รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2560 18:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและหบังสือบริคณห์สนธิ
หลักทรัพย์
FE
แหล่งข่าว
FE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 พ.ย. 2560
วันประชุม                      : 29 ธ.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 07 ธ.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ธ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
วาระที่ 2  รับทราบการรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.(ชื่อบริษัท)
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61 (ชื่อบริษัท)     และข้อ 62.
 (ตราของบริษัท)
วาระที่ 6   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้