รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2560 07:14:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

-เลขที่ กก.1/60/089
          
วันที่  13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง      การชี้แจงผลการดำเนินงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
        สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :    รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส
          สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)  (บริษัทฯ) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจาก    
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  โดยบริษัทฯ
มีผลกำไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน  5.48  ล้านบาทเป็น
ผลกำไรเพิ่มขึ้น               0.76  ล้านบาท หรือ  คิดเป็นร้อยละ  16.10
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 4.72 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.  สำหรับงวด ไตรมาส 3  ปี 2560   บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 626.02 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 48.12 
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 8.33  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 401.29  ล้านบาท เพิ่มขึ้น  39.06
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.78  สำหรับ รายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน
224.74   ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06ล้านบาท หรือ  เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 4.20
โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม เนื่องจาก
เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จึงทำให้มีการส่งมอบสินค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้
 
2. สำหรับงวด ไตรมาส 3  ปี 2560       บริษัทฯ  มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 576.78   
ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.78
ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 517.00
ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10.44
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลงเกิดจากปัจจัยแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของตลาดวัสดุก่อสร้าง
ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม
 
3. สำหรับงวด  ไตรมาส 3  ปี 2560        บริษัทฯ มี ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 43.17  ล้านบาท  ลดลง  9.39  ล้านบาท   หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.87  เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นกับกิจการลง

4. สำหรับงวด  ไตรมาส 3  ปี 2560   บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 10.34  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1.47   ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.53  จากต้นทุนทางการเงินปีก่อนจำนวน 8.87
ล้านบาท เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน

 หมายเหตุ
1. กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายด้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขาย
 และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2. หลักทศนิยมอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงาน 
อาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เนื่องจากการปัดเศษทศยิรมและการเปลี่ยนแปลงหน่วยเป็นล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

.......................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสชลบุรี จำกัด(มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้