รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2560 16:20:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์รับ "TFMAMA" เข้าเริ่มซื้อขาย 18 ต.ค. 2560
หลักทรัพย์
TFMAMA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TFMAMA
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ                      : อาหารและเครื่องดื่ม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 16 ต.ค. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 18 ก.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 329,704,014
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 329,704,014
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 329,704,014.00
ลักษณะธุรกิจ                     :
ธุรกิจหลักของบริษัทที่สำคัญประกอบด้วย
1) การผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรามาม่า และขนมปังกรอบ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราบิสซิน และตราโฮมมี่   
2) การผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ ก๊วยจั๊บ โจ๊ก ข้าวต้ม 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของตัวเส้นหรือข้าวพร้อมด้วยเครื่องปรุงรส รวมถึงวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป
 ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAMA, PAPA, PAMA, HANDI RICE, และ PRESIDENT RICE เป็นต้น
3) การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งมีทั้งแบบค้าส่ง ภายใต้ตราฟาร์มเฮ้าส์ 
การจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท ได้แก่ ร้านเดลิย่า และร้านเค้กมาดามมาร์โก้
นอกจากนั้นยังมีแฟรนไชส์ขายแซนวิช กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ และตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ
ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB)
หมายเหตุ                      :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 
(TF) และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PR) ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2560
ตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ คือ บริษัท
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TF และ ของ PR รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำหลักทรัพย์ของ TFMAMA
เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ TF และ PR วันที่ 16
สิงหาคม 2560)

       บัดนี้ TF และ PR ได้ดำเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ 
โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนการควบบริษัททั้งสองแล้ว TF และ PR
จึงสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และ TFMAMA จะรับโอนทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบของ TF และ PR ทั้งหมด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) และ 171 (1)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TF และ PR
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และรับหลักทรัพย์ของ TFMAMA
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท
กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (มีผลในระบบการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560)
และกำหนดให้เริ่ม   ซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

      สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TFMAMA ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ดังนี้
      1. หุ้นสามัญจำนวน 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 329,704,014 บาท 
เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
     2. หุ้นสามัญของ TFMAMA จัดอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TFMAMA"
    3. เพื่อให้หลักทรัพย์ของ TFMAMA สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29(3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย
การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ TFMAMA
 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล TFMAMA จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________