รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2560 17:11:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เลขที่ กก.1/60/090
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
ตามที่บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) ("บริษัทย่อย") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ข้อ 11 ในงบการเงินประจาไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ว่าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อดีตผู้ถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 10 ก)
ฟ้องบริษัทย่อยให้ชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากส่วนต่างของราคาระหว่างมูลค่าหุ้นและราคาจองซื้อหุ้นของบริษัทย่
อยเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO)
และส่วนต่างของราคาระหว่างมูลค่าหุ้นกับราคาจากการซื้อขายหุ้นระหว่างวันของวันแรกที่เปิดตลาดการซื้อขายห
ุ้นของบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และชาระดอกเบี้ยของค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว
นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสารสนเทศที่บริษัทย่อยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ บริษัทย่อยอยู่ระหว่างดาเนินการทางด้านกฎหมาย หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม 
บริษัทฯจะเผยแพร่สารสนเทศให้นักลงทุนทราบทันที ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
........................................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จากัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้