รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2560 08:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2560
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทห. 051/2560

                            วันที่ 12 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัทฯ 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ ประกาศเพิ่มเติมวันหยุดของทางราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  เพิ่มเติมวันหยุด        
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม  วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร
      

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


 นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
 (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
 กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้