รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ต.ค. 2560 12:49:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 
ตุลาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12
ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป แทน ม.ล. ปุณฑริก สมิติ กรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 10 ตุลาคม
2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้