รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2560 12:35:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
ASIAN
แหล่งข่าว
ASIAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 27 พ.ย. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 353,153
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 2 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 350,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 3,153
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนที่ยังไม่เรียกชำระต่อไป

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 353,153
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 350,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 3,153
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้