รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2560 18:02:00
หัวข้อข่าว
1.การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลอื่น 2.การรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) 3.การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
FE
แหล่งข่าว
FE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

1.การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลอื่น
2.การรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)
3.การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้