทธิ                      : 29 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ต.ค. 2560
______________________________________________________________________