รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2560 08:39:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 9 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
WORK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(WORK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 421,214,066.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 421,214,066
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 421,224,066.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 421,224,066
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-2) จำนวน 10,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 38.10
วันใช้สิทธิ                      : 29 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 ต.ค. 2560
______________________________________________________________________